Openbare vergaderingen

De PvOJ – GroenLinks vergadert één keer per maand over de onderwerpen die op de komende gemeenteraadsagenda staan. Hebt u vragen, zorgen of een goed idee? Iedereen is welkom om aan te schuiven. Vergaderingen zijn op woensdagen in het gemeentehuis van Heeze in kamer 0.01 vanaf 20:00. Graag vooraf uw komst aanmelden door een e-mail te sturen naar post@pvoj-groenlinks.nl.

De deur zit standaard in het slot. Kunt u er niet in, bel dan 06 12244043.

Dit zijn de eerstvolgende data van onze vergaderingen: Woensdag 2 oktober en maandag 28 oktober (waarschijnlijk op een andere lokatie).

Fietstunnel station Heeze bedreigd

ProRail heeft de opdracht om uiterlijk 2030 de toegankelijkheid van station Heeze voor mindervaliden te verbeteren. PVOJ - GroenLinks is het hier uiteraard mee eens, maar is niet te spreken over de voorgestelde ontwerpen. Fietsers dreigen namelijk de dupe te worden. In de door ProRail voorgestelde ontwerpen worden de hellingbanen vervangen door liften en trappen met een fietsgootje ernaast. Het college heeft hieraan nog een variant toegevoegd met aan één kant een lift en aan de andere kant een trap. Deze variant lost geen enkel probleem op. De Fietsersbond, de adviesraad Sociaal Domein van de gemeente en enkele omwonenden zijn niet gelukkig met de voorstellen. 

 

Er zijn inmiddels andere oplossingen op tafel gekomen, die betere toegankelijkheid voor mindervaliden met behoud van hellingbanen combineren, binnen de wettelijke eisen. ProRail weigert echter overleg over deze varianten. Het college legt zich hier wel erg gemakkelijk bij neer. Dit terwijl de tunnel in het bestemmingsplan een fietstunnel is en tevens een openbare weg en grotendeels eigendom is van de gemeente Heeze-Leende. Al meer dan 30 jaar maken veel fietsers van deze belangrijke interwijkverbinding gebruik, waaronder schoolgaande kinderen en sportparkbezoekers. 

 

Dat een fietsgootje gecombineerd met trappen de interwijkfunctie zou behouden is in de praktijk onzin. Voor zwakkere senioren en mensen met veel bagage of kind achterop zal deze hindernis een reden zijn om flink om te moeten fietsen.  

 

PVOJ - GroenLinks acht de kans groot dat, als er niks gebeurt, dit najaar een raadsmeerderheid voor een collegevoorstel stemt waar eigenlijk niemand gelukkig mee is. Er is nóg een mogelijkheid: alles voorlopig bij het oude laten. Dit valt wellicht te prefereren boven een dure vergissing waar we nog lang aan vast zullen zitten. Blijft het college de weg van de minste weerstand kiezen, of kiest Heeze-Leende voor een duurzame oplossing? 

- 10 september 2019

Update 15 mei 2019: Tot 1 oktober neemt Chris Jacobs de raadszetel van Alide Hijmans in omdat zij zich ziek heeft gemeld. 

Twee moties aangenomen, 24 juni 2019

Motie voor een integraal handhavingsbeleid en een motie voor een samenhangend beleidsplan voor de transitie van het landelijk gebied, beide ingediend door PVOJ-GroenLinks en VVD Heeze-Leende.

 

MOTIE, Onderwerp: Integraal handhavingsbeleid

Kennis genomen hebbend van:

·          De in de kadernota 2020 geschetste beleidsontwikkelingen onder het thema openbare orde en veiligheid binnen programma 1 Dienstverlening en bestuur

 

Overwegende dat:

·          Er in de kadernota in de paragrafen over het DIT, de kwaliteitscriteria VTH en de buitengewoon opsporingsambtenaren een diffuus beeld wordt geschetst tav het brede VTH beleid;

·          In deze paragrafen gewezen wordt op de overlap tussen de gewenste ontwikkelingen;

·          Het in deze gevallen gaat om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken, waar een zekere integraliteit van mag worden verwacht;

·          Dit voor de borging van de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente ook zeer gewenst is ;

·          Er in deze kadernota eerder een versnippering kan worden waargenomen;

·          De gewenste extra capaciteit op deze manier moeilijk in een totaalbeeld valt te plaatsen;

·          Het niet gewenst is als (zoals in de kadernota beschreven) schaarse (juridische) handhavingscapaciteit wordt ingezet op administratieve taken;

·          Getwijfeld kan worden of het opportuun is om binnen het brede VTH-domein met detachering te werken, gezien de hogere kosten van dergelijke constructies;

·          Het zeer wenselijk is dat er binnen het brede VTH-domein integraal zicht is op waar binnen onze gemeente en regionaal focus op wordt gelegd, welke speerpunten er zijn en hoe deze worden verwezenlijkt, voordat een versnipperde capaciteit wordt opgetuigd

 

Verzoekt het college:

·          De omvang en inzet van capaciteit - meer dan nu uit de kadernota blijkt - de uitkomst te laten zijn van een integraal VTH-beleid;

·          Ten aanzien van het wat, het hoe én de formatie die hiervoor wordt ingericht nadrukkelijker de afstemming en samenwerking te zoeken met de A2-gemeenten of regiobreed;

·          De capaciteitsvraag alleen via detachering in te vullen als dit op basis van duidelijke argumenten opportuun is;

·          Bovenstaande punten mee te nemen en inzichtelijk te maken in de uitwerking van de begroting 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

MOTIE onderwerp: Kadernota 2020 – Samenhangend Beleidsplan voor de Transitie Landelijk Gebied 

Kennis genomen hebbend

Van de kadernota 2020 – 2023

 

Overwegende dat

-       Het thema Transitie Landelijk Gebied (zoals dat ook is opgenomen in het huidige coalitieakkoord) niet kan wachten op nadere uitwerking

-       Het thema in MRE verband als speerpunt is benoemd en we door samenwerking met andere gemeenten in de regio nu meters kunnen gaan maken

-       Er inmiddels duidelijkheid is over het nieuwe beleid van de provincie Noord-Brabant op dit thema (zie het nieuwe coalitie akkoord)

-       Er inmiddels succesvolle experimenten zijn uitgevoerd (o.a. in de gemeente Deurne en Gemert Bakel) met zogenaamde “erfbetreders” waarbij de gemeente actief de agrariër opzoekt om te kijken welke toekomstige opties er zijn voor het betreffende boerenbedrijf.

