Openbare vergaderingen

De PvOJ – GroenLinks vergadert één keer per maand over de onderwerpen die op de komende gemeenteraadsagenda staan. Hebt u vragen, zorgen of een goed idee? Iedereen is welkom om aan te schuiven. Vergaderingen zijn op woensdagen in het gemeentehuis van Heeze in kamer 0.01 vanaf 20:00. Graag vooraf uw komst aanmelden door een e-mail te sturen naar post@pvoj-groenlinks.nl

Dit is de eerstvolgende datum van onze vergaderingen: Woensdag 9 januari.

Heeze-Leende houdt vast aan ongeadresseerd drukwerk

De PVOJ – GroenLinks heeft 3 december via een motie voorgesteld een ‘Nee-tenzij’-systeem in te voeren voor de bezorging van ongeadresseerd drukwerk. Dit om 34 kilo per persoon per jaar aan papierafval (reclame) fors te verminderen. Diverse gemeenten hebben dit systeem al ingevoerd. Helaas was er weinig bijval. Pas nadat we de woorden ‘de invoering’ vervingen door een vrijblijvender ‘onderzoek naar’, waren D66 en VVD bereid de motie te steunen.

 

De meerderheid zag geen meerwaarde in een ‘opt in’-systeem met de ja-ja sticker, “want de mensen kunnen toch een nee-nee sticker plakken?” Dit leidt helaas nauwelijks tot papierafvalvermindering omdat slechts 6% zo’n nee-nee sticker heeft. 84% van de brievenbussen heeft GEEN sticker. Het vermijden van ongeadresseerd drukwerk in deze bussen zou dus een grote impact hebben. Tel uit je milieuwinst: minder papier om te drukken, in plastic verpakken, rond te rijden, weer af te voeren en te verwerken. Dit past bij de duurzame ambities van onze gemeente. Mensen die wél reclame willen ontvangen, halen gratis een ja-ja sticker bij de gemeente.

 

Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat slechts 35% van de Nederlanders die nu geen sticker op de brievenbus heeft (en dus alle reclamefolders ongevraagd ontvangt) een ja-ja sticker zou gaan plakken. Bij 65% is dus de behoefte aan al dat papier klein: ze tolereren het hoogstens omdat het toch in de blauwe kliko kan.

 

Papier aan huis ophalen maakt de papierstroom niet per se duurzaam. Die bestaat immers voor een groot deel uit onnodig geproduceerd papier. Tegenwerpingen van andere partijen: “En de tieners die folders rondbrengen dan? En de clubs die papier ophalen om er hun clubkas mee spekken? Is het bedrijfsleven gevraagd wat ze van dit idee vinden? Mogen er dan nog wel verkiezingsflyers verspreid worden?” Ja, politiek drukwerk valt onder vrijheid van meningsuiting en mag dus in alle bussen gewoon bezorgd worden.

 

Lokaal Heeze-Leende: “Wat is er mis met het huidige systeem? Hoe meer folders je drukt, hoe goedkoper het wordt.” Een CDA-er: “Dit voorstel is grote onzin. Ik maak zelf wel uit wat ik in mijn bus krijg.” Een frappante reactie want dat ‘zelf uitmaken’ is nu juist precies wat overstappen op een ‘nee, tenzij’-systeem beoogt. Momenteel zijn het namelijk in 85% van de gevallen bedrijven die uitmaken wat er in gestopt wordt. Men opperde dat eerst maar eens gewacht moest worden op de resultaten van het nieuwe systeem in Geldrop-Mierlo. Dat de raadsleden al waren geïnformeerd over reeds uitgevoerd landelijk onderzoek, was dus niet genoeg.

 

De noodzaak om de fors stijgende kosten van afvalverwerking een halt toe te roepen wordt door alle partijen onderschreven. Maar wanneer er dan een concreet idee op tafel komt dat de gemeente ook nog eens niets kost, kiest men helaas voor de makkelijkste weg: behoud van de status quo.

Duurzaamste Brabantse gemeente?

Uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018 kwam Heeze-Leende als duurzaamste gemeente van Noord-Brabant uit de bus. Trots vermeldde de gemeente het in de nieuwsbrief. De PVOJ – GroenLinks was natuurlijk benieuwd naar hoe deze score tot stand was gekomen. Want veel aandacht voor duurzaam beleid is er tot dit jaar in onze gemeente niet geweest.

Op de site van de opstellers van de monitor, Telos, kun je door klikken naar: sustainablecities.

Daar is de score te vinden op alle terreinen waar de totaalscore uit is voort gekomen (zie onder).

Hoog scoort Heeze-Leende op: Economische participatie, hinder & calamiteiten, ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, bodem- en waterkwaliteit. Prachtig natuurlijk!

