GroenLinks Heeze-Leende heeft een nieuwe website!

De homepage waar u nu bent verdwijnt binnenkort en wordt niet meer geupdate.

Bezoek onze nieuwe website voor het laatste nieuws.

GroenLinks vergadert eens per maand over de onderwerpen die op de komende gemeenteraadsagenda staan en andere lokale onderwerpen. Hebt u vragen, zorgen of een goed idee? Iedereen is welkom. Vergaderingen zijn op woensdagen vanaf 19:30 (momenteel via MS Teams). 

 

Een sfeervol hart voor Heeze

Eindelijk concrete plannen voor het gebied rond het gemeentehuis: een centraal dorpshart met evenementen, horeca en woningen voor starters en senioren. GroenLinks Heeze-Leende is daar zeker enthousiast over. Via het Burgerpanel kan iedereen reageren op de plannen, een prima participatiemiddel dat GroenLinks best iets vaker ingezet zou willen zien.

Gaat de parkeerplaats voor het gemeentehuis nu een echt horeca- en feestplein worden? Helaas, er staan daar in alle schetsvarianten nog steeds parkeerplaatsen ingetekend. De derde variant is de enige die van het voorplein het centrale feestplein maakt en de tweede variant is de enige die daar de parkeerplaatsen tenminste nog halveert.

 

Vergroening van het centrum, dat willen we allemaal. In de Burgerpanel-enquête wordt wel over groen gesproken, maar bij de tekeningen van de ´plannen´ ontbreekt de huidige situatie. Het toevoegen hiervan aan de drie plattegronden, zou zeker geholpen hebben bij het vergelijken van de huidige met mogelijke toekomstige situaties. Er is bijvoorbeeld geen verschil te zien tussen bomen die er op dit moment staan en bomen die geplant gaan worden. Je weet zodoende niet welke voorkeur je aanvinkt als je de bomen graag wilt behouden! Nergens wordt genoemd dat in alle planvarianten de hoge eiken en de beukenrij naast het schoolplein plaats maken voor gebouwen.

Opvallend detail: een appartementengebouw is pal naast het schoolplein ingetekend. Dat is vragen om akoestische problemen. Hopelijk wordt nog advies ingewonnen van een akoestisch ingenieur.

 

Het Rotterdamse ontwerpbureau dat de opdracht kreeg, lijkt niet gewezen te zijn op ons duurzaamheidsbeleid, waarin staat dat bomenkap zoveel mogelijk gereduceerd moet worden. Heeft niemand dan geleerd van de commotie rond de deels onnodige bomenkap voor het centrumplan in Leende? Dat is nog geen jaar geleden. GroenLinks wijst er alvast op dat vergroening van het centrum klinkt als een loze kreet als je vrijwel alle volwassen bomen in de gemeentehuistuin gaat kappen.

Wethouder Bosmans meent dat variant 3, de kasteeltuin, een adellijke uitstraling heeft. Wat is nu hét kenmerk van een kasteeltuin? Juist, oude bomen. Tot slot nog één ding over plan 3: het skatepark krijgt toch wel een nieuwe plek in het centrum als op die plek woningen komen?

 

Wat duurzaamheid betreft: zou het niet mooi zijn als hier een ´Hart voor Heeze in Hout(bouw)´ zou komen? Inmiddels is bekend dat bouwen met hout dé manier van langdurige CO2-opslag is. Daarmee zou je Heeze écht duurzaam op de kaart zetten.

 

Natuurlijk staan we nog maar aan het begin van het gesprek over wat we met z'n allen het liefste zouden zien in dit gebied. Het kan nog vele kanten op en we hopen op een levendige discussie waar vele Heezenaren zich in gaan mengen. Want deze enquete is maar de eerste stap in het proces.

GroenLinks wacht met spanning op de maatregelen die, naast het vrachtwagenverbod, het doorgaand autoverkeer uit het centrum van Heeze gaan weren, zodat het centrum een echt verblijfsgebied wordt dat voor fietsers en voetgangers veilig is. Dat zou het vertrekpunt moeten zijn bij alle toekomstdromen over een nieuw Hart voor Heeze.

GroenLinks gaat zelfstandig door in Heeze-Leende

13 februari - Persbericht: Per 15 februari zal de samenwerking tussen de ‘Partij voor Oud en Jong’ en ‘GroenLinks’ in goed overleg worden beëindigd. De combinatielijst zal dan worden opgeheven en beide deelnemers aan de samenwerking gaan ieder hun eigen weg: Frans Maas als raadslid van de Partij voor Oud en Jong en Alide Hijmans als raadslid voor GroenLinks.

Medio 2017 kwamen de Partij voor Oud en Jong en GroenLinks tot de conclusie dat hun programma’s voor de gemeenteraad goed bij elkaar pasten. Na verder overleg werd men het ook eens over een gezamenlijke lijst voor de verkiezingen van 2018. GroenLinks sprak toen de verwachting uit dat zij in 2022 zelfstandig de verkiezingen in wilde gaan. De Partij voor Oud en Jong heeft nu ook besloten om zelfstandig mee te doen aan de verkiezingen van 2022. Daarom zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat het beter is om de samenwerking te beëindigen zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. 

De fractie-ondersteuners Chris Jacobs en Sandra de Haan blijven actief in het bestuur van GroenLinks Heeze-Leende.

De bestuurlijke toekomst van Heeze-Leende

Heeze-Leende werkt sinds 2013 op diverse terreinen intensief samen met Valkenswaard en Cranendonck (A2-gemeenten). Om de toenemende hoeveelheid en complexiteit van de bestuurlijke taken goed uit te kunnen blijven voeren, zal een bestuurlijke fusie op den duur nodig zijn. Om de juiste keuzes te kunnen maken is grondig onderzoek nodig. Wat voor gemeente willen we zijn? Moeten we ons beperken tot de A2-gemeenten of ook naar andere buurgemeenten kijken? En hoe gaan we onze inwoners betrekken bij deze zoektocht? Hoe zorgen we dat de afstand tussen burger en bestuurders niet te groot wordt en dat de identiteit van de kernen behouden blijft? Meer hierover vind je lager op deze pagina.

Op 5 november 2020 organiseerde Vrienden van de Bieb een webinar met prof. Klaartje Peters. Daar werden interessante vragen gesteld. Een samenvatting kun je hier vinden.

Reactie op begroting 2021 - 2024

Eerst wil GroenLinks de ambtenaren danken voor het opstellen van de begroting. Een begroting die met behulp van het inzetten van een gedeelte van de algemene reserve, de verkoop van pachtgronden en de IBP-middelen sluitend gemaakt is voor 2021 en daarna.

 

We leven in een onzekere tijd. Corona houdt iedereen bezig. We realiseren ons dat het daarom lastig begroten is. Zo kan de begroting die nu nog sluitend is morgen door onverwachtse financiële tegenvallers, door o.a. de corona en extra uitgaven in het sociale domein en herverdeling van het gemeentefonds negatief worden. Zorgvuldig omgaan met de maatschappelijke middelen is dan ook de boodschap. We pleiten er dan ook voor om volgend jaar een extra rapportagemoment in te lassen om als raad de vinger aan de pols te kunnen houden. 

 

GroenLinks kan in grote lijnen instemmen met deze begroting. Positief is dat we een aantal onderwerpen, die door ons al eerder aan de orde zijn gesteld, erin terug vinden. Hierbij denken we aan o.a. de structurele formatie uitbreiding voor duurzaamheid, het opstellen van een inclusie-agenda, het plan om te komen tot een mobiliteitsplan en de actualisering van het groenstructuurplan. We vragen wel aandacht voor het betrekken van de raad en onze inwoners aan de voorkant van de planvorming. 

 

Naast verplichte en onontkoombare uitgaven blijft er echter in deze begroting nauwelijks ruimte voor de uitvoering van het nieuwe beleid. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de uitvoeringsplannen die voortkomen uit de energietransitie, biodiversiteit en klimaatadaptie. We overwegen om hiervoor een motie/amendement in te dienen. 

 

Programma Dienstverlening en Bestuur

Steeds meer uitgaven voor de GRSA-2 baart ons zorgen. Reden te meer om duidelijkheid te krijgen over de stip op de horizon. Gaan we naar een herindeling of een andere vorm samenwerking? Wachten op Valkenswaard en Cranendonck moet niet. Een eigen visie ontwikkelen is noodzaak. We moeten duidelijkheid geven aan onze inwoners. We vinden het daarom vreemd dat in deze begroting geen budget voor inhuren externe expertise voor het onderzoek naar de stip op de horizon is opgenomen.

Een post die ook nodig is als er een gerichte opiniepeiling onder de bevolking zou worden gehouden. Geen budget opnemen is naar ons gevoel voorsorteren op een beslissing zonder specifiek de inwoners van de diverse kernen naar hun mening vragen.

 

Wat betreft de woonlasten begrijpen we de overweging van de verhoging van de lasten voor de burgers. Maar de boodschap is wel, gezien het feit dat we in Heeze-Leende al hoog zitten met de woonlasten t.o.v. het gemiddelde in Nederland, we moeten opletten met verdere verhogingen. Vandaar dat wij liever zien dat het tarief variabele lasten stijgt voor de afvalstoffen heffing en dat het vaste tarief niet wijzigt. Onze burgers in alle kernen vragen naar bladkorven. In omliggende gemeenten zie je ze nu verschijnen. GroenLinks vindt het tijd worden dat er bladkorven in onze gemeente komen. Vandaar een motie.