 

Verzoekt

Het college van Heeze-Leende om:

-       In de komende maanden bij de voorbereiding van de begroting 2020 met een voorstel te komen   om te komen tot een samenhangend gedegen en duidelijk omlijnd beleidsplan Transitie Landelijk Gebied in 2020.  Dit in samenwerking met de MRE.

 

en gaat over tot de orde van de dag

 

Reactie op de kadernota

Dank aan de samenstellers van deze kadernota en voor de beantwoording van onze vragen. De kadernota laat een negatieve ontwikkeling zien t.o.v. de meerjarenraming 2020-2022. Deze kadernota gaf een sluitende begroting te zien. Nu de  meicirculaire bekend is, is het duidelijk dat we een negatieve kadernota hebben.  Is dit een signaal voor de toekomst? Komen er financieel mindere tijden aan? Moeten we ons gaan beraden over de toekomst? Het B-woord zijn we niet tegengekomen in de kadernota. Wij zouden graag hier de mening van het college over horen.

 

Vanwege de grote impact die het Sociaal Domein heeft op de financiën, willen we hier mee starten. We vinden het niet goed dat we voor het budget voor het sociaal domein moeten wachten totdat er duidelijkheid is over de uitvoering van het nog te formuleren beleidsplan. Wij denken dat de grote lijnen c.q. kaders wel degelijk een plaats verdienen in de kadernota. We zijn bijvoorbeeld benieuwd hoe we er op dit moment voorstaan (na bijna 2 kwartalen in 2019) in relatie tot het geraamde budget en de recente incidentele extra middelen voor Jeugd die de VNG met het kabinet heeft uit onderhandeld. Wat betekent het een en ander voor de gemeente Heeze-Leende? Moeten we ons zorgen maken? We horen dit graag van het college. Om goed in control te geraken ondersteunen wij dan ook van harte de uitbreiding met een 0,5 fte van een data analist. Wij pleiten er wel voor om deze uitbreiding samen met de andere A2 gemeenten te organiseren.

 

We zijn positief over de aanpak om te komen tot nieuw integraal beleid in het Sociale Domein. We zijn dan ook benieuwd naar het resultaat van de recente startbijeenkomst. Wel maken we ons zorgen over de kosten van de huisvestingsplannen voor de Berkenschutse. We horen graag van het college wanneer er meer duidelijkheid wordt verwacht. Gaat dit nog gebeuren voor de begrotingsbehandeling in het najaar van 2019?

 

Goed te kunnen constateren dat de vestiging van de ambulancepost in Leende een feit is en dat de uitrit naar de Nachtegaallaan, de tweede uitrit, gerealiseerd is maar helaas nog niet geopend is. Wanneer gaat dat gebeuren?

 

Jammer dat het centrummanagement niet door gaat. Er ontbreekt kennelijk draagvlak bij de betrokken ondernemers. We vragen ons daarbij wel af of het onderzoek dat vooraf heeft plaatsgevonden wel goed is uitgevoerd. Een lichtpuntje door het niet doorgaan van het centrummanagement is het vervallen van de uit het centrummanagement voortvloeiende additionele lasten voor de gemeente. Er ligt nu een mooie taak voor het college om samen met de werkgroep centrumvisie Heeze om toch nog tot  een mooi, levendig, groen en autoluw centrum te komen, in samenwerking met inwoners en ondernemers. We zijn daarbij benieuwd naar de manier waarop de burgers daadwerkelijk betrokken gaan worden bij verdere uitwerking van de Centrumvisie. De geplande roadshow mag wat ons betreft geen “verkoop” verhaal worden van het 10 puntenplan, maar zal daadwerkelijk ruimte moeten bieden aan het leveren van input door burgers en ondernemers. We horen graag hoe het college hier tegenaan kijkt.

 

Dan het thema handhaving. Handhaving vinden wij belangrijk. Al zul je bij hierbij altijd keuzes moeten blijven maken. Je kunt niet alles aanpakken. We kunnen dan ook instemmen met de 1 fte die er bijkomt bij het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH). Dit zorgt er ook voor dat we ons deel kunnen leveren in de samenwerking in het intergemeentelijk Dommelstroom Interventieteam (DIT), die o.a. gericht is op het bestrijden van Ondermijning.

Het inhuren van een BOA voor € 30.000 geeft nauwelijks effect op de problemen die er zijn o.a. vernieling, hondenoverlast etc. Wat wij missen in de kadernota is dat er extra middelen opgenomen zijn voor de BOA (t.w. € 30.000) terwijl uit informatie blijkt dat dat wel bedoeling was maar door een fout niet is gebeurd. Klopt dit en zal dit hersteld worden? Zo niet, dan is PvOJ-GroenLinks voornemens een amendement in te dienen. Wat denken de overige partijen hiervan?

 

Accommodatiebeleid is naar onze mening aan een update toe. Met name de dorpshuizen vragen op korte termijn aandacht voor de exploitatie en het bestuursmodel. Wanneer komt hier garen op de klos? Een floormanager in het Perron kan verlichting geven aan het bestuur. Mogelijk kan de functie zo ingevuld worden dat hij of zij voor alle dorpshuizen inzetbaar is.

 

Goed onderhoud  en uitbreiding van groen is voor de uitstraling van onze gemeente en voor het in stand houden van de broodnodige biodiversiteit van groot belang. Vandaar dat we vanzelfsprekend mee kunnen gaan om het bestaande budget Onderhoud plantsoenen structureel te verhogen.

