Openbare vergaderingen

De PvOJ – GroenLinks vergadert één keer per maand over de onderwerpen die op de komende gemeenteraadsagenda staan. Hebt u vragen, zorgen of een goed idee? Iedereen is welkom om aan te schuiven. Vergaderingen zijn op woensdagen in het gemeentehuis van Heeze in kamer 0.01 vanaf 21:00. Graag vooraf uw komst aanmelden door een e-mail te sturen naar post@pvoj-groenlinks.nl

Dit zijn de eerstvolgende data van onze vergaderingen: Woensdag 6 juni en 20 juni.

Op 6 juni bespreken we de kadernota.

Gemeente geeft zeggenschap weg over bospad de Sandermannen

BrabantWater heeft de gemeente verzocht een deel van het pad de Sandermannen aan de openbaarheid te onttrekken. Bijna alle partijen stemden hier 23 april mee in. Alide Hijmans legt uit waarom PvOJ – GroenLinks tegen dit voorstel stemde.

Ik ga beginnen met u een historisch plaatje te schetsen, en daarna kom ik concreet uit bij de Sandermannen. Dat plaatje is essentieel voor begrip van mijn standpunt, daarom heb ik het ook nog eens allemaal voor u uitgeschreven. Er was eens in Nederland, en dus ook hier in Heeze, een tijd dat de grond eigendom was van de heeren (met dubbel ee), en dat de pachters en dergelijken alleen met toestemming over de grond van de heer mochten gaan. En dus ook alleen met toestemming, of met tolbetaling, over de wegen op  die grond mochten gaan. Die tijd is allang voorbij.

Er zijn – ik bespaar een paar eeuwen geschiedenis, en komt meteen op het heden –Er zijn in het heden staatkundige verenigingen van burgers, die men noemt: parlement, provinciale staten, gemeenteraad. Wat dat zijn wij: vertegenwoordiging van de burgers van Heeze leende Sterksel, en wij houden het belang van die burgers in het oog. Van de burgers die in het verleden weinig te vertellen hadden tegenover grootgrondbezitters.

Die burgers hebben er belang bij dat zij vrij over de wegen mogen gaan, over zoveel mogelijk wegen. De Sandermannen, zo begrijpt u, is er daar een van. Wij mogen van die vrijheid niet zomaar een stukje weggeven. En als wij dat wel doen, dan moeten wij een verrekt goed verhaal erbij hebben. Een verhaal dat uitlegt dat wij niet anders konden. Dat het niet anders kon, dan dat wij een openbare weg, de Sandermannen, weggaven. Want wij kunnen geen verstoppertje spelen en net doen alsof we niet in de gaten hebben dat het ook anders kan. Het besturen is aan het college, maar wij hoeven niet te tekenen bij het kruisje als we een beter verhaal hebben.

Ik had het net over de oude Heeren. En nu, zijn er dan nu geen heren meer?  Er is in Heeze een openluchtmuseum van culturele en geschiedkundige waarde, dat bijdraagt aan de schoonheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Kasteel heet dat. Maar dat bedoel ik hier niet.
Er zijn allang Nieuwe Heren, maar dan onder de naam NV of BV.  Een daarvan heet BrabantWater.
De oude heeren toen en de nieuwe heren nu: de verbindende schakel is dat daar het kapitaal is.

Ik begon met er was eens in nederland een tijd.  Dat is een plaatje vanuit de helicoptervisie. Nu ga ik verder met er was eens een Naamloze Vennootschap in Den Bosch. En die is er nog steeds, en ik hoop dat die lang zal blijven bestaan. Die NV heet BrabantWater. Die Naamloze Vennootschap doet in Water. In haar doelstellingen, dat noemen ze ´missie statement´, staat:

Goed drinkwater uit de beste bronnen. Duurzaamheid, gezondheid, veiligheid. Goede zorg  voor onze waterwingebieden. Maatschappelijke waarden van water.

BrabantWater heeft er daarom belang bij dat zij zo volledig mogelijke zeggenschap heeft over haar eigendom, het waterwingebied binnen onze gemeentegrenzen. Dat belang is gericht op schoon drinkwater, niet op recreatieve waarden. En ook niet op rechten van burgers op vrije doorgang, overigens.

In de stukken vind ik een verwijzing naar openstellingsregels van de Groote Heide, opgesteld door Brabants Landschap, de gemeente en Brabantwater. Daarin wordt BrabantWater a.h.w. op een lijn gesteld met Brabants landschap en de gemeente. Dat klopt niet, want het grote verschil is dat de gemeente het Algemeen Belang q.q. voorop dient te stellen, dat Brabants Landschap een ANBI is, een algemeen nut beogende instelling met de missie heeft de natuur beschermen én de natuur beleefbaar maken, en dat deze twee de belangen van de recreant (mede) dienen. BrabantWater daarentegen, ik zei het al, heeft in haar doelstellingen primair water, en het woord recreant komt er niet in voor. Als de gemeente zich wil beroepen op belangen van recreanten tegenover BrabantWater, kan dié zich altijd nog beroepen op haar doelstellingen. Water en winst.
En dan zijn niet formeel vastgelegde afspraken met BrabantWater lucht. Gebakken Lucht. Geen recreant kan zich beroepen op opmerkingen in een collegevoorstel, als dat niet is opgenomen is in regel die bestemd is om te gelden tussen de burger en BrabantWater.