 

Als we naar de grote projecten kijken het volgende:

In het kader van de centrale as is het van belang om snel duidelijkheid te krijgen over de vastgoedvisie van Kempenhaeghe. Hier liggen mogelijkheden voor zowel de sport, het onderwijs als een gedeeltelijke oplossing voor de centrale as. Verder is het belangrijk snelheid te krijgen in het overleg met o.a. Prorail over de spoorwegovergangen. Welke worden wel en welke niet gesloten, opgeheven of aangepast? Mogelijk komt er dan ook een oplossing voor het spoortunneltje in Heeze. De duidelijkheid laat wat ons betreft te lang op zich wachten. Graag vernemen wij wanneer we hier als raad verder over kunnen praten. Alvorens hierover te beslissen willen we graag de mening van de inwoners weten.

 

De realisatie van de MFA in Leende nadert zijn eindfase. Wij wensen de inwoners van Leende veel plezier in deze accommodatie, ook het bestuur succes met de exploitatie, wat zeker met de inzet van de kwartiermaker moet lukken. Leende heeft nu een prachtig MFA. Partij Voor Oud en Jong vindt het wel een gemiste kans dat het marktplein niet meteen op de schot is genomen.

 

GroenLinks maakt zich wel ernstige zorgen over de exploitatie van de Dorpshuizen in deze onzekere tijd. Zie ook de antwoorden van het college op onze vragen. Extra aandacht voor de evt. financiële problemen is gewenst. En daar waar nodig moeten, wat ons betreft, oplossingen worden gevonden met behulp van o.a. de middelen die het rijk hier specifiek voor ter beschikking heeft gesteld. Kunt u als college aangeven of deze middelen voldoende zijn of dat er aanvullende middelen nodig zijn.

 

Programma Samen leven en Participeren (Sociaal Domein)

De bezuinigingen in het Sociale Domein kunnen we gezien de fors oplopende kosten begrijpen, maar het mag niet zo zijn dat de minder draagkrachtigen in onze gemeenten hieronder lijden. Daarom pleiten we ervoor om de bezuiniging zoals die is ingeboekt (vanaf 2022) op sociale raadslieden niet nu al in te boeken maar te laten afhangen van de evaluatie die in 2021 gepland is. Een proef nemen met sociale raadslieden en die proef halverwege afbreken is geldverspilling. Ook hiervoor een motie.

 

Ook de financiering van taalonderwijs van nieuwkomers is geen goede bezuiniging.

Immers, de kosten zullen dan in de toekomst alleen maar hoger worden. 

We juichen het aangekondigde onderzoek naar de knelpunten op het gebied van vrijwilligerswerk toe.

We zouden wel graag dit onderzoek verbreden naar de knelpunten op het gebied van mantelzorg die ook al zijn gesignaleerd in de beleidsnota Sociaal Domein. 

 

Centrumplan Heeze

We zien dat er langzamerhand schot begint te komen in de aanpak van het Centrum van Heeze. Met de komst van de o.a. de randweg, de verplaatsing van Albert Heijn zijn al enkele belangrijkste stappen gezet. Het aangekondigde vrachtwagenverbod kunnen we vanzelfsprekend onderschrijven. Wel horen we graag van het college wanneer dit verbod in kan gaan. Voor ons is wel duidelijk dat een vrachtwagenverbod nog geen verblijfsgebied maakt van het centrum waar er meer aandacht voor de voetganger en de fietser is en de auto te gast is. Vervolgens zijn we natuurlijk benieuwd naar de uitwerking van de plannen rondom het gemeentehuis en het winkel annex verblijfsgebied t.m. de zogenaamde vijfsprong. Dit laatste inclusief de keuze hoe het centrumparkeren eruit gaat zien. We zouden dit graag in samenhang willen gaan bekijken en vragen aan het college om hier op een geschikt moment een raadsinformatiebijeenkomst voor te organiseren.

 

Wonen, bedrijven en recreëren

Wat ons betreft staat in dit programma de komende periode centraal, eind dit jaar en volgend jaar in de verdere voorbereiding van en besluitvorming over de omgevingsvisie en de inpassing van de ruimtelijke opgaven die o.a. voortvloeien uit de transitie landelijk gebied, de plannen voor de energietransitie en de plannen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie. We hebben begrepen dat er eind november een Raadsinformatiebijeenkomst staat gepland. We zouden het college willen vragen om er voor te zorgen dat de raad goed geïnformeerd deze bijeenkomst ingaat. Dit laatste door er voor te zorgen dat we tijdig de concept uitwerking van de omgevingsvisie toegestuurd krijgen.

 

Als laatste willen we nog stil staan bij het onderhoud van onze fietspaden. Wij hebben het idee dat dit een ondergeschoven kindje is in het budget/begroting onderhoud wegen. Herhaaldelijk vragen van onze kant naar meer duidelijkheid hierover heeft nog steeds geen duidelijkheid gebracht. Naar onze mening is het beter en duidelijker dat er voor onderhoud van fietspaden een afzonderlijk budget in de begroting wordt opgenomen. Het is nodig als we kijken naar de slechte onderhoudstoestand van de fietspaden in onze gemeente. 

 

Cultuurnota

In tijden van corona is het wegvallen van allerlei verenigingsactiviteiten een slag voor de sociale cohesie.

Lijfelijke bijeenkomen in de dorpshuizen is slechts op beperkte schaal mogelijk. Van een cultuurnota mag worden verwacht dat daar ook een visie in komt op ‘gestreamde’ culturele activiteiten, of een combinatie van streaming met lijfelijk. Deze mogelijkheden kunnen het welbevinden bevorderen van de burgers, door een veilige manier van gezamenlijk beleven.

 

Een eventuele inzet van audiovisuele mogelijkheden voor cultuur met de mogelijkheid om die techniek te gebruiken voor het met meer personen democratisch bijeen te komen in het Perron (en de andere Mc s) zou een dubbele opbrengst van die middelen opleveren. Het aantal personen nu in de raadszaal is net pas, met alle respect voor de organisatoren van deze mooie schermen.

 

We hebben twee moties ingediend:

1)   Plaatsing bladkorven

-     kennis genomen hebbend van de begroting 2021-2024

-      overwegende dat wij vanuit de kernen, van onze inwoners, meerdere malen de vraag krijgen: Waarom heeft Heeze-Leende geen bladkorven terwijl die er in de omliggende gemeenten wel zijn?

-      spreekt uit / verzoekt het college:

Na te gaan wat de kosten van het plaatsen van bladkorven in alle kernen zijn en de Raad op korte termijn te informeren.

Na te gaan of deze kosten passen in de post/budget van de afvalstoffenheffing.

Als alternatief te beoordelen het gratis ophalen van groencontainers in de herfst (zie Cranendonck).

Te bekijken of op korte termijn c.q. in 2021 bladkorven geplaatst kunnen worden.

 

De wethouder heeft de motie overgenomen, dus was in stemming brengen niet nodig.

 

2)   Vergroting reserve voor duurzaamheid

Overwegende dat

-       Wij de structurele personele uitbreiding van de formatie voor milieu en duurzaamheid kunnen ondersteunen

-       Er geen middelen zijn vrijgemaakt om de realisatie van de uitvoeringsplannen die er aan komen m.b.t. biodiversiteit, klimaatadaptie en energietransitie daadwerkelijk te kunnen (co) financieren

-       Het college in zijn antwoorden op onze vragen dit erkent

-       Er aanzienlijke bedragen nodig zullen zijn om de uitvoeringsplannen te financieren en dat hier de gemeente ook zijn deel in zal moeten bijdragen

-       Er voor het verkrijgen van subsidies bij de Provincie c.q. Rijksoverheid op het vlak van uitvoering van duurzaamheidsbeleid vrijwel altijd gevraagd wordt om 50% cofinanciering door de gemeente zelf

-       Het als onderdeel van het coronaherstelbeleid wenselijk is om anticyclisch te investeren als gemeente om zo het economisch herstel te bevorderen

 

Verzoekt het college van Heeze-Leende om:

-       Wanneer het resultaat van de jaarrekening in een jaar het toelaat conform raadsbesluit een bedrag van € 75.000 toe te voegen aan de reserve duurzaamheid. 

-       Te starten bij de jaarrekening over 2020. Dit in analogie met de werkwijze totaaloplossing verkeersproblematiek.

 

Deze motie is verworpen, maar we hopen dat bij de behandeling van de jaarrekening tzt. alsnog te bereiken dat het budget hiervoor verhoogd zal worden.

 

- D66 diende een amendement in om de personele uitbreiding voor het beleidsterrein milieu en duurzaamheid te schrappen. We zijn blij dat deze uitbreiding er toch komt. Om de plannen die de gemeente op dit punt heeft goed en tijdig uit te voeren, is immers niet alleen voldoende budget nodig, maar ook voldoende menskracht. Dat laatste is al geruime tijd een knelpunt.