 

De laagste scores van Heeze-Leende betreffen infrastructuur en bereikbaarheid, kunst en cultuur en luchtkwaliteit. De allerlaagste score betreft duurzame energie! Laat nu net de energietransitie de belangrijkste en meest complexe opgave zijn binnen onze hele duurzaamheidsagenda.

Tevreden achterover leunen is dus zeker niet wat we nu zouden moeten doen, integendeel.

 

Het rapport van Telos kan een nuttig instrument zijn, mits het goed gelezen wordt en de juiste conclusie wordt getrokken. Helaas is het volstrekt onduidelijk hoe deze scores totstandkomen. Wat betekent bijvoorbeeld een lage score op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid? En waar komt de hoge score op het gebied van hinder & calamiteiten vandaan? We dagen de gemeente graag uit, nu ze trots zijn op de hoge duurzaamheidsscore, ons te vertellen hoe deze scores totstandkomen en hoe we dus ook nog beter kunnen worden. Telos biedt gemeenten een gids aan: Gemeentelijke duurzaamheid, hoe organiseer je dat?

Laten we er ons voordeel mee doen.

Duurzaamheid in Heeze-Leende duurt lang

Tijdens de verkiezingscampagne waren alle partijen het erover eens: we moeten met duurzaamheid aan de slag. De ambitie in de partijprogramma’s stemde de PVOJ – GroenLinks hoopvol. Bij de behandeling van de begroting bleek die ambitie echter plaats gemaakt te hebben voor een afwachtende houding. De PVOJ – GroenLinks pleitte met een motie voor uitbreiding van ambtelijke capaciteit om plannen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en anticiperen op klimaatverandering ook tijdig uit te kunnen voeren. Noodzakelijk want die capaciteit is nu volstrekt onvoldoende.

 

Een meerderheid vond deze motie echter voorbarig omdat er een werkgroep duurzaamheid ingesteld zou gaan worden die het beleid in zou gaan vullen. Ook moties met betrekking tot zonneparken en groenbeheer vond men voorbarig want ook dit zou deze nog niet bestaande werkgroep op gaan pakken. Pas nadat er beleid zou zijn bepaald zou duidelijk worden of extra capaciteit wel nodig was. Maar was onvoldoende personeel nu juist geen oorzaak van het feit dat er tot nu toe weinig vaart is gemaakt? Mark Klerks (D66) wees er al op: dit is een cirkelredenering. 

 

De raad neemt genoegen met volledige onduidelijkheid over hoeveel extra fte's via de werkgroep duurzaamheid op uitvoering van duurzaamheidsbeleid gezet gaan worden. Meer uren zijn essentieel om te voorkomen dat het nog te lang bij mooie plannen blijft. Dit terwijl met name de energietransitie de grootste opgave is waar Nederland zich voor gesteld ziet sinds de wederopbouw. 

 

De houding van ons college staat in schril contrast met die van de vijf Kempengemeenten: die zijn afgelopen zomer al tot actie overgegaan. Uit onderzoek bleek dat er 186 windmolens en 2250 hectare zonnecollectoren nodig zijn om in 2025 energieneutraal te zijn. Een technisch en sociaal complexe opgave. Naast een haalbaarheidsonderzoek en milieueffectrapportage moeten alle inwoners en organisaties betrokken worden. Door dit tijdig te doen behouden de Kempengemeenten de regie. Dat zou Heeze-Leende ook moeten nastreven.

 

De gemeente zou lokale initiatieven die met verduurzaming aan de gang willen, of al zijn, actief moeten ondersteunen, zoals de energiecoöperatie Opgewekt Heeze- Leende, Buurkracht en het IVN. Daar zullen wij ons voor inzetten.

Men kiest voor doorschuiven in plaats van doorpakken. Ambitieus kunnen we het niet noemen. De begroting is bij uitstek het moment om budget toe te kennen aan ambities, maar nu de portemonnee getrokken moet worden kan het blijkbaar nog wel even wachten. De PVOJ – GroenLinks laat zich hierdoor niet ontmoedigen en gaat zich inzetten voor een spoedige start van de Werkgroep Duurzaamheid. 

Reactie op concept begroting 2019

Op de eerste plaats wil PVOJ-GroenLinks dank en waardering uiten over deze begroting. Een nieuwe opzet, duidelijk en overzichtelijk. Meer nadruk op de inhoud van het beleid. Verfrissend!

We zien een flink aantal onderwerpen terugkomen die door ons aan de orde zijn gesteld. Wij zijn daar blij mee. Een begroting die sluit met een voordeel van € 40.000,00 is positief. Wel zijn wij  benieuwd hoe het college zijn verantwoording aan de raad geeft als er gedurende het begrotingsjaar wordt afgeweken van de inhoudelijke doelen en financiële kaders in de begroting.