 

Preventief bestrijden van de eiken processierups in preventieve en reactieve bestrijding kan een methode zijn om de plaagdruk te beheersen. Een pilot in 2020 uitvoeren met preventieve bestrijding kan onze goedkeuring hebben, waarbij we wel nog een vraag hebben: Kunnen in deze pilot onze inwoners die hiervoor belangstelling hebben, meedoen? Daarnaast willen wij graag op de hoogte gehouden worden op welke milieuvriendelijke manier de preventie vorm gaat krijgen.

 

Voor Areaaluitbreiding wegen het onderhoudsbudget toereikend te houden kan wat ons betreft het budget met € 42.000 per jaar worden verruimd en mag éénmalig het budget verhoogd worden met 8 %.  Zoals gemeld in deze nota wordt er gewerkt  aan een vervangingsplan. Wij zien graag op korte termijn dit plan tegemoet en zijn zeer benieuwd naar de inhoud.

 

Slecht is dat er geen budget, voorziening is voor vervangingsmaatregelen van de wegen in onze gemeente. Gevolg is een minder goede staat van onderhoud en vindt er vernietiging van kapitaal plaats. Als voorbeeld: één van de wegen die aan rehabilitatie toe is, is de Somerenseweg. Kosten van de vervanging zijn geraamd op schrik niet € 1.1 miljoen.  Nog in 2019 zal er een plan gemaakt worden voor vervanging, begrijpen wij. PvOJ-GroenLinks heeft al eerder gevraagd om te bezien of het mogelijk is net als andere uitvalswegen (o.a. de Leenderweg) de Somerenseweg af te waarderen naar een 60 km weg. Toen was het argument van de wethouder: te hoge kosten. Nu vervanging blijkbaar in 2020 aanstaande is, is het wat ons betreft zinvol om voordat er miljoenen uitgegeven gaan worden eerst verschillende scenario’s (voor zover nodig en zinvol in samenwerking met de gemeente Someren) te onderzoeken waarbij asfaltherstel gecombineerd wordt met maatregelen die de veiligheid van zowel overstekende dieren als automobilisten verbeteren. En maatregelen die o.a. bijdragen aan het robuuster maken van dit Natura 2000 gebied. Wat denken de overige partijen daarvan? De PvOJ-GroenLinks fractie overweegt om hiervoor een motie in te dienen.

 

Fietsen in de gemeente Heeze-Leende

 

Op zowel landelijk als provinciaal niveau is de bevordering van het gebruik van de fiets een belangrijk beleidsdoel geworden. Zie ook het recent verschenen en breed gedragen “deltaplan mobiliteit”. Het gebruik van de auto draagt belangrijk bij aan de vervuiling, o.a. CO2 en fijnstof, en veroorzaakt veel verkeersongelukken met ernstige afloop. Voor veel afstanden is de fiets (of de e-bike) een uitstekend en gezond alternatief.

 

Het lijkt wel of deze goede eigenschappen van de fiets door het gemeentebestuur van Heeze-Leende niet of op zijn minst onvoldoende worden gezien. T.a.v. het verkeer is alles erop gericht om het personenauto- en vrachtverkeer in goede banen te leiden. De fiets wordt nauwelijks genoemd in de kadernota. Toch bestaat er een Fietsplan, dat in juni 2016 werd vastgesteld door de Raad. Daarin staan mooie woorden:

De gemeente Heeze-Leende wil het fietsgebruik passend bij een landelijke, groene, leefbare, aantrekkelijke, dorpse en recreatief ingestelde gemeente door een mix van infrastructurele maatregen en niet-infrastructurele maatregelen faciliteren en stimuleren. Belangrijk daarbij is dat de dorpen en voorzieningen in haar gemeente per fiets via een kwalitatief goed fietsnetwerk bereikbaar zijn en het fietsen naar werk, school en recreatieve bestemmingen/recreatief fietsen op een veilige manier mogelijk is. Daarbij dient de economische potentie van de fietser verder te worden benut en draagt fietsen bij aan doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid/milieu, vitaliteit/gezondheid en natuur/landschap.

 

Maar de praktijk is anders. Er is geen samenhangend fietsbeleid, er wordt ingespeeld op “incidenten”:

·            een fietspad langs de nieuwe Randweg (voor een deel is dit ook een erftoegangsweg),

·            een (te smalle) fietsstrook langs de gereconstrueerde Oostrikkerstraat/Langstraat,

·            een verbetering van het Strijperpad n.a.v. protesten van ouders uit Cranendonck met kinderen op het Were-Di college,

·            een verbetering van het fietspad van Heezerenbosch over de A2 naar Valkenswaard, ook voor scholieren.

De laatste twee voorbeelden zijn voorbeelden van hoe het zou moeten: bepalen waar de fietsstromen zijn of wat kansrijke routes zijn en op grond daarvan verbeteringen aanbrengen. Maar de Kapelstraat in Heeze is nog steeds een verkeersonveilige straat voor fietsers, en het prachtige Bels Lijntje heeft niet eens een behoorlijke toegangsweg vanuit de Nieuwe Hoeven: De Sandermannen is een fietspaadje van soms maar één meter breed!

 

Zoals gezegd, de samenhang en structuur ontbreekt. Er is geen analyse van wat de kansrijke fietsverbindingen zijn en hoe we het fietsen kunnen stimuleren.  Er is voor zover wij weten bijvoorbeeld geen enkel concreet plan om een behoorlijk fietsverbinding aan te leggen tussen De Nieuwe Hoeven en de High Tech Campus. We zien ook nog geen uitgewerkte plannen om een tweerichtingen fietspad aan te leggen tussen de rotonde bij de A67 en de Muggenberg rotonde. Dit zou de gevaarlijke oversteek voor fietsers van de op- en afritten bij de A67 overbodig maken. Een behoorlijke fietsverbinding van Heeze naar Geldrop-Coevering is er niet. Ja, er zijn wat paadjes over de heide, waar de wielen, als het nat is, worden vastgezogen in de klei. En we hebben een prachtige Natuurpoort gemaakt bij De Plaetse, maar op zondagen is de Rul zo druk met auto’s dat je er met de fiets nauwelijks doorkomt!