- Na herhaaldelijke vragen van ons over welk deel van het budget voor wegonderhoud aan fiets- en voetpaden wordt besteed, gaf wethouder de Win eindelijk antwoord: 9% van de verharde wegen zijn fietspaden en 14% voetpaden. Er wordt 23% van het wegonderhoudsbudget hieraan besteed. Gezien de slechte staat van veel fietspaden, die ook soms te smal zijn, hopen we dit percentage omhoog te krijgen.

- We zijn blij met de toezegging van wethouder de Bruijn dat het onderzoek naar knelpunten m.b.t. vrijwilligerswerk wordt verbreed naar knelpunten in de mantelzorg. Dit probleem zal immers groter gaan worden in het vergrijzende Heeze-Leende.

Vragen over de nieuwe Albert Heijn in Heeze

Bij de behandeling van de bestemmingswijziging voor de bouw van een grote Albert Heijn (met 12 woningen erop) aan de Kapelstraat hebben we vragen gesteld:

1.    Is het niet vroeg nu al het bestemmingsplan vast te stellen? De kans op aanwezige bodemverontreiniging is gezien aanwezigheid van de benzinepomp een serieus risico. Wie is verantwoordelijk voor evt. bodemsanering? Er wordt gesproken over voldoende waterberging die gerealiseerd moet worden. Wat is hier voldoende?

2.    Er wordt gedacht aan max 12 appartementen. Welke invloed heeft de gemeente op de keuze voor de soort appartementen; huur of koop? Bij toewijzing, kunnen we vastleggen dat ze alleen aan onze inwoners worden toegewezen?

3.    Is er al over nagedacht wat er straks gaat gebeuren met het huidige pand en de bijbehorende parkeerplaatsen?

4.    Is het niet zeer goed denkbaar dat de Coop in de Nieuwe Hoeven niet meer rendabel zal zijn omdat het centrum meer aantrekkingskracht krijgt?

5.    Is er bij het aantal parkeerplaatsen (82) rekening gehouden met niet alleen de supermarkt maar ook de behoefte voor de evt. woningen en bedrijven?

6.    Wie is verantwoordelijk voor de realisatie van de parkeerplaatsen? De gemeente of de initiatiefnemer?

7.    Positief is dat bij het parkeren rekening gehouden is met fietsparkeren: 47 plaatsen. Maar waarom is de helft helemaal achteraan gesitueerd? Kan ervoor gezorgd worden dat alle fietsparkeerplaatsen dichtbij de ingang van de supermarkt worden gepland?

Regionale Energie Strategie; dit vinden wij ervan

De gemeente moet voor eind augustus 2020 een reactie sturen op de concept RES, die de Metropool Regio Eindhoven (MRE) heeft opgesteld. Het college heeft alle politieke partijen gevraagd input te leveren voor deze reactie van het college richting de MRE. Dit is onze reactie:

Het is goed dat er een redelijk ambitieus bod (van 2 TwH) ligt richting het rijk wat recht doet aan wat redelijk is voor onze regio (qua aantal inwoners en qua elektriciteitsgebruik) en wat ook realiseerbaar lijkt. Wat we wel moeten constateren is dat het bod nog weinig concrete invulling heeft, behalve dan wat er in de pijplijn zit (0,7 TwH).  We zouden graag zo snel mogelijk in het vervolgtraject richting RES 1.0 meer zicht willen hebben op:

  • Wat het concreet betekent per gemeente en meer specifiek voor de gemeente Heeze – Leende en de in onze gemeente aangewezen zoekgebieden.
  • Wat de verwachting is dat er aan grootschalige opwek mogelijk is bij zon op dak (> 15KwP) in de regio en specifiek in Heeze – Leende.
  • Hoe de globale verdeling er uit ziet tussen grootschalige opwek mogelijkheden door wind en zon (welk %wind en welk % zon). Dit als uitkomt van het participatie traject met burgers, bedrijven en natuur en milieu organisaties.

Daarnaast vinden wij het verstandig om bij het definitieve bod daadwerkelijk en concreet rekening te houden met de extra elektriciteit vraag die te verwachten is de komende jaren (bovenop de huidige vraag). Dit als gevolg van het gebruik van elektriciteit voor het opwekken van warmte (o.a. warmtepompen) en het gebruik van elektrische auto’s. 

Ook vinden wij het verstandig om richting de totstandkoming van RES 1.0 specifiek aandacht te besteden aan het verdelingsvraagstuk over de verschillende subregio’s/gemeenten. Door de keuze die is gemaakt om grootschalige opwek te gaan plannen waar het in de regio het beste kan/het meest logisch is (zie Q&A webinair 3 juni) kunnen er grote verschillen ontstaan tussen gemeenten in de regio. Er zullen gemeenten zijn die bovenmatig meer en bovenmatig minder gaan bijdragen aan de opgave in de totale regio. Dit naar rato van aantal inwoner en eigen energiegebruik. Wij schatten in dat een vorm van “compensatie/tegenprestatie” nodig zal zijn om evenwicht te krijgen c.q. te houden in de samenwerking in de regio. Kortom een serieus bestuurlijk risico richting RES 1.0 waar we tijdig een oplossing voor moeten vinden.

Ook zouden we meer evenwicht willen zien in de verschillende onderdelen van de RES bij de verdere uitwerking richting RES 1.0. Dit t.o.v. de huidige (begrijpelijke) focus op grootschalige opwek via zon en wind. Hierbij denken we met name aan de onderwerpen energiebesparing, burgerparticipatie, betaalbaarheid en haalbaarheid voor burgers en ondernemers.  Dit hebben we hieronder nader geconcretiseerd.

 

Energiebesparing

Er wordt in de RES aangegeven dat we maximaal in willen zetten op energiebesparing. Echter de uitwerking hiervan blijft steken in een zeer globale strategie die zoals ook al eerder aangegeven weinig concreet is.  Het in beweging krijgen van burgers en ondernemers is wat ons betreft alleen  maar een eerste stap. We zullen echt toe moeten naar, niet alleen een globaal energiebesparings- plan op regio niveau waarover sprake is in de RES,  maar concrete energiebesparingsplannen per gemeente per doelgroep c.q. per woningtype/bouwjaar. Dit gericht op een extra inspanning bovenop  de ca. 15%  autonome besparing waarmee landelijk is gerekend richting 2030. Als je serieus aan de slag wil gaan zou je minimaal een doel moeten hebben van ca. 40 a 50% besparing. Hierbij moeten we ons realiseren dat we het genoemde doel niet alleen bereiken door isolatie maar ook door gewoon minder energie te gebruiken. Als een van de zogenaamde “no regret”  maatregelen is het zaak om hier dan ook als gemeente Heeze – Leende direct “morgen” mee te starten en niet te wachten totdat RES 1.0 gereed is. Mogelijk dat we bij de gedragsverandering die hiervoor nodig is bij burgers en ondernemers ook de zo geroemde innovatiekracht van Brainport kunnen gebruiken. Het zou mooi zijn als we van Heeze – Leende een pilotgemeente kunnen maken die ons tot kampioen energie besparen maakt in de regio.

 

Burgerparticipatie

Bewustwording en draagvlak bij onze inwoners en ondernemers is cruciaal voor het slagen van de plannen zoals die in de RES zijn opgenomen. Tot op heden worden de plannen nog veel te veel top down over de inwoners en ondernemers uitgestort. Het moet veel meer een proces zijn waar inwoners vanaf het begin meepraten op verschillende niveaus. In regioverband over de hoog over plannen in de RES, maar nadrukkelijk ook lokaal bij de concrete voorbereiding van de uitvoering van plannen in de gemeente c.q. de wijken en buurten.  De verantwoordelijkheid hiervoor wordt wat ons betreft te gemakkelijk neergelegd bij de afzonderlijke gemeenten. De projectorganisatie en  de stuurgroep RES  mag hier wat ons betreft nog meer faciliterend en sturend in zijn zodat je geen grote verschillen gaat krijgen in de regio op dit gebied.  Voorstel van ons is om hierbij in Heeze-Leende aan te sluiten bij de burgerparticipatietrajecten die in het najaar op de rol staan voor de Omgevingsvisie en de Warmte Transitie Visie. Gebruik hiervoor niet alleen de traditionele bijeenkomsten in onze dorpshuizen en wijkgebouwen, maar maak hierbij ook gebruik van digitale hulpmiddelen.  Dit om een grotere groep mensen te bereiken.

 

De ultieme vorm van burgerparticipatie is mee kunnen beslissen over de richting die we met zijn allen op gaan.  In de concept RES wordt gesproken over maximale inzet op burgerparticipatie.  In die zin missen we in de stuurgroep RES de stem van “de gebruikers”. We willen er voor pleiten om zo snel mogelijk in de stuurgroep RES ook vertegenwoordigers op te nemen van o.a. Natuur en Milieuorganisaties,  natuurterrein beherende organisaties en de (vereniging van) lokale energie coöperaties. Lichtend voorbeeld is wat ons betreft hoe dit in de regio Hart van  Brabant al concreet vorm is gegeven. Ook pleiten we er in dit verband voor dat de reacties van de verschillende belanghebbenden op de concept RES gedeeld worden met de raden in de regio.