In dit kader een vraag: Hoe kan in 2019 cofinanciering plaatsvinden ingeval in het IBP, het InterBestuurlijk Programma, nieuwe interessante projecten opduiken? Daarvoor zijn nog geen middelen gereserveerd.

We staan voor een aantal uitdagingen: de energietransitie, de transitie van het landelijk gebied, en, in het Sociaal Domein, het tegen-gaan van eenzaamheid van mensen. Dat vraagt de komende tijd extra aandacht. 

 

Ook de omgevingswet is aanstaande. Het implementeren van deze wet vraagt veel van onze ambtenaren, het college en de raad maar ook van onze burgers en bedrijven. Maximale inzet op het voorlichten en betrekken van  burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij deze belangrijke nieuwe manier van samenwerken is geboden. 

Wij willen u wijzen op ons eerdere voorstel voor aanpassing van het vergaderstelsel, met het doel belanghebbenden in een vroegtijdig stadium bij nieuw beleid te betrekken. In dit verband aan u de vraag om de al eerder in het presidium toegezegde actualisering van de lange termijnplanning ook daadwerkelijk uit te voeren.  

 

Goed dat in deze begroting aandacht voor duurzaamheid is. Neemt niet weg dat wij vinden dat er meer aandacht voor o.a. de energietransitie moet komen. Wij missen snelheid, ambitie en een proactieve houding. Waar blijft het toegezegde duurzaamheidsbeleid? Hoe wordt geïnvesteerd in de ambtelijke capaciteit voor uitvoering? Zonder een structureel en substantieel bedrag in de begroting, blijft het bij plannen. 

 

Dienstverlening en bestuur

Opgenomen is dat U burgers en bedrijven vroeg in het traject mee wilt nemen. Wij nemen aan dat dat een verschrijving is. Burgers en bedrijven dienen vanaf het begin in plannen mee genomen te worden.

Goed dat de rol van de gastvrouw zonder extra kosten al vanaf 2019 wordt geïntegreerd in de receptie. 

PvOJ-GroenLinks zou graag zien dat er meer transparantie komt in het proces “stip op de horizon”, de bestuurlijke toekomst van de gemeente Heeze-Leende. Onze inwoners hebben recht te weten hoe wij als raad daarover denken. En niet alleen dat: bij de raad zelf is momenteel ook geen sprake van transparante meningsvorming. Elders kan het kennelijk wel: kijk naar Cranendonk.

De invoering van een experimenteerbudget om initiatieven van burgers te ondersteunen steunen wij. De rol van de dorpsraden wordt steeds belangrijker. Te denken valt aan oa. leefbaarheid en veiligheid in de kernen. Hoe kunnen we in de kern Heeze invulling geven aan burgerparticipatie? Mogelijk dat wijkraden een oplossing zijn. In het verlengde van burgerparticipatie ligt het in de rede om het budget voor het succesvolle project ´kleine ergernissen´ te verhogen en de regeling te verbreden. In deze begroting stelt u: “zichtbare politie in onze dorpen, dit door daar voor structurele aandacht te vragen tijdens periodieke overleggen met de politie.” Mooi gezegd, maar hoe daadwerkelijk meer politie in de dorpen te krijgen voor aanpak verkeersproblematiek in de Weibossen of de centra van Leende en Heeze? Geen woorden maar daden!

 

Wonen , bedrijven, recreëren

PvOJ-GroenLinks wil de leefbaarheid in de 4 kernen behouden en verbeteren. Vergroting van de veiligheid in de kernen en verbetering van de bereikbaarheid zijn maatregelen die wij steunen. Ook is een onderzoek naar de mogelijkheden van centrummanagement  een goede zaak. Leegstand  moet immers effectiever aangepakt worden, ter verbetering van de leefbaarheid in het winkelgebied.

 

De haalbaarheid van de fietsverbinding tussen Weert en Eindhoven en Heeze en Waalre wordt terecht onderzocht. Uiteraard samen met o.a. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Ook zijn wij tevreden dat bij de flankerende maatregelen Randweg de inzet van gedragsbeïnvloeding wordt bekeken samen met VVN-Heeze. Bij de behandeling van de kadernota hebben wij een motie ingediend om daarvoor middelen te reserveren. 

 

Profilering van Heeze-Leende als toeristisch en recreatief gebied spreekt voor zich. Maatregelen voor passend woningaanbod voor jongeren, ouderen en huishoudens met een lager inkomen missen wij. Het opstellen van de woonvisie dient hierin meer duidelijkheid brengen. 