 

En waarom worden fietsroutes door de wijken niet gefaciliteerd? Waarom zien we de fietsroutes niet als een belangrijke structuur in de nieuwe wijk De Bulders? Ga eens kijken bij onze buurgemeente Geldrop hoe ze daar de verschillende wijken met uitstekende fietspaden hebben verbonden met elkaar en het centrum. Durf te experimenteren met fietsstraten waar de auto te gast is. En maak van het centrum van Heeze, zodra de Randweg klaar is, een verblijfsgebied waar het veilig toeven is voor fietser en wandelaar en waar de auto te gast is.

 

Het is niet allemaal kommer en kwel. Er zijn goede uitzonderingen, maar ze staan teveel op zichzelf: het Bels Lijntje, het nieuwe, recreatieve Vogelspad tussen de Plaetse en het kasteel van Heeze.

 

Wat we vragen is: een grondige herziening van het Fietsplan Heeze-Leende uit 2016 met een fietsroute-structuurplan, een lijst met knelpunten, en een plan van uitvoering. Laten we ons na jarenlang de nadruk op de Randweg nu de fietsinfrastructuur centraal stellen! Wat denken de overige partijen en het college hiervan?

De PvOJ-GroenLinks fractie is voornemens een motie in te dienen om te komen tot een grondige herziening van het Fietsplan Heeze-Leende uit 2016.

 

Met betrekking tot het Duurzaamheidsbeleid en het uitvoeringsprogramma energietransitie worden wat ons betreft goede stappen gezet. Het heeft even geduurd maar we zien dat er langzaam schot in begint te komen. Is ook hard nodig gezien de uitdagingen die er liggen. Goed dat er ook structureel capaciteit vrijgemaakt gaat worden vanaf 2020 (€ 50.000/jaar). Wij kunnen dan ook instemmen met deze uitbreiding inclusief de uitbreiding op strategisch niveau waarbij wij er van uitgaan dat ook een gedeelte van de genoemde 1 fte aan de verdere uitwerking van het duurzaamheidsbeleid/energietransitie besteed gaat worden. Dit met thema’s als biodiversiteit en klimaatadaptie.  Wij verwachten overigens niet dat deze uitbreidingen voldoende zullen zijn. We zijn dan ook zeer benieuwd wat de uitkomst op dit vlak van het duurzaamheidsbeleid en het uitvoeringsprogramma energietransitie zal zijn na de zomer.

 

Wat we volledig missen in de kadernota is een van de belangrijke thema’s die voor onze gemeente de komende periode van belang is nl. de Transitie van het Landelijk gebeid.  Het thema is zeer prominent in het coalitieakkoord terecht gekomen maar heeft voor zover wij kunnen zien nog geen prioriteit gekregen in de uitwerking bij het college. Wij willen vragen aan het college om richting de begroting nadrukkelijk aan dit thema aandacht te besteden zodat er in 2020 daadwerkelijk in samenwerking met de MRE meters gemaakt kunnen worden. Hierbij willen wij graag het initiatief  van de zogenaamde “erfbetreders” noemen zoals dat o.a. in de gemeente Deurne met succes wordt toegepast. Wij willen graag horen hoe de andere fracties en het college tegen het thema aankijken en of ze hier ook daadwerkelijk mee aan de slag willen gaan in 2020.  De fractie van de PvOJ-GroenLinks overweegt hiervoor een motie in te dienen.

Tot zover onze bijdrage in de 1e termijn.

 

Fractie PVOJ-GroenLinks

F.M.P. Maas

C.T.G.A.M.  Jacobs

 

MOTIE                                                              

Samenhangend Beleidsplan voor de Transitie Landelijk Gebied

Kennis genomen hebbend

Van de kadernota 2020 – 2023

 

Overwegende dat

-       Het thema Transitie Landelijk Gebied (zoals dat ook is opgenomen in het huidige coalitieakkoord) niet kan wachten op nadere uitwerking

-       Het thema in MRE verband als speerpunt is benoemd en we door samenwerking met andere gemeenten in de regio nu meters kunnen gaan maken

-       Er inmiddels duidelijkheid is over het nieuwe beleid van de provincie Noord-Brabant op dit thema (zie het nieuwe coalitie akkoord)

-       Er inmiddels succesvolle experimenten zijn uitgevoerd (o.a. in de gemeente Deurne en Gemert Bakel) met zogenaamde “erfbetreders[1]” (zie bijgevoegd artikel in het ED) waarbij de gemeente actief de agrariër opzoekt om te kijken welke toekomstige opties er zijn voor het betreffende boerenbedrijf.

 

Verzoekt

Het college van Heeze-Leende om:

-       In de komende maanden bij de voorbereiding van de begroting 2020 in kaart te brengen welke ambtelijke capaciteit en bijbehorende middelen er nodig zijn om te komen tot een samenhangend beleidsplan Transitie Landelijk Gebied in 2020.  Dit in samenwerking met de MRE.

en gaat over tot de orde van de dag[1] https://www.ed.nl/de-peel/eerste-hulp-voor-stoppende-veehouders-in-deurne-werkt-proef-krijgt-vervolg~aaacdb40/

 

MOTIE                                                                       

Herziening Fietsplan 2016 inclusief uitvoeringsprogramma

Kennis genomen hebbend

Van de kadernota 2020 – 2023

 

Overwegende dat

-       De fiets een flinke bijdrage kan leveren aan vermindering van CO2 en fijnstof uitstoot

-       Voor veel afstanden de fiets (of de e-bike) een uitstekend en gezond alternatief is voor de auto

-       Er onvoldoende samenhangend fietsbeleid is en er teveel wordt ingespeeld op incidenten

-       Er nieuwe kansen liggen om zelfstandig en samen met andere gemeenten in de regio (zie o.a. Smartwayz, het nieuwe coalitieakkoord van de provincie) het fietsen aantrekkelijker te maken voor de inwoners van de gemeente Heeze- Leende.

-       Het niet duidelijk is welke capaciteit en middelen er de komende periode beschikbaar zijn en ingezet gaan worden voor de uitvoering van het huidige fietsplan.