 

Betaalbaarheid en haalbaarheid energietransitie voor burgers en ondernemers

Het is goed dat er in de RES uitwerking gegeven wordt aan het vraagstuk hoe je burgers en ondernemers kunt laten profiteren van de opbrengsten van grootschalig opwek van energie. Echter wat we missen dat er aandacht wordt besteed aan de betaalbaarheid van de energietransitie voor mensen met een smalle beurs. Het zou goed zijn dat niet elke gemeente dit wiel opnieuw gaat uitvinden, maar dat de RES projectorganisatie voorstellen gaat formuleren (bouwstenen/best practices) waar gemeenten uit kunnen kiezen en waarmee ze concreet aan de slag kunnen de komende jaren. 

 

Hoe verder (binnen de RES regio en binnen Heeze – Leende)

We vinden het een goed voorstel van het college om in september/oktober als onderdeel van het omgevingsvisietraject te gaan kijken wat de energietransitie concreet gaat betekenen voor Heeze – Leende.  Dit in samenhang met andere opgaven als klimaat, vergroten biodiversiteit, transitie landelijk gebied enz. Hierbij kiezen wij als uitgangspunt dat we eerst kijken waar grootschalige opwek binnen de gemeente wenselijk en mogelijk is en daarna gaan kijken of er koppelingen te leggen zijn met b.v. natuur en landbouw zoals in de RES wordt gesuggereerd.

Ten aanzien van de planning maken wij ons serieus zorgen over het feit dat de PlanMER procedure niet volledig is afgerond voordat de raden moeten gaan besluiten over de RES 1.0 (mei/juni volgend jaar).   We pleiten ervoor om nogmaals te kijken of hier geen versnelling in kan worden aangebracht, zonder de zorgvuldigheid geweld aan te doen. Een mogelijkheid hierbij is om het onderzoek te beperken tot die zoekgebieden die op korte termijn (gericht op 2030) kansrijk zijn en waarbij binnen dezelfde termijn ook aansluitmogelijkheden zijn op de infrastructuur van Enexis. We hebben sterk de indruk dat er dan binnen Heeze-Leende een aantal zoekgebieden voorlopig afvallen.

 

Conclusie

We vinden de uitwerking van de Concept RES nog onvoldoende concreet en niet evenwichtig genoeg. Zeker als je kijkt naar de andere RES regio’s in Brabant zal er een flink been bijgetrokken moeten worden om in mei/juni volgend jaar een goed besluit te kunnen nemen over de RES 1.0. 

We gaan er vanuit dat het college c.q. wethouder Bosmans (onze vertegenwoordiger in de stuurgroep RES) onze zienswijze gebruikt om te komen tot een RES 1.0 waar we uiteindelijk als raad mee in kunnen stemmen. En om verrassingen te voorkomen willen we graag gedurende de komende periode (september 2020 – 1e half jaar 2021) op de hoogte gehouden worden van de voortgang en als raad op belangrijke keuzemomenten betrokken worden. Om die reden zou het goed zijn dat de stuurgroep RES de raden inzicht geeft in het plan van aanpak dat is opgesteld richting RES 1.0 incl. de bijbehorende tijdlijn. 

 

Aanleg faunapassages Somerenseweg kan eindelijk van start

GroenLinks heeft aangedrongen op de aanleg van een wildtunnel en faunabuizen onder de Somerenseweg. Elk jaar worden er honderden dieren dood gereden, vooral reeën, maar ook dassen en beschermde amfibieën. Omdat het wegdek vernieuwd wordt van de komgrens tot de Vlaamseweg is dit het ideale moment. Deze faunapassages zouden veel dieren het leven redden en ook de veiligheid voor automobilisten vergroten. Brabants Landschap en Staatsbosbeheer drongen hier ook al langer op aan. De cofinanciering van bijna 360.000 euro door de provincie is inmiddels toegezegd.

 

Tijdens behandeling in de gemeenteraad bleken er zorgen te zijn bij omliggende agrarische bedrijven over mogelijke toename van zwijnenoverlast. Verplaatsing van de tunnel naar een oostelijker wegdeel, dat niet gerenoveerd wordt, bleek financieel onhaalbaar en ook minder effectief omdat daar minder wild oversteekt. Er is overleg met deze boeren, Kapellerput en natuurbegraafplaats Schoorsveld geweest. De zorgen konden worden weggenomen. Nu kan men eindelijk aan de slag. Daar zijn we heel blij mee. Er komen afrastering, wildroosters, 1 grootwildtunnel, 3 amfibiegoten, verbetering vd faunapassage bij de Sterkselse Aa, 2 kleinwildtunnels (duikers) en extra wildwaarschuwingsborden aan de Vlaamseweg.

Heeze-Leende gaat Transitievisie Warmte opstellen

27 mei 2020 - Hoe gaan we in de komende jaren per wijk stappen zetten om van het gas af te komen? Op de agenda van de raadsvergadering in Heeze-Leende van 25 mei stond het raadsvoorstel Transitievisie Warmte. GroenLinks vindt het een goede zaak dat ondanks de coronacrisis de gemeente met de Transitie Visie Warmte aan de slag gaat. Belangrijk hierbij is dat we naast aandacht voor goede alternatieven voor gas er nadrukkelijk gekeken wordt naar isolatiemaatregelen. Het wordt een zeer ingrijpende operatie waarbij we aan de voorkant goed moeten nadenken hoe we dit met betrokkenheid van alle burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen gaan aanpakken. We hebben hier de geplande anderhalf jaar hard voor nodig. In het voorstel wordt hier goed op ingespeeld. 

We zullen hierbij wel naar alternatieve (digitale) manieren moeten zoeken die rekening houden met de anderhalve meter-samenleving. Gezien de bijzondere positie van het buitengebied zijn wij blij dat het college, mede naar aanleiding van onze vragen, hier specifiek aandacht aan gaat besteden. In de kernen zijn de mogelijkheden waarschijnlijk immers anders dan in de buitengebieden. Wat PVOJ-GroenLinks in het raadsvoorstel miste is: ervaring opdoen met deze ingrijpende operatie in de vorm van een startbuurt. Een gemiste kans. Dit moet heel goed mogelijk zijn op basis van de ruime ervaring die inmiddels in het land is opgedaan. Er lopen al 24 proeven in allerlei buurten en wijken, waarbij ook kleinere gemeenten waaronder bijvoorbeeld Laarbeek initiatief neemt. 

GroenLinks merkt in veel contacten met burgers dat zij graag stappen willen zetten om hun energievoorziening in huis aan te pakken maar dan wel graag van de gemeente willen weten welke kant het op gaat, wat de planning is en wat de kosten of subsidiemogelijkheden zijn. Daarom is ons advies: maak van de Transitievisie Warmte en de Regionale Energie Strategie (RES) niet alleen een papieren exercitie maar ga parallel hieraan concreet aan de slag met een groep betrokken inwoners in een “startbuurt”. Dan kunnen we met de eigen ervaring die we opgedaan hebben over anderhalf jaar de uitvoeringsplannen gaan maken per wijk. Wij waren verheugd tijdens de raadsvergadering te horen dat wethouder Bosmans onze suggestie wil overnemen en dat er alsnog gekeken gaat worden of er een proefproject georganiseerd kan gaan worden. Als we in de voorbereiding van de opzet van de “startbuurt” het nemen van isolatiemaatregelen nadrukkelijk opnemen is onze overtuiging dat ook het CDA en Lokaal Heeze–Leende hier uiteindelijk mee in zullen stemmen. Het raadsvoorstel is met instemming van alle partijen aangenomen.

De bestuurlijke toekomst van Heeze-Leende

Een langlopend een belangrijk dossier: blijft Heeze-Leende een zelfstandige gemeente of is het verstandiger op een bestuurlijke fusie aan te sturen met Valkenswaard en Cranendonck, waar we al op diverse terreinen mee samenwerken? Of moeten we ook samengaan met andere buurgemeenten onderzoeken, zoals Geldrop-Mierlo? Het raadsvoorstel dat dit proces verder moest gaan helpen, was voor diverse partijen een reden om een amendement in te dienen. GroenLinks is van mening dat er meer tijd nodig is om het proces zorgvuldig te doorlopen, met name voor een zorgvuldige participatie.

Nadat er uiteindelijk 3 verschillende amendementen in aantocht waren is er opnieuw overlegd om tot één raadsbreed amendement te komen. We vinden het bijzonder positief dat de verschillende raadsfracties, die er toch behoorlijk verschillend in zitten, toch tot een gezamenlijk vervolgtraject hebben kunnen komen. Belangrijk hierbij is dat we in de komende periode elkaar als fracties maar ook als raden van Heeze-Leende, Valkenswaard en Cranendonck de ruimte geven om vragen die we nog hebben, voordat we een besluit gaan nemen over de toekomst van onze gemeente, ook daadwerkelijk grondig te onderzoeken. 

Het is wel erg jammer dat we er al bijna twee jaar over hebben gedaan om tot de conclusie te komen dat de raad leidend is voor dit toekomstbepalende onderzoek en niet de verschillende colleges. Voor PVOJ-GroenLinks is met name belangrijk dat er breder gekeken gaat worden dan alleen doorontwikkeling van de A2-samenwerking. Daarnaast willen we burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen bij het proces betrekken voordat we een besluit nemen.