Na herhaald aandringen onzerzijds gaan de Oostrikkerstraat en Langstraat in Leende op de schop. Hier wel de opmerking dat de uitvoering in overleg moet gaan met bewoners en  met de carnavalsvereniging de Lindse Bloas. De carnavalsoptocht moet geen hinder ondervinden. 

Aangezien de kosten voor afval verwerking stijgen zal allicht de afvalstoffenheffing, die kosten dekkend moet zijn, worden verhoogd. Wat we echter niet begrijpen is dat deze kostenverhoging niet volledig verwerkt is in het variabele tarief voor de lediging van containers en bezoek aan de milieustraat, maar dat óók het vastrecht wordt verhoogd. Wij huldigen het principe “de vervuiler betaalt”. Gezien de extreme stijging van 50% roepen wij het college op om eens bij de regiogemeenten te kijken hoe deze de afvalproblematiek aanpakken.

 

Dan als laatste punt in dit programma het groenbeheer. We zien hier echt te weinig ambitie gelet op de uitspraak in het coalitieakkoord over verhoging van het niveau van het groen in de kernen en het buitengebied. Wij dringen er op aan dat er in 2019 een beleidsplan groenbeheer wordt opgesteld. 

 

Samen leven en participeren

Samenvoeging van Centrum Jeugd en Gezin, WMO en Participatie tot één Sociaal Team is een goed idee. Goed ook dat het budget sociaal domein in lijn is gebracht met de te verwachten uitgaven, en dat we de reserve Sociaal Domein intact laten om eventuele tegenvallers op te vangen. Graag zien wij op korte termijn maatregelen om de kosten verder te beheersen zonder dat het recht op zorg in gedrang komt. Vraag onzerzijds is: Is het budgetplafond per zorgaanbieder hiervoor wel het geëigend middel bij de schaalgrootte in Heeze-Leende? Immers: jeugd en de WMO zijn open-eind regelingen.

 

De wagenbouwers van de Brabantse Dag zijn inmiddels voorzien van een goede verharde bouwplaats en de Wifi aansluiting voor de beveiliging van de bouwplaatsen is aanstaande. Het is nu tijd om aandacht te besteden aan de wagenbouwers voor de carnavalsoptocht, in Leende, Leender-Strijp en Sterksel. PvOJ-GroenLinks ziet graag dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid voor het ondersteunen van deze, vaak jonge, bouwgroepen. 

 

Grote projecten

Verkeersproblematiek/Centrale as: in Heeze wordt de randweg tot aan de Leenderweg aangelegd. Nu is het snel doorpakken: de kern Leende mag niet de overlast krijgen van het ontbreken van de rest van de centrale as. Wij zijn in dit verband zeer benieuwd naar het ´no regret´- maatregelenpakket mbt de A2 waarvan sprake is in de bereikbaarheidsagenda Zuid Oost Brabant. 

HSL net: Project is bijna afgerond. Wij waren en zijn niet zo gelukkig met het project, gezien de financiële risico’s. Deze wethouder moet er nu voor zorgen dat alle bewoners van het buitengebied aangesloten worden.

Centrumplan Leende: In 2019 wordt gestart met de bouw van het MFA, voor de school, het gemeenschapshuis en de kinderopvang. De exploitatiebegroting van de MFA moet zo snel mogelijk openbaar worden, zodat gebruikers in gesprek kunnen gaan met het toekomstige MFA bestuur. Daarnaast vragen wij bij de bouw van de woningen in het centrum van Leende extra aandacht voor senioren koop- en huurwoningen.

 

Transitie buitengebied: wij pleiten er voor om deze transitie te zien als een groot project en hiervoor in de komende periode een samenhangende visie op te stellen, als onderdeel van de omgevingsvisie.

 

Overzicht motie/amendementen, deels ingediend met D66:

(ze zijn online hier terug te vinden)

  1. Uitbreiding ambtelijke capaciteit energietransitie en duurzaamheid
  2. Regie over ontwikkeling zonneparken in Heeze-Leende
  3. Opstellen samenhangende visie op het buitengebied en transitie Landbouw
  4. Opstellen beleidsplan groenbeheer
  5. Aanpassen budget en regeling kleine ergernissen
  6. Onderzoek naar ondersteuning jonge bouwgroepen carnaval

PvOJ en GroenLinks

De Partij voor Oud en Jong deed samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks wil voor het eerst in Heeze-Leende meedoen met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a. op het gebied van natuur en milieu. Gesprekken resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij. Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Ons programma kunt u hier lezen. Bovendien kunt u het programma downloaden:

 

Download
Verkiezingsprogramma PvoJ-GroenLinks ver
Adobe Acrobat document 750.5 KB