 

Verzoekt

Het college van Heeze-Leende om:

-       In 2020 te komen  tot een herziening van het Fietsplan Heeze-Leende uit 2016 met een bijbehorend fietsroute-structuurplan, een lijst met knelpunten, en een plan voor de uitvoering.

-       Hierbij in de komende maanden bij de voorbereiding van de begroting 2020 inzichtelijk te maken welke ambtelijke capaciteit en middelen er voor nodig zijn om dit te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag

 

MOTIE                                                                       

Onderzoek vernieuwing Somerense Weg

Kennis genomen hebbend

Van de kadernota 2020 – 2023

 

Overwegende dat

-       Voor het rehabiliteren van de Somerenseweg 1,1 miljoen euro is gereserveerd vanaf 2020

-       Onlangs het rapport ‘Ontsnippering Somerenseweg’ is gepresenteerd, dat betere verbinding van natuurgebieden adviseert.

-       Er jaarlijks veel ongelukken gebeuren

-       Veel amfibieën, reeën en dassen dood gereden worden

-       Het om bovenstaande redenen wenselijk is om niet alleen naar de huidige 80 km oplossing te kijken maar ook b.v. een 60 km oplossing voor de Somerenseweg te onderzoeken.

-       Het daarom wenselijk is voordat tot uitvoering over wordt gegaan er onderzoek wordt gedaan naar verschillende scenario’s. Hierbij kan onderzocht worden:

o   Snelheids remmende herinrichting van de weg (er wordt nu vaak veel harder dan 80 gereden)

o   Aanleg van buizen onder de weg voor amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren

o   Aanbrengen van afrastering met openingen bij gelijkvloerse faunapassages

o   Verlaging van de maximum snelheid naar 60 km (b.v. ‘s nachts)

o   Aanbrengen van een elektronisch wildwaarschuwingssysteem

 

Verzoekt

Het college van Heeze-Leende om:

-       Verschillende scenario’s (voor zover nodig en zinvol in samenwerking met de gemeente Someren) te onderzoeken waarbij asfaltherstel gecombineerd wordt met maatregelen die de veiligheid van zowel overstekende dieren als automobilisten verbeteren en maatregelen die o.a. bijdragen aan het robuuster maken van dit Natura 2000 gebied.

-       Vervolgens deze scenario’s met bijbehorende kostenplaatjes aan de raad voor te leggen voordat tot uitvoering over wordt gegaan.

en gaat over tot de orde van de dag

Rondvraag raadsvergadering: vogelakkers voor meer biodiversiteit?

Op 6 mei hebben we deze rondvraag gesteld: Gemeente Eersel heeft vijf hectare grond uit de pacht onttrokken om deze in te zaaien met bloemrijke graanmengsels om het leefgebied voor akker- en struweelvogels te verbeteren. Dit initiatief is door gemeenten Veldhoven en Bladel overgenomen. Vogelwerkgroep de Kempen heeft u daarover per brief geïnformeerd (12 april jl)

Staatsbosbeheer heeft in het Leenderbos tijdelijke akkertjes ingezaaid.

Het lijkt PVOJ – GroenLinks een goed idee als ook direct grenzend aan landbouwpercelen meer van dergelijke vogelakkers ingezaaid zouden kunnen worden. Want juist daar is verhoging van de biodiversiteit gewenst. Tellingen van vogels en vlinders in de gemeente Eersel hebben laten zien dat de akkertjes de biodiversiteit in het buitengebied flink verhogen. Drie vragen:

-               Is de gemeente voornemens om hiermee aan de slag te gaan?

-               Waar bezit de gemeente zelf percelen die in aanmerking hiervoor zouden kunnen komen?

-               Wil de gemeente grondbezitters in de gelegenheid stellen zich te melden als zij hun grond ter beschikking willen stellen ?

 

Antwoord van wethouder de Win (niet woordelijk geciteerd): wij doen al diverse dingen: STIKA (bloemrijke akkerranden) en het project Groen in de Wijk. We zijn niet voornemens om extra vogelakkers te realiseren. Natuurlijk zijn particulieren die grond hiervoor ter beschikking willen stellen van harte welkom. Ik wil dan wel mee denken over hoe zij gefaciliteerd kunnen worden.

 

PVOJ – GroenLinks zou graag zien dat de gemeente dit laatste duidelijk communiceert, om burgers die grond (tijdelijk) braak hebben liggen op het idee te brengen dat dit een goede optie zou zijn.

Op 6 mei is een belangrijk VN rapport verschenen, waaruit blijkt dat de biodiversiteit wereldwijd zeer sterk achteruit gaat. Een miljoen van de naar schatting acht miljoen dier- en plantensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dit vormt een flink risico voor het menselijk leven.

Elke extra hectare om wilde flora en fauna te helpen telt! Een bloemrijke akkerrand is maar enkele meters breed, maar een vogelakker van enkele hectaren is van een andere orde en zou daarom een goede aanvulling zijn op de STIKA lokaties. We zijn blij met wat er al gedaan wordt, maar met alleen wat bloemrijke akkerranden gaan we het tij niet keren. Onze gemeente heeft zeer veel buitengebied. Dat zou toch vele mogelijkheden moeten bieden. Jammer dat Heeze-Leende die niet wil onderzoeken.

foto: Sjaak Huijer
foto: Sjaak Huijer

Fietsen blijft gevaarlijk in centrum van Heeze

In de gemeenteraadsvergadering van 1 april stonden de tien beleidsuitgangspunten voor de ontwikkeling van het centrum van Heeze op de agenda. De meeste punten zijn “open deuren”: winkels van buiten het centrum graag naar het centrum, horeca concentreren rond het gemeentehuisplein, kwaliteitsverbetering van de Nieuwendijk, meer groen, betere fietsverbindingen, brede participatie. 