We hebben de indruk dat er bij alle drie de A2-gemeenten draagvlak is om op korte termijn de huidige samenwerking verder te versterken door ook onderzoek te doen naar een vorm van programmatische samenwerking op gemeenschappelijke thema’s als de omgevingsvisie, de toekomst van het landelijk gebied, de energietransitie en het sociaal domein. Wij zouden graag zien dat de planning van de verschillende onderzoeken van de verschillende raden op elkaar wordt afgestemd, zodat we op het zelfde moment tot een besluit kunnen komen over deze ‘stip op de horizon’.

Coronacrisis in Heeze-Leende

April 2020 - De Coronacrisis vergt op dit moment veel van ons allemaal, waarbij iedereen in eerste instantie natuurlijk zijn  zorgen heeft over de gezondheid van zichzelf en de mensen direct om zich heen. Met name de kwetsbaren ouderen, maar ook onze kinderen, verdienen hier onze speciale aandacht. Als eerste wil GroenLinks van hieruit ons medeleven tonen met de nabestaanden van overledenen als gevolg van het corona virus.  Speciaal willen wij, zonder verder iemand te kort te willen doen, aandacht besteden aan de mensen in de zorg. Onze huisartsen, onze verpleegkundigen in de ziekenhuizen, onze verzorgenden in de verpleeghuizen, onze wijkverpleegkundig bij mensen thuis. Maar ook onze onderwijzers en mensen in de kinderopvang. Hulde en dank aan al deze mensen die al weken lang klaar staan voor ons allemaal.

Ook is er aandacht nodig voor de economische gevolgen van de crisis voor onze burgers en onze ondernemers. We hebben de afgelopen weken gezien dat het college hier al volop mee aan de slag is gegaan.  Dit door het openen van een ondernemersloket, als verlengstuk van de maatregelen die door het rijk zijn genomen en het uitstellen van o.a. gemeentelijke belastingen.  Dit kunnen wij ondersteunen. We hebben bij het college wel aandacht gevraagd voor de (financiële) positie van onze verenigingen.  GroenLinks doet ook een beroep op de inwoners van Heeze-Leende om waar mogelijk onze verenigingen te blijven ondersteunen. 

We zien dat ondanks de coronacrisis de gemeentelijk dienstverlening naar omstandigheden zo goed mogelijk door blijft draaien.  Onze dank, aan het college van B&W en het hele gemeentelijke apparaat is hier op zijn plaats. Ook de informatievoorziening vanuit het college naar de raad via regelmatige updates, op papier en via video beelden, gaf ons een goed beeld van wat er in Zuid-Oost Brabant als geheel en in het bijzonder de gemeente Heeze–Leende speelt.

Nu we, al is het nog pril, het gevoel krijgen dat de uitbraak van het virus onder controle begint te komen, kunnen we langzamerhand gaan nadenken over hoe verder.  Het bewaren van 1,5 m afstand in het openbare leven zal ons de komende periode nog stevig in zijn greep houden.  Ook zullen de economische gevolgen nog lange tijd merkbaar zijn. Vanuit onze rol in de raad zullen wij het college de komende tijd blijven beoordelen op de te nemen maatregelen vanuit het perspectief van allereerst de volksgezondheid.  Daarnaast willen we natuurlijk de economische gevolgen voor onze ondernemers en onze inwoners waar mogelijk beperken.  Al moeten we hierbij aantekenen dat we hier natuurlijk met name afhankelijk zijn van de maatregelen die het rijk neemt. Ook hebben we richting het college een pleidooi gehouden  om lopende dossiers nog eens goed tegen in het licht te houden tegen de achtergrond van de gevolgen van het coronacrisis.

Dan als laatste willen we een compliment geven aan alle initiatieven die er de afgelopen weken zijn genomen door de gemeenschap in Heeze-Leende om elkaar op allerlei manieren te helpen.  We herkennen hierin de gemeenschapszin die in onze kernen Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp aanwezig is. Ter afsluiting een oproep: Blijf rondom je heen kijken, vraag of mensen hulp nodig hebben, ondersteun waar mogelijk, hou vol en blijf gezond.

 

Vragen over evaluatie van het Fietsplan Heeze-Leende

In september 2020 zal de gemeenteraad van Heeze-Leende het Fietsplan uit 2016 evalueren. Voorafgaand daaraan heeft GroenLinks alvast schriftelijke vragen gesteld. Welke middelen zijn er in de begroting van 2020 gereserveerd voor onderhoud en investeringen in de fietsinfrastructuur in de brede zin? Denk aan reparatie of verbreding van fietspaden, bewegwijzering, verlichting, aanleg van snelfietspaden, het vegen van paden, meer fietsparkeerplaatsen en het aanpakken van onveilige kruisingen.

Welke initiatieven neemt de gemeente om de gedragsverandering te bereiken die nodig is om mensen bij geschikte afstanden uit de auto en op de fiets te krijgen?

 

Heeze-Leende scoort erg laag in de eind 2019 gehouden landelijke verkiezing Fietsstad2020. In slechts 16 van de 355 gemeenten wordt de fietsinfrastructuur even slecht beoordeeld als in Heeze-Leende. De partij verzoekt het college dan ook om aandacht aan de uitkomsten van deze enquete van de Fietsersbond te besteden. Dit om ervan te leren en met concrete maatregelen te komen om hier verbetering in aan te brengen. Dit inclusief bijbehorend budget.

 

GroenLinks vraagt specifiek aandacht voor de onveilige situatie in het centrum van Heeze en een aantal doorgaande verbindingen die met name belangrijk zijn voor het woon-werkverkeer en voor scholieren, zoals de verbinding Sterksel – Leende en de verbinding Heeze – Eindhoven. Hoe concreet zijn de (regionale) plannen en wanneer kunnen we daadwerkelijk actie verwachten? Hoeveel extra geld is hier mogelijk voor nodig om cofinanciering mogelijk te maken?

 

Een goede fietsinfrastructuur is belangrijk voor het welbevinden van onze burgers, recreanten en scholieren. Fietsen is een filevrij en gezond alternatief voor menig reiziger. Minder auto’s op de weg betekent ook minder luchtvervuiling en lawaai. Het is positief dat dit steeds beter gezien wordt door de beleidsmakers. Nu nog concrete plannen, met het nodige budget.

Sandermannen, vlakbij Muggenberg. Links een breed zandpad, rechts een te smalle strook asfalt.
Sandermannen, vlakbij Muggenberg. Links een breed zandpad, rechts een te smalle strook asfalt.

Vragen over de bestuurlijke toekomst van Heeze-Leende

31 januari 2020 - Het is al weer geruime tijd stil rond de bestuurlijke toekomst van Heeze–Leende en de A2-gemeenten. Sinds de bijeenkomst met de A2-raadseleden in het gemeentehuis van Cranendonck in Budel op 23 oktober vorig jaar lijken geen zichtbare stappen meer gezet. Dat baart GroenLinks zorgen. Er wordt namelijk al voor de zomer van dit jaar aan de drie gemeenteraden een principebesluit gevraagd over onze bestuurlijke toekomt. Dit aan de hand van een aantal varianten. Waarom blijft het stil? Daarover heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college.

 

Er zijn 23 oktober voorstellen gedaan om de raden te gaan ondersteunen in het maken van een keuze. Hierbij werd gedacht aan tussentijdse verdiepende bezoeken en bijeenkomsten met de drie raden om meer inzicht te krijgen in de consequenties van verschillende toekomstscenario’s. Ook is er door verschillende raadsleden in de A2-gemeenten erop aangedrongen om ook de burger te gaan betrekken in het proces.

GroenLinks vreest dat er te weinig tijd zal zijn om een behoorlijk participatietraject op te tuigen, voordat door de raden een principebesluit genomen zal moeten worden. We hebben nog maar enkele maanden tot het zover is!

 

Dat Heeze-Leende op den duur te klein is om zelfstandig te kunnen blijven, daar zijn de meesten het inmiddels wel over eens. Maar een intensivering van de A2-samenwerking, of herindeling samen met Valkenswaard en Cranendonck, is natuurlijk niet de enige optie. Meerdere partijen, waaronder Groenlinks, hebben gevraagd ook verder te kijken dan alleen de A2-samenwerking: andere buurgemeenten (waaronder Geldrop) maar ook het Stedelijk Gebied Eindhoven in bredere zin. Ook het eventueel opsplitsen van de gemeente Heeze-Leende zou niet bij voorbaat uitgesloten moeten worden. Deze fundamentele discussie nu overslaan zou onverstandig zijn. Die steekt onvermijdelijk dan later weer de kop op, met mogelijk nadeliger consequenties dan wanneer men dat nu zou doen.

 

Begin vorig jaar was er nog sprake van dat de Valkenswaardse burgemeester Ederveen bij alle buurgemeenten van de A2-subregio langs zou gaan om te horen hoe men daar denkt over toekomstige bestuurlijke samenwerking. Dat is niet gebeurd. GroenLinks dringt erop aan, voordat we definitieve besluiten nemen, verder te kijken dan alleen naar de A2-samenwerking. Het is de taak van college en gemeenteraad om ervoor te zorgen dat alle mogelijke scenario’s op het gebied van bestuurlijke samenwerking en herindeling tijdig en zorgvuldig onderzocht worden voordat er een keuze wordt gemaakt. Dat is in het belang van onze inwoners.

Houtstooktips voor Heeze-Leende; persbericht 15 november 2019

 Schone lucht inademen, dat willen we allemaal. De lucht is in Heeze-Leende schoner dan in de grote stad, maar de invloed van houtkachels op de luchtkwaliteit wordt onderschat. 

