Partij Voor Oud en Jong en GroenLinks bundelen krachten

De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) doet samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks wil voor het eerst in Heeze-Leende meedoen met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a. op het gebied van groen en milieu. Gesprekken resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen in Heeze-Leende. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij. Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Hier volgen een aantal speerpunten.

 • Wij streven naar een gezonde, groene gemeente, waar het fijn wonen en werken is.
 • De identiteit van de dorpskernen moet behouden blijven door ons erfgoed zo goed mogelijk te beschermen. Erfgoed is niet alleen gebouwen, maar ook beeldbepalend openbaar groen.
 • Er moet éérst een Centrumvisie Heeze komen, in samenwerking met burgers, de winkeliersvereniging en andere organisaties. Daarna pas een gedetailleerd centrumplan.
 • Het op peil houden van voorzieningen is enorm belangrijk. We willen echter geen Albert Heijn op de Zuidzorglokatie: de gemeentehuistuin moet behouden blijven. Heeze verdient een bruisend dorpshart met evenementen, groen en horeca.
 • De verbinding tussen de omringende natuur en dorpskernen moeten via groenstructuren versterkt worden.
 • Verstening moet worden voorkomen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.
 • Woningbouw moet goed aansluiten op de vraag: meer betaalbare woningen voor singles, starters en ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Daarbij willen we klimaatneutraal bouwen stimuleren. Door waar mogelijk binnen de komgrenzen te blijven willen we bouwen in het groen voorkomen.
 • Vooral de Kapelstraat en Dorpsstraat moeten veiliger worden. Meer handhaving om hard rijden tegen te gaan. De verkeersproblemen hebben een regiobreed verkeersplan nodig, geen ad hoc deeloplossingen waarvan de effectiviteit niet vast staat.
 • Fietspaden moeten verbeterd worden en nieuwe paden aangelegd om zowel recreatief als woon-werk-fietsverkeer aantrekkelijker te maken.
 • Iedereen doet mee in Heeze-Leende, of dat nu via betaald werk is of via vrijwilligerswerk.
 • Wij willen een open gemeente die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Er moeten minder besloten raadsvergaderingen zijn.
 • Bewoners moeten op tijd betrokken worden bij ingrepen in hun omgeving. De mensen moeten meer gaan ervaren dat er naar ze wordt geluisterd.
 • (Thuis)zorg en kinderopvang moeten voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn.
 • Mensen met een fysieke of psychische beperking moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben.
 • Vluchtelingen helpen we waar we kunnen om te zorgen dat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen.
 • De gemeente moet ervoor zorgen dat de bibliotheek een uitgebreider takenpakket op educatief, cultureel en sociaal gebied goed kan vervullen.
 • Initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en sport willen wij stimuleren.
 • Duurzaamheid, lokale initiatieven voor groene energie en recycling vinden we belangrijk. Wij willen een ambtenaar die zich structureel met duurzaamheid bezig houdt.
 • Vogels, insecten en wilde planten willen we helpen door o.a. minder te maaien, nestkasten op te hangen en aanleg van meer bloemrijke bermen en akkerranden te stimuleren.
 • We willen dat onkruidbestrijding milieuvriendelijk gebeurt. Glyfosaat is ongewenst.
 • De negatieve invloed van intensieve veehouderij op natuur, milieu en de volksgezondheid moet zo veel mogelijk beperkt worden.
 • Er moet meer toezicht in de buitengebieden komen om overtredingen van milieuvergunningen en dumping van (drugs)afval tegen te gaan.
 • Geen uitbreiding van de mestvergister op Poort43.
 • Geen verharding van zandpaden of nieuw asfalt door Natura2000-gebied.
 • Regionale samenwerking moet versterkt worden om slagvaardiger te kunnen besturen.