In het 10e punt staat dat er, na aanleg van de Randweg, minimaal 30% minder gemotoriseerd verkeer door de Kapelstraat komt, met name minder vrachtauto´s. Dat is een weinig ambitieuze doelstelling. 30% minder betekent nog steeds veel (personen)auto’s, die ook nog eens harder kunnen rijden. De gemiddelde snelheid gaat dus omhoog! Voor fietsers wordt het daardoor onveiliger. En hoe aantrekkelijk is een horecaplein waar nog steeds een paar duizend auto’s per dag langs de terrassen rijden? 

 

In het coalitieakkoord staat: “dat het centrum van Heeze een verkeersluw verblijfsgebied wordt waar niet alleen de vrachtauto maar ook de personenauto te gast is” en waar je veilig kunt fietsen. Deze toevoeging was er op verzoek van PvOJ-GroenLinks in gekomen. Kennelijk was het college dit even vergeten in haar tien-punten voorstel. Daarom diende de PvOJ - GroenLinksfractie een amendement in om deze ambitie in de tien punten op te nemen. Tot grote verbazing van de fractie werd dit amendement door de coalitiepartijen (behalve D66) afgewezen. Kennelijk was het bij de coalitievorming een jaar geleden nog prettig dat de PvOJ-GroenLinks het coalitieakkoord steunde, en daarom ging de coalitie akkoord met de doelstelling van een verkeersluw centrum. Maar dit akkoord werd op 1 april (geen grapje) net zo gemakkelijk weer in de prullenbak gegooid.  Jammer, dit voorspelt niet veel goeds voor de betrouwbaarheid van deze coalitie.

 

Dan is er nog het “centrummanagement” dat de gemeente wil invoeren. Nergens wordt toegelicht  wat hiermee wordt bedoeld, en wat het kost. Sommige raadsleden hadden dan ook niet in de gaten dat  “centrummanagement” een verplichte bijdrage oplegt aan alle winkels, horeca en andere bedrijven in het centrum. Deze bijdrage wordt gebruikt om een centrummanager te betalen en het centrum te verlevendigen. Hoewel het concrete voorstel pas in een volgende raadsvergadering wordt besproken, werd toch maar vast voorgesteld om centrummanagement in te voeren.

 

Heeze is de Parel van Brabant. Dat is zij vanwege de geweldig mooie natuurgebieden aan alle kanten van ons dorp. Maar de gemeente laat hier een kans liggen om ook van het centrum van Heeze een Parel te maken. Eigenlijk is Heeze alleen de schelp van de Parel, want de Parel zelf kunnen we niet vinden!

 

Vragen over de verbouwing van NS station Heeze

ProRail wil de toegankelijkheid – althans voor mindervaliden - van station Heeze verbeteren. Daarvoor zullen liften gebouwd gaan worden. Wat blijkt? In de twee voorgestelde ontwerpen wordt de toegankelijkheid van de tunnel voor fietsers zeer slecht. De hellingbanen naar de tunnel worden namelijk vervangen door veel steilere trappen met een fietsgootje. Onhandig en onveilig, zeker met veel bagage of een kind achterop. En anders moeten die fietsers maar twee maal de lift nemen, redeneert ProRail, eerst naar beneden, tunneltje doorlopen, dan weer naar boven.

In een brief van ProRail (23 jan. 2019) wordt het college om een reactie gevraagd vóór eind februari. De Fietsersbond, de adviesraad Sociaal Somein van de gemeente en Veilig Verkeer afd. Heeze-Leende zijn, zacht uitgedrukt, niet gelukkig met de voorstellen. PVOJ – GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 18 februari daarom vragen gesteld:

- Waarom is de Raad nog niet geïnformeerd over deze brief en het standpunt van het college richting ProRail?                                                

- Bent u het ermee eens dat de tunnel, inclusief op- en afritten, moet blijven bestaan als belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers tussen De Nieuwe Hoeven en de Weibossen?

- De tunnel heeft naar onze mening een belangrijke functie als interwijkverbinding voor fietsers. Prorail gaat hieraan voorbij. Hoe ziet u dat?                                                              

- Indien U ook vindt dat de tunnel voor fietsers praktisch bruikbaar moet blijven, bent u het er mee eens dat beide voorstellen van ProRail afgewezen moeten worden?

- Bent u bereid om met Prorail de mogelijkheid te onderzoeken om de tunnel te verbeteren zodat deze veiliger wordt, en de liften veilig in de tunnel kunnen uitkomen?  

Uit de beantwoording van deze vragen door wethouder de Bruijn bleek dat ook het College niet gelukkig is met de plannen van ProRail. De gemeente wil hierover in gesprek gaan met ProRail en verzoeken opnieuw naar een derde ontwerp te kijken dat door ProRail terzijde is gelegd. Reden: het is weliswaar voor de fietsers (het interwijkverkeer) een oplossing, maar rolstoelgebruikers (naar de perrons) moeten dan een wat langer traject afleggen.

Wij zijn blij met de kritische houding van het college. Toegankelijkheid van de tunnel is erg belangrijk, niet alleen voor mensen die de trein nemen en mindervaliden, maar ook voor de vele fietsers die dagelijks de fietstunnel gebruiken om aan de andere kant van het spoor verder te fietsen.

Motie unaniem aangenomen (10 december)

Kennis genomen hebbend 

Van het raadsvoorstel Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2019. 

Overwegende dat

 • In genoemd raadsvoorstel diverse onderzoeken worden aangekondigd met betrekking tot betere afvalverwerking;
 • Het college ongetwijfeld wil voorkómen dat de burger meer betaalt aan afvalkostenheffing dan strikt noodzakelijk is;
 • Dat voorkomen van het ontstaan van afval daartoe een geëigende maatregel is, die bovendien duurzaamheid bevordert;
 • Dat een van de middelen om dat te bereiken bestaat uit informatie c.q. voorlichting van burgers en bedrijven;
 • Roept het college op om ook het voorkómen van afval in zijn doelstellingen op te nemen, en het voorgenomen onderzoek daar mede op te richten,en gaat over tot de orde van de dag

Heeze-Leende houdt vast aan ongeadresseerd drukwerk

De PVOJ – GroenLinks heeft 3 december via een motie voorgesteld een ‘Nee-tenzij’-systeem in te voeren voor de bezorging van ongeadresseerd drukwerk. Dit om 34 kilo per persoon per jaar aan papierafval (reclame) fors te verminderen. Diverse gemeenten hebben dit systeem al ingevoerd. Helaas was er weinig bijval. Pas nadat we de woorden ‘de invoering’ vervingen door een vrijblijvender ‘onderzoek naar’, waren D66 en VVD bereid de motie te steunen.