Wist u dat veertig procent van het fijnstof in woonwijken afkomstig is van houtkachels? 

Houtrook is niet alleen hinderlijk, maar ook gevaarlijk voor zowel de eigenaar zelf als voor omwonenden. Ook bij verbranding van ‘goed hout’ en pellets komen diverse giftige stoffen vrij. Veel mensen zijn zich hier niet bewust van. Het aantal kachels neemt landelijk toe.

Daarom heeft GroenLinks de gemeente gevraagd het voorbeeld van Cranendonck te volgen en stooktips te publiceren en hier via de gebruikelijke kanalen aandacht voor te vragen. Dat heeft de gemeente inmiddels gedaan.

 

Schoon stoken is een illusie, maar met het stoken van het juiste hout op de juiste temperatuur kan de overlast wel doen afnemen. Ook het plaatsen van fijnstoffilters in het rookkanaal en goede luchttoevoer kan de uitstoot van roet en fijnstof verminderen. Onvolledige verbranding is een veel voorkomend probleem dat te verhelpen is. Bij windstil weer is niet stoken verstandig. Houd rekening met elkaar, dat houdt het voor iedereen gezellig tijdens de wintermaanden. Voor meer informatie bevelen we de website houtrookvrij.nl aan.

Bekijk hier de tips.

Persbericht: bestuurlijke toekomst Heeze-Leende

15 oktober 2019: Hoe ziet de toekomst van Heeze-Leende eruit? Op 14 oktober is er voor het eerst in een openbare raadsvergadering gepraat over onze bestuurlijke toekomst. Dit op basis van het rapport dat bureau Berenschot in opdracht van Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard heeft gemaakt. Omdat het onderzoeken van mogelijke fusies met andere buurgemeenten niet binnen de opdracht viel, wordt er alleen naar verschillende manieren van samenwerking binnen deze A2-gemeenten gekeken. Omdat er al op diverse gebieden succesvol wordt samengewerkt, lijkt het logisch om met z’n drieën voort te gaan. 

 

GroenLinks vindt dat we wel oog moeten houden voor onze omgeving. Hoe ontwikkelen zich de samenwerkingen in het Metropool Regio Eindhoven, de Kempengemeenten en de Peelgemeenten? Een eventuele samenwerking met Geldrop zouden wij graag nader onderzocht zien. We missen een diepere laag in de discussie, met vragen als: wat voor soort gemeente willen we zijn? Een landelijke gemeente of deel van een stedelijk gebied? 

 

Omdat er grote maatschappelijke opgaves op ons afkomen, moet je verder durven kijken dan de huidige A2-samenwerking, die vooral gericht is op bedrijfsvoering. We zien verdere vergrijzing van onze bevolking en oplopende tekorten in de jeugdzorg. Tel daar bij op: duurzaamheid, energietransitie, anticiperen op klimaatverandering en de transitie in de landbouw en het is duidelijk dat deze uitdagingen het beste in breder verband opgepakt kunnen worden. De programmatische samenwerking die wordt voorgesteld is voor ons een goede eerste stap om de samenwerking verder vorm te geven. 

 

Berenschot wijst erop dat de bestuurskracht van onze gemeente onder druk staat door toenemende complexiteit van de opgaven. Samenwerken om voldoende menskracht en expertise te hebben is noodzaak, met als gevolg dat herindelen voor de hand ligt. Gezien de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie en de voorkeur van de verschillende Ondernemingsraden vinden wij het van belang om dit nu al uit te spreken. 

 

Hierbij vinden wij het nadrukkelijk van belang dat hierbij burgers in een open gesprek vanaf het begin betrokken worden. Tijdig moeten de voor- en nadelen van mogelijke schaalvergroting niet alleen onderzocht, maar ook gecommuniceerd worden naar onze inwoners. Ook moet transparant nagedacht worden over ambtenaren, college en raad dicht bij onze burgers kunnen blijven staan. Mogelijke zorgen en vragen die er leven moeten op tijd onderkend worden. Komt de identiteit van mijn dorp niet in gevaar? Wordt de kloof tussen bevolking en bestuur niet te groot? Blijft de dienstverlening wel zoals ik gewend ben? Gebrek aan informatie, die heel begrijpelijk is want de materie is behoorlijke complex en ondoorzichtig, kan onnodig voor weerstand tegen verandering zorgen. 

 

Goed en tijdig communiceren is een voorwaarde om draagvlak te bereiken. En zonder draagvlak geen bestuurlijke fusie; dat is maar al te vaak gebleken. We zouden bijvoorbeeld graag zien dat er nader onderzoek komt naar mogelijke doorontwikkeling van de dorpsraden, zodat er een stevig lijntje is tussen alle kernen en de gemeente. We moeten er voor zorg dragen dat de kernen hun identiteit en voorzieningen behouden. Dit kan naar ons idee goed samen gaan met schaalvergroting als er een stevig kernenbeleid wordt opgetuigd.

 

Samenvattend: 

De programmatische samenwerking die wordt voorgesteld is voor ons  een goede eerste stap om de samenwerking verder vorm te geven. Gelet op de eerder genoemden uitdagingen, de financiële middelen, kwetsbaarheid van onze ambtelijke organisatie, het advies van de OR’s, ligt het voor de hand dat herindeling de stip op de horizon is. Over welke termijn valt te bezien. Wel moeten we onze inwoners meenemen in dit proces en er voor zorg dragen dat de identiteit en voorzieningen van de kernen behouden blijft.

Amendement: meer budget voor duurzaamheidsbeleid

Maandag 14 oktober 2020

Kennis genomen hebbend

Van het duurzaamheidsbeleid en het voorstel voor de financiering van de uitvoering van dit beleid.

 

Overwegende dat

-       er nu een stevig beleidsplan ligt waarmee Heeze-Leende een inhaalslag kan gaan uitvoeren op de verschillende duurzaamheids thema’s.

-       vorig jaar via het Inter Bestuurlijke Programma (IBP) ca. 900.000 euro beschikbaar is gesteld aan de gemeente Heeze-Leende, voor o.a. de uitvoering van beleid op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

-       het college voornemens is jaarlijks naast de beschikbare ambtelijke capaciteit slechts 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.

-       de in het beleidsplan genoemde doelstellingen met dit bedrag maar zeer ten dele uitgevoerd kunnen worden in een te laag tempo.

-       er vanuit het rijk voor 2020 en 2021 aanvullende middelen beschikbaar komen voor de uitvoering van o.a. het opstellen van de gemeentelijke warmtevisie en de warmteplannen per wijk.

 

Draagt het college op om het voorstel als volgt te wijzigen:

1.         In de begroting 2020 – 2023 voor de jaarschijf 2020 een extra budget op te nemen van € 40.000. Dit bovenop de in het raadsvoorstel genoemde € 50.000

2.         Ter voorbereiding op de totstandkoming van de kadernota 2021 een voorstel uit te werken waarin de structureel benodigde capaciteit (FTE) en middelen (Euro’s) voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid zijn opgenomen voor de jaren 2021 en verder.

3.         Bij deze uitwerking rekening te houden met verschillende scenario’s zodat de raad hieruit een keuze kan maken.

en gaat over tot de orde van de dag   

 

Het amendement werd helaas door geen enkele fractie gesteund. Het college wordt hiermee wat ons betreft, door een “behoudende” raad, met de handen op de rug op pad gestuurd om te komen tot de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Het college lijkt erop te vertrouwen dat zodra de uitvoeringsprogramma’s gereed zijn, de raad (*1) wel voldoende budget hiervoor beschikbaar zal gaan stellen. We zullen dit de komende tijd scherp blijven volgen.

*1 College stelt geen aanvullende budgetten vast. Dit is een verantwoordelijkheid van de raad.

GroenLinks in ZO-Brabant in gesprek over de Omgevingswet

Op 1 januari 2021 zal de Omgevingswet vermoedelijk ingaan. Deze wet heeft grote invloed op de regels die gelden voor onze leefomgeving. De wet wil minder regels, ruimte voor nieuwe initiatieven, meer lokaal maatwerk en snellere procedures. Reden voor GroenLinks-afdelingen in ZO-Brabant om kennis en ambities uit te gaan wisselen. Op 4 september kwamen zij in Mierlo samen.

 

Gemeenteraden krijgen meer instrumenten dan voorheen om keuzes te maken en normen vast te stellen voor bijvoorbeeld geluid, geur, stikstofuitstoot en waar zonneparken zouden kunnen komen. Bij het maken van de nieuwe omgevingsplannen zal een strijd om de ruimte ontstaan. Want de ambities voor woningbouw, infrastructuur en bedrijvigheid staan soms op gespannen voet met behoud van een gezond milieu, natuur- en landschap. Hoe kan GroenLinks hier het verschil maken?

 

GroenLinks-Statenlid Hagar Roijackers lichtte toe hoe de Brabantse Omgevingsvisie eruit ziet en bracht helder in beeld waar de knelpunten zitten. Ondanks de naderende deadline, bleek in enkele gemeenten nog weinig zicht op hoe ver de voorbereidingen inmiddels zijn. De participatie van burgers, bedrijven en organisaties lijkt nog niet overal even ambitieus aangepakt te worden. GroenLinks vindt niet alleen het natuurbelang, maar ook brede participatie en ook transparantie in hoe de participatie wordt georganiseerd erg belangrijk. Hoe zorgen we ervoor dat burgers met verkorte inspraaktermijnen toch voldoende invloed houden op plannen die binnen hun woonomgeving gemaakt worden?