Ik kom nu specifiek op de redenering die door het college is aangevoerd om de zienswijze van de fietsersbond ongegrond te verklaren. De fietsersbond die, op zichzelf juist, stelt dat het resultaat van een verkeersbesluit (met daarin ook een verkeersmaatregel) ogv de Wegenverkeerswet, dezelfde waarborgen geeft wat betreft het afsluiten van de hoofdrijbaan en het weren van ongewenste gebruikers, afvaldumpers en wat dies meer zij. Let wel: zo´n verkeersbesluit kan genomen worden t.a.v. openbare wegen én t.a.v. andere wegen. (En bovendien is er al een provinciale verordening die het parkeren op waterwingebied, d.w.z. de noordelijke berm van de Sandermannen, verbiedt.)
Het college stelt: dat het ook anders kan, is geen reden dit voorstel af te wijzen.

Klopt. Dat is op zich de reden niet. De reden om af te wijzen is, dat het belang van de burger bij openbaarheid vóórop moet staan. Een uitzondering daarop kan gemaakt worden als voor het weren van, kort gezegd, ongewenste bezoekers  nodig is de weg aan de openbaarheid te onttrekken. Is die uitzondering nodig? Nee, die uitzondering is niet nodig.


Het wordt een beetje flauw om te redeneren dat een verzoek voor een verkeersbesluit er immers niet ligt. Het college en/of BrabantWater zijn mans genoeg om daar wat aan te doen. De fietsersbond heeft met recht en reden uitgelegd waarom voor fietsers – recreanten én forenzen – dit tracé aantrekkelijk is, en dat het de moeite loont om zeggenschap te houden in de toekomst.

Daarbij komt nog nadrukkelijk dat zowat iedere partij duurzaamheid in zijn programma heeft staan. Maar het gaat niet alleen om het programma, het gaat om wat je er mee doet.
PvOJ GroenLinks realiseert zich dat de toekomst ligt in het terugdringen van autogebruik, en het bevorderen van fietsen voor woon-werkverkeer. Heeze ligt op fietsafstand van Eindhoven, en de forens rekent gewoon uit hoeveel minuten sneller hij op zijn werk is als hij op de fiets gaat. Houdt de mogelijkheden open, maak je niet afhankelijk van de vriendelijke medewerking van BrabantWater, dat lijkt mij de juiste koers. Dit alles  is reden genoeg om tegen het voorstel tot onttrekking aan de openbaarheid van de Sandermannen te stemmen.

(foto: de Fietsersbond)
(foto: de Fietsersbond)

Winnaars verkiezingen trekken aan het kortste eind

Lokaal Heeze-Leende heeft de meeste stemmen behaald en nam dus het voortouw in de coalitiebesprekingen. Dat aanvankelijk met alle partijen gesproken werd is zeker positief. Wij kregen zodoende de gelegenheid een eigen wethouderskandidaat voor te stellen: een ervaren GroenLinkspoliticus die van grote waarde voor onze gemeente had kunnen zijn, vooral op het gebied van financiën, energietransitie, duurzaamheid en klimaat. Dat het CDA met 4 zetels vooraan in de rij stond bij de coalitievorming was logisch. Helaas kozen LHL en het CDA ervoor om twee verliezers te belonen met ieder een wethouderspost: PvdA en D66. Beide gingen van 2 naar 1 zetel. Hoe de wethoudersposten onderling verdeeld zullen worden is nog niet bekend. Dat zowel Pieter van der Stek (D66) als Toon Bosmans (PvdA) bekende gezichten zijn voor LHL, leek belangrijker dan dat het college een afspiegeling zou zijn van de verkiezingsuitslag. Immers, PvOJ - GroenLinks en ABHL waren duidelijke winnaars. 

 

Onze kiezers zullen dit met recht teleurstellend noemen: de verliezers zijn beloond. De flinke groei van circa 405 naar 1035 stemmen voor PvOJ-GroenLinks leverde ons 2 zetels op. Dit plus de verdubbelde zetels voor ABHL laat zien dat de kiezer behoefte heeft aan vernieuwing en een progressiever beleid. De politiek kiest helaas voor een behoudende koers. Een zogenaamde zakencoalitie zou een goede mogelijkheid zijn geweest om vernieuwing te brengen. Dit besturen op basis van een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen met sterke bestuurders (soms uit andere gemeenten) op de wethoudersposten, daar lijken we in Heeze-Leende nog niet aan toe te zijn. 

 

PvOJ – GroenLinks is zeer teleurgesteld in de wijze waarop deze coalitie tot stand is gekomen. Ze neemt aan dat de gemaakte keuzes die gemaakt zijn in de coalitieonderhandelingen worden toegelicht in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat de deuk in het onderling vertrouwen hersteld kan worden en we in goede sfeer samen aan de slag kunnen gaan voor onze gemeente. Want de kiezer verwacht niets minder dan dat van ons. Wij hebben er sowieso zin in. U hoort nog van ons!

 

Met twee zetels in de gemeenteraad

 De gemeenteraadsverkiezingen hebben ons twee zetels opgeleverd. Daar zijn we heel bij mee.

We behaalden met 1035 stemmen 13,7% van het totale aantal stemmen. Vier jaar geleden behaalden we 810 stemmen. Naast Frans Maas zal voor het eerst een GroenLinks-lid aan tafel zitten: Alide Hijmans. Zij haalde opvallend veel voorkeursstemmen: 224.

ABHL heeft met 8,7% van de stemmen twee zetels, net als wij met 13,7%, terwijl de VVD met 14,4% drie zetels heeft. U ziet: de verschillen zijn klein. We gaan ons inzetten voor een goede samenwerking. De kiezer verwacht vast ook niet minder dan dat van ons!

  

PvOJ en GroenLinks

De Partij voor Oud en Jong doet samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks wil voor het eerst in Heeze-Leende meedoen met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a. op het gebied van natuur en milieu. Gesprekken resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij. Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Ons programma kunt u hier lezen. Bovendien kunt u het programma downloaden:

 

Download
Verkiezingsprogramma PvoJ-GroenLinks ver
Adobe Acrobat document 750.5 KB