 

De meerderheid zag geen meerwaarde in een ‘opt in’-systeem met de ja-ja sticker, “want de mensen kunnen toch een nee-nee sticker plakken?” Dit leidt helaas nauwelijks tot papierafvalvermindering omdat slechts 6% zo’n nee-nee sticker heeft. 84% van de brievenbussen heeft GEEN sticker. Het vermijden van ongeadresseerd drukwerk in deze bussen zou dus een grote impact hebben. Tel uit je milieuwinst: minder papier om te drukken, in plastic verpakken, rond te rijden, weer af te voeren en te verwerken. Dit past bij de duurzame ambities van onze gemeente. Mensen die wél reclame willen ontvangen, halen gratis een ja-ja sticker bij de gemeente.

 

Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat slechts 35% van de Nederlanders die nu geen sticker op de brievenbus heeft (en dus alle reclamefolders ongevraagd ontvangt) een ja-ja sticker zou gaan plakken. Bij 65% is dus de behoefte aan al dat papier klein: ze tolereren het hoogstens omdat het toch in de blauwe kliko kan.

 

Papier aan huis ophalen maakt de papierstroom niet per se duurzaam. Die bestaat immers voor een groot deel uit onnodig geproduceerd papier. Tegenwerpingen van andere partijen: “En de tieners die folders rondbrengen dan? En de clubs die papier ophalen om er hun clubkas mee spekken? Is het bedrijfsleven gevraagd wat ze van dit idee vinden? Mogen er dan nog wel verkiezingsflyers verspreid worden?” Ja, politiek drukwerk valt onder vrijheid van meningsuiting en mag dus in alle bussen gewoon bezorgd worden.

 

Lokaal Heeze-Leende: “Wat is er mis met het huidige systeem? Hoe meer folders je drukt, hoe goedkoper het wordt.” Een CDA-er: “Dit voorstel is grote onzin. Ik maak zelf wel uit wat ik in mijn bus krijg.” Een frappante reactie want dat ‘zelf uitmaken’ is nu juist precies wat overstappen op een ‘nee, tenzij’-systeem beoogt. Momenteel zijn het namelijk in 85% van de gevallen bedrijven die uitmaken wat er in gestopt wordt. Men opperde dat eerst maar eens gewacht moest worden op de resultaten van het nieuwe systeem in Geldrop-Mierlo. Dat de raadsleden al waren geïnformeerd over reeds uitgevoerd landelijk onderzoek, was dus niet genoeg.

 

De noodzaak om de fors stijgende kosten van afvalverwerking een halt toe te roepen wordt door alle partijen onderschreven. Maar wanneer er dan een concreet idee op tafel komt dat de gemeente ook nog eens niets kost, kiest men helaas voor de makkelijkste weg: behoud van de status quo.

Duurzaamste Brabantse gemeente?

Uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018 kwam Heeze-Leende als duurzaamste gemeente van Noord-Brabant uit de bus. Trots vermeldde de gemeente het in de nieuwsbrief. De PVOJ – GroenLinks was natuurlijk benieuwd naar hoe deze score tot stand was gekomen. Want veel aandacht voor duurzaam beleid is er tot dit jaar in onze gemeente niet geweest.

Op de site van de opstellers van de monitor, Telos, kun je door klikken naar: sustainablecities.

Daar is de score te vinden op alle terreinen waar de totaalscore uit is voort gekomen (zie onder).

Hoog scoort Heeze-Leende op: Economische participatie, hinder & calamiteiten, ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, bodem- en waterkwaliteit. Prachtig natuurlijk!

 

De laagste scores van Heeze-Leende betreffen infrastructuur en bereikbaarheid, kunst en cultuur en luchtkwaliteit. De allerlaagste score betreft duurzame energie! Laat nu net de energietransitie de belangrijkste en meest complexe opgave zijn binnen onze hele duurzaamheidsagenda.

Tevreden achterover leunen is dus zeker niet wat we nu zouden moeten doen, integendeel.

 

Het rapport van Telos kan een nuttig instrument zijn, mits het goed gelezen wordt en de juiste conclusie wordt getrokken. Helaas is het volstrekt onduidelijk hoe deze scores totstandkomen. Wat betekent bijvoorbeeld een lage score op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid? En waar komt de hoge score op het gebied van hinder & calamiteiten vandaan? We dagen de gemeente graag uit, nu ze trots zijn op de hoge duurzaamheidsscore, ons te vertellen hoe deze scores totstandkomen en hoe we dus ook nog beter kunnen worden. Telos biedt gemeenten een gids aan: Gemeentelijke duurzaamheid, hoe organiseer je dat?

Laten we er ons voordeel mee doen.

Duurzaamheid in Heeze-Leende duurt lang

Tijdens de verkiezingscampagne waren alle partijen het erover eens: we moeten met duurzaamheid aan de slag. De ambitie in de partijprogramma’s stemde de PVOJ – GroenLinks hoopvol. Bij de behandeling van de begroting bleek die ambitie echter plaats gemaakt te hebben voor een afwachtende houding. De PVOJ – GroenLinks pleitte met een motie voor uitbreiding van ambtelijke capaciteit om plannen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en anticiperen op klimaatverandering ook tijdig uit te kunnen voeren. Noodzakelijk want die capaciteit is nu volstrekt onvoldoende.