Een prikkelende avond die in 2020 ongetwijfeld een vervolg zal krijgen.

 

GroenLinks Heeze-Leende / Afdeling GroenLinks Geldrop-Mierlo en omgeving

Fietstunnel station Heeze bedreigd

September 2019 - ProRail heeft de opdracht om uiterlijk 2030 de toegankelijkheid van station Heeze voor mindervaliden te verbeteren. GroenLinks is het hier uiteraard mee eens, maar is niet te spreken over de voorgestelde ontwerpen. Fietsers dreigen namelijk de dupe te worden. In de door ProRail voorgestelde ontwerpen worden de hellingbanen vervangen door liften en trappen met een fietsgootje ernaast. Het college heeft hieraan nog een variant toegevoegd met aan één kant een lift en aan de andere kant een trap. Deze variant lost geen enkel probleem op. De Fietsersbond, de adviesraad Sociaal Domein van de gemeente en enkele omwonenden zijn niet gelukkig met de voorstellen. 

 

Er zijn inmiddels andere oplossingen op tafel gekomen, die betere toegankelijkheid voor mindervaliden met behoud van hellingbanen combineren, binnen de wettelijke eisen. ProRail weigert echter overleg over deze varianten. Het college legt zich hier wel erg gemakkelijk bij neer. Dit terwijl de tunnel in het bestemmingsplan een fietstunnel is en tevens een openbare weg en grotendeels eigendom is van de gemeente Heeze-Leende. Al meer dan 30 jaar maken veel fietsers van deze belangrijke interwijkverbinding gebruik, waaronder schoolgaande kinderen en sportparkbezoekers. 

 

Dat een fietsgootje gecombineerd met trappen de interwijkfunctie zou behouden is in de praktijk onzin. Voor zwakkere senioren en mensen met veel bagage of kind achterop zal deze hindernis een reden zijn om flink om te moeten fietsen.  

 

GroenLinks acht de kans groot dat, als er niks gebeurt, dit najaar een raadsmeerderheid voor een collegevoorstel stemt waar eigenlijk niemand gelukkig mee is. Er is nóg een mogelijkheid: alles voorlopig bij het oude laten. Dit valt wellicht te prefereren boven een dure vergissing waar we nog lang aan vast zullen zitten. Blijft het college de weg van de minste weerstand kiezen, of kiest Heeze-Leende voor een duurzame oplossing? 

Rondvraag raadsvergadering: vogelakkers voor meer biodiversiteit?

Op 6 mei hebben we deze rondvraag gesteld: Gemeente Eersel heeft vijf hectare grond uit de pacht onttrokken om deze in te zaaien met bloemrijke graanmengsels om het leefgebied voor akker- en struweelvogels te verbeteren. Dit initiatief is door gemeenten Veldhoven en Bladel overgenomen. Vogelwerkgroep de Kempen heeft u daarover per brief geïnformeerd (12 april jl)

Staatsbosbeheer heeft in het Leenderbos tijdelijke akkertjes ingezaaid.

Het lijkt GroenLinks een goed idee als ook direct grenzend aan landbouwpercelen meer van dergelijke vogelakkers ingezaaid zouden kunnen worden. Want juist daar is verhoging van de biodiversiteit gewenst. Tellingen van vogels en vlinders in de gemeente Eersel hebben laten zien dat de akkertjes de biodiversiteit in het buitengebied flink verhogen. Drie vragen:

-               Is de gemeente voornemens om hiermee aan de slag te gaan?

-               Waar bezit de gemeente zelf percelen die in aanmerking hiervoor zouden kunnen komen?

-               Wil de gemeente grondbezitters in de gelegenheid stellen zich te melden als zij hun grond ter beschikking willen stellen ?

 

Antwoord van wethouder de Win (niet woordelijk geciteerd): wij doen al diverse dingen: STIKA (bloemrijke akkerranden) en het project Groen in de Wijk. We zijn niet voornemens om extra vogelakkers te realiseren. Natuurlijk zijn particulieren die grond hiervoor ter beschikking willen stellen van harte welkom. Ik wil dan wel mee denken over hoe zij gefaciliteerd kunnen worden.

 

GroenLinks zou graag zien dat de gemeente dit laatste duidelijk communiceert, om burgers die grond (tijdelijk) braak hebben liggen op het idee te brengen dat dit een goede optie zou zijn.

Op 6 mei is een belangrijk VN rapport verschenen, waaruit blijkt dat de biodiversiteit wereldwijd zeer sterk achteruit gaat. Een miljoen van de naar schatting acht miljoen dier- en plantensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dit vormt een flink risico voor het menselijk leven.

Elke extra hectare om wilde flora en fauna te helpen telt! Een bloemrijke akkerrand is maar enkele meters breed, maar een vogelakker van enkele hectaren is van een andere orde en zou daarom een goede aanvulling zijn op de STIKA lokaties. We zijn blij met wat er al gedaan wordt, maar met alleen wat bloemrijke akkerranden gaan we het tij niet keren. Onze gemeente heeft zeer veel buitengebied. Dat zou toch vele mogelijkheden moeten bieden. Jammer dat Heeze-Leende die niet wil onderzoeken.

foto: Sjaak Huijer
foto: Sjaak Huijer

Fietsen blijft gevaarlijk in centrum van Heeze

In de gemeenteraadsvergadering van 1 april stonden de tien beleidsuitgangspunten voor de ontwikkeling van het centrum van Heeze op de agenda. De meeste punten zijn “open deuren”: winkels van buiten het centrum graag naar het centrum, horeca concentreren rond het gemeentehuisplein, kwaliteitsverbetering van de Nieuwendijk, meer groen, betere fietsverbindingen, brede participatie. 

In het 10e punt staat dat er, na aanleg van de Randweg, minimaal 30% minder gemotoriseerd verkeer door de Kapelstraat komt, met name minder vrachtauto´s. Dat is een weinig ambitieuze doelstelling. 30% minder betekent nog steeds veel (personen)auto’s, die ook nog eens harder kunnen rijden. De gemiddelde snelheid gaat dus omhoog! Voor fietsers wordt het daardoor onveiliger. En hoe aantrekkelijk is een horecaplein waar nog steeds een paar duizend auto’s per dag langs de terrassen rijden? 

 

In het coalitieakkoord staat: “dat het centrum van Heeze een verkeersluw verblijfsgebied wordt waar niet alleen de vrachtauto maar ook de personenauto te gast is” en waar je veilig kunt fietsen. Deze toevoeging was er op verzoek van GroenLinks in gekomen. Kennelijk was het college dit even vergeten in haar tien-punten voorstel. Daarom diende de GroenLinksfractie een amendement in om deze ambitie in de tien punten op te nemen. Tot grote verbazing van de fractie werd dit amendement door de coalitiepartijen (behalve D66) afgewezen. Kennelijk was het bij de coalitievorming een jaar geleden nog prettig dat de PvOJ-GroenLinks het coalitieakkoord steunde, en daarom ging de coalitie akkoord met de doelstelling van een verkeersluw centrum. Maar dit akkoord werd op 1 april (geen grapje) net zo gemakkelijk weer in de prullenbak gegooid.  Jammer, dit voorspelt niet veel goeds voor de betrouwbaarheid van deze coalitie.

 

Dan is er nog het “centrummanagement” dat de gemeente wil invoeren. Nergens wordt toegelicht  wat hiermee wordt bedoeld, en wat het kost. Sommige raadsleden hadden dan ook niet in de gaten dat  “centrummanagement” een verplichte bijdrage oplegt aan alle winkels, horeca en andere bedrijven in het centrum. Deze bijdrage wordt gebruikt om een centrummanager te betalen en het centrum te verlevendigen. Hoewel het concrete voorstel pas in een volgende raadsvergadering wordt besproken, werd toch maar vast voorgesteld om centrummanagement in te voeren.

 

Heeze is de Parel van Brabant. Dat is zij vanwege de geweldig mooie natuurgebieden aan alle kanten van ons dorp. Maar de gemeente laat hier een kans liggen om ook van het centrum van Heeze een Parel te maken. Eigenlijk is Heeze alleen de schelp van de Parel, want de Parel zelf kunnen we niet vinden!

 

Vragen over de verbouwing van NS station Heeze

ProRail wil de toegankelijkheid – althans voor mindervaliden - van station Heeze verbeteren. Daarvoor zullen liften gebouwd gaan worden. Wat blijkt? In de twee voorgestelde ontwerpen wordt de toegankelijkheid van de tunnel voor fietsers zeer slecht. De hellingbanen naar de tunnel worden namelijk vervangen door veel steilere trappen met een fietsgootje. Onhandig en onveilig, zeker met veel bagage of een kind achterop. En anders moeten die fietsers maar twee maal de lift nemen, redeneert ProRail, eerst naar beneden, tunneltje doorlopen, dan weer naar boven.

In een brief van ProRail (23 jan. 2019) wordt het college om een reactie gevraagd vóór eind februari. De Fietsersbond, de adviesraad Sociaal Somein van de gemeente en Veilig Verkeer afd. Heeze-Leende zijn, zacht uitgedrukt, niet gelukkig met de voorstellen. GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 18 februari daarom vragen gesteld:

- Waarom is de Raad nog niet geïnformeerd over deze brief en het standpunt van het college richting ProRail?                                                

- Bent u het ermee eens dat de tunnel, inclusief op- en afritten, moet blijven bestaan als belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers tussen De Nieuwe Hoeven en de Weibossen?

- De tunnel heeft naar onze mening een belangrijke functie als interwijkverbinding voor fietsers. Prorail gaat hieraan voorbij. Hoe ziet u dat?                                                              

- Indien U ook vindt dat de tunnel voor fietsers praktisch bruikbaar moet blijven, bent u het er mee eens dat beide voorstellen van ProRail afgewezen moeten worden?

- Bent u bereid om met Prorail de mogelijkheid te onderzoeken om de tunnel te verbeteren zodat deze veiliger wordt, en de liften veilig in de tunnel kunnen uitkomen?  

Uit de beantwoording van deze vragen door wethouder de Bruijn bleek dat ook het College niet gelukkig is met de plannen van ProRail. De gemeente wil hierover in gesprek gaan met ProRail en verzoeken opnieuw naar een derde ontwerp te kijken dat door ProRail terzijde is gelegd. Reden: het is weliswaar voor de fietsers (het interwijkverkeer) een oplossing, maar rolstoelgebruikers (naar de perrons) moeten dan een wat langer traject afleggen.

Wij zijn blij met de kritische houding van het college. Toegankelijkheid van de tunnel is erg belangrijk, niet alleen voor mensen die de trein nemen en mindervaliden, maar ook voor de vele fietsers die dagelijks de fietstunnel gebruiken om aan de andere kant van het spoor verder te fietsen.

Motie unaniem aangenomen (10 december)

Kennis genomen hebbend 

Van het raadsvoorstel Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2019. 

Overwegende dat

  • In genoemd raadsvoorstel diverse onderzoeken worden aangekondigd met betrekking tot betere afvalverwerking;
  • Het college ongetwijfeld wil voorkómen dat de burger meer betaalt aan afvalkostenheffing dan strikt noodzakelijk is;
  • Dat voorkomen van het ontstaan van afval daartoe een geëigende maatregel is, die bovendien duurzaamheid bevordert;
  • Dat een van de middelen om dat te bereiken bestaat uit informatie c.q. voorlichting van burgers en bedrijven;
  • Roept het college op om ook het voorkómen van afval in zijn doelstellingen op te nemen, en het voorgenomen onderzoek daar mede op te richten,en gaat over tot de orde van de dag

Heeze-Leende houdt vast aan ongeadresseerd drukwerk

GroenLinks heeft 3 december via een motie voorgesteld een ‘Nee-tenzij’-systeem in te voeren voor de bezorging van ongeadresseerd drukwerk. Dit om 34 kilo per persoon per jaar aan papierafval (reclame) fors te verminderen. Diverse gemeenten hebben dit systeem al ingevoerd. Helaas was er weinig bijval. Pas nadat we de woorden ‘de invoering’ vervingen door een vrijblijvender ‘onderzoek naar’, waren D66 en VVD bereid de motie te steunen.

 

De meerderheid zag geen meerwaarde in een ‘opt in’-systeem met de ja-ja sticker, “want de mensen kunnen toch een nee-nee sticker plakken?” Dit leidt helaas nauwelijks tot papierafvalvermindering omdat slechts 6% zo’n nee-nee sticker heeft. 84% van de brievenbussen heeft GEEN sticker. Het vermijden van ongeadresseerd drukwerk in deze bussen zou dus een grote impact hebben. Tel uit je milieuwinst: minder papier om te drukken, in plastic verpakken, rond te rijden, weer af te voeren en te verwerken. Dit past bij de duurzame ambities van onze gemeente. Mensen die wél reclame willen ontvangen, halen gratis een ja-ja sticker bij de gemeente.

 

Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat slechts 35% van de Nederlanders die nu geen sticker op de brievenbus heeft (en dus alle reclamefolders ongevraagd ontvangt) een ja-ja sticker zou gaan plakken. Bij 65% is dus de behoefte aan al dat papier klein: ze tolereren het hoogstens omdat het toch in de blauwe kliko kan.

 

Papier aan huis ophalen maakt de papierstroom niet per se duurzaam. Die bestaat immers voor een groot deel uit onnodig geproduceerd papier. Tegenwerpingen van andere partijen: “En de tieners die folders rondbrengen dan? En de clubs die papier ophalen om er hun clubkas mee spekken? Is het bedrijfsleven gevraagd wat ze van dit idee vinden? Mogen er dan nog wel verkiezingsflyers verspreid worden?” Ja, politiek drukwerk valt onder vrijheid van meningsuiting en mag dus in alle bussen gewoon bezorgd worden.

 

Lokaal Heeze-Leende: “Wat is er mis met het huidige systeem? Hoe meer folders je drukt, hoe goedkoper het wordt.” Een CDA-er: “Dit voorstel is grote onzin. Ik maak zelf wel uit wat ik in mijn bus krijg.” Een frappante reactie want dat ‘zelf uitmaken’ is nu juist precies wat overstappen op een ‘nee, tenzij’-systeem beoogt. Momenteel zijn het namelijk in 85% van de gevallen bedrijven die uitmaken wat er in gestopt wordt. Men opperde dat eerst maar eens gewacht moest worden op de resultaten van het nieuwe systeem in Geldrop-Mierlo. Dat de raadsleden al waren geïnformeerd over reeds uitgevoerd landelijk onderzoek, was dus niet genoeg.

 

De noodzaak om de fors stijgende kosten van afvalverwerking een halt toe te roepen wordt door alle partijen onderschreven. Maar wanneer er dan een concreet idee op tafel komt dat de gemeente ook nog eens niets kost, kiest men helaas voor de makkelijkste weg: behoud van de status quo.

Duurzaamheid in Heeze-Leende duurt lang

Tijdens de verkiezingscampagne waren alle partijen het erover eens: we moeten met duurzaamheid aan de slag. De ambitie in de partijprogramma’s stemde de GroenLinks hoopvol. Bij de behandeling van de begroting bleek die ambitie echter plaats gemaakt te hebben voor een afwachtende houding. GroenLinks pleitte met een motie voor uitbreiding van ambtelijke capaciteit om plannen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en anticiperen op klimaatverandering ook tijdig uit te kunnen voeren. Noodzakelijk want die capaciteit is nu volstrekt onvoldoende.

 

Een meerderheid vond deze motie echter voorbarig omdat er een werkgroep duurzaamheid ingesteld zou gaan worden die het beleid in zou gaan vullen. Ook moties met betrekking tot zonneparken en groenbeheer vond men voorbarig want ook dit zou deze nog niet bestaande werkgroep op gaan pakken. Pas nadat er beleid zou zijn bepaald zou duidelijk worden of extra capaciteit wel nodig was. Maar was onvoldoende personeel nu juist geen oorzaak van het feit dat er tot nu toe weinig vaart is gemaakt? Mark Klerks (D66) wees er al op: dit is een cirkelredenering. 

 

De raad neemt genoegen met volledige onduidelijkheid over hoeveel extra fte's via de werkgroep duurzaamheid op uitvoering van duurzaamheidsbeleid gezet gaan worden. Meer uren zijn essentieel om te voorkomen dat het nog te lang bij mooie plannen blijft. Dit terwijl met name de energietransitie de grootste opgave is waar Nederland zich voor gesteld ziet sinds de wederopbouw. 

 

De houding van ons college staat in schril contrast met die van de vijf Kempengemeenten: die zijn afgelopen zomer al tot actie overgegaan. Uit onderzoek bleek dat er 186 windmolens en 2250 hectare zonnecollectoren nodig zijn om in 2025 energieneutraal te zijn. Een technisch en sociaal complexe opgave. Naast een haalbaarheidsonderzoek en milieueffectrapportage moeten alle inwoners en organisaties betrokken worden. Door dit tijdig te doen behouden de Kempengemeenten de regie. Dat zou Heeze-Leende ook moeten nastreven.

 

De gemeente zou lokale initiatieven die met verduurzaming aan de gang willen, of al zijn, actief moeten ondersteunen, zoals de energiecoöperatie Opgewekt Heeze- Leende, Buurkracht en het IVN. Daar zullen wij ons voor inzetten.

Men kiest voor doorschuiven in plaats van doorpakken. Ambitieus kunnen we het niet noemen. De begroting is bij uitstek het moment om budget toe te kennen aan ambities, maar nu de portemonnee getrokken moet worden kan het blijkbaar nog wel even wachten. GroenLinks laat zich hierdoor niet ontmoedigen en gaat zich inzetten voor een spoedige start van de Werkgroep Duurzaamheid. 

PvOJ en GroenLinks

De Partij voor Oud en Jong deed samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks wil voor het eerst in Heeze-Leende meedoen met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a. op het gebied van natuur en milieu. Gesprekken resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij. Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Ons programma kunt u hier lezen. Bovendien kunt u het programma downloaden:

 

Download
Verkiezingsprogramma PvoJ-GroenLinks ver
Adobe Acrobat document 750.5 KB