 

Een meerderheid vond deze motie echter voorbarig omdat er een werkgroep duurzaamheid ingesteld zou gaan worden die het beleid in zou gaan vullen. Ook moties met betrekking tot zonneparken en groenbeheer vond men voorbarig want ook dit zou deze nog niet bestaande werkgroep op gaan pakken. Pas nadat er beleid zou zijn bepaald zou duidelijk worden of extra capaciteit wel nodig was. Maar was onvoldoende personeel nu juist geen oorzaak van het feit dat er tot nu toe weinig vaart is gemaakt? Mark Klerks (D66) wees er al op: dit is een cirkelredenering. 

 

De raad neemt genoegen met volledige onduidelijkheid over hoeveel extra fte's via de werkgroep duurzaamheid op uitvoering van duurzaamheidsbeleid gezet gaan worden. Meer uren zijn essentieel om te voorkomen dat het nog te lang bij mooie plannen blijft. Dit terwijl met name de energietransitie de grootste opgave is waar Nederland zich voor gesteld ziet sinds de wederopbouw. 

 

De houding van ons college staat in schril contrast met die van de vijf Kempengemeenten: die zijn afgelopen zomer al tot actie overgegaan. Uit onderzoek bleek dat er 186 windmolens en 2250 hectare zonnecollectoren nodig zijn om in 2025 energieneutraal te zijn. Een technisch en sociaal complexe opgave. Naast een haalbaarheidsonderzoek en milieueffectrapportage moeten alle inwoners en organisaties betrokken worden. Door dit tijdig te doen behouden de Kempengemeenten de regie. Dat zou Heeze-Leende ook moeten nastreven.

 

De gemeente zou lokale initiatieven die met verduurzaming aan de gang willen, of al zijn, actief moeten ondersteunen, zoals de energiecoöperatie Opgewekt Heeze- Leende, Buurkracht en het IVN. Daar zullen wij ons voor inzetten.

Men kiest voor doorschuiven in plaats van doorpakken. Ambitieus kunnen we het niet noemen. De begroting is bij uitstek het moment om budget toe te kennen aan ambities, maar nu de portemonnee getrokken moet worden kan het blijkbaar nog wel even wachten. De PVOJ – GroenLinks laat zich hierdoor niet ontmoedigen en gaat zich inzetten voor een spoedige start van de Werkgroep Duurzaamheid. 

Reactie op concept begroting 2019

Op de eerste plaats wil PVOJ-GroenLinks dank en waardering uiten over deze begroting. Een nieuwe opzet, duidelijk en overzichtelijk. Meer nadruk op de inhoud van het beleid. Verfrissend!

We zien een flink aantal onderwerpen terugkomen die door ons aan de orde zijn gesteld. Wij zijn daar blij mee. Een begroting die sluit met een voordeel van € 40.000,00 is positief. Wel zijn wij  benieuwd hoe het college zijn verantwoording aan de raad geeft als er gedurende het begrotingsjaar wordt afgeweken van de inhoudelijke doelen en financiële kaders in de begroting.

In dit kader een vraag: Hoe kan in 2019 cofinanciering plaatsvinden ingeval in het IBP, het InterBestuurlijk Programma, nieuwe interessante projecten opduiken? Daarvoor zijn nog geen middelen gereserveerd.

We staan voor een aantal uitdagingen: de energietransitie, de transitie van het landelijk gebied, en, in het Sociaal Domein, het tegen-gaan van eenzaamheid van mensen. Dat vraagt de komende tijd extra aandacht. 

 

Ook de omgevingswet is aanstaande. Het implementeren van deze wet vraagt veel van onze ambtenaren, het college en de raad maar ook van onze burgers en bedrijven. Maximale inzet op het voorlichten en betrekken van  burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij deze belangrijke nieuwe manier van samenwerken is geboden. 

Wij willen u wijzen op ons eerdere voorstel voor aanpassing van het vergaderstelsel, met het doel belanghebbenden in een vroegtijdig stadium bij nieuw beleid te betrekken. In dit verband aan u de vraag om de al eerder in het presidium toegezegde actualisering van de lange termijnplanning ook daadwerkelijk uit te voeren.  

 

Goed dat in deze begroting aandacht voor duurzaamheid is. Neemt niet weg dat wij vinden dat er meer aandacht voor o.a. de energietransitie moet komen. Wij missen snelheid, ambitie en een proactieve houding. Waar blijft het toegezegde duurzaamheidsbeleid? Hoe wordt geïnvesteerd in de ambtelijke capaciteit voor uitvoering? Zonder een structureel en substantieel bedrag in de begroting, blijft het bij plannen. 

 

Dienstverlening en bestuur

Opgenomen is dat U burgers en bedrijven vroeg in het traject mee wilt nemen. Wij nemen aan dat dat een verschrijving is. Burgers en bedrijven dienen vanaf het begin in plannen mee genomen te worden.

Goed dat de rol van de gastvrouw zonder extra kosten al vanaf 2019 wordt geïntegreerd in de receptie. 

PvOJ-GroenLinks zou graag zien dat er meer transparantie komt in het proces “stip op de horizon”, de bestuurlijke toekomst van de gemeente Heeze-Leende. Onze inwoners hebben recht te weten hoe wij als raad daarover denken. En niet alleen dat: bij de raad zelf is momenteel ook geen sprake van transparante meningsvorming. Elders kan het kennelijk wel: kijk naar Cranendonk.

De invoering van een experimenteerbudget om initiatieven van burgers te ondersteunen steunen wij. De rol van de dorpsraden wordt steeds belangrijker. Te denken valt aan oa. leefbaarheid en veiligheid in de kernen. Hoe kunnen we in de kern Heeze invulling geven aan burgerparticipatie? Mogelijk dat wijkraden een oplossing zijn. In het verlengde van burgerparticipatie ligt het in de rede om het budget voor het succesvolle project ´kleine ergernissen´ te verhogen en de regeling te verbreden. In deze begroting stelt u: “zichtbare politie in onze dorpen, dit door daar voor structurele aandacht te vragen tijdens periodieke overleggen met de politie.” Mooi gezegd, maar hoe daadwerkelijk meer politie in de dorpen te krijgen voor aanpak verkeersproblematiek in de Weibossen of de centra van Leende en Heeze? Geen woorden maar daden!

 

Wonen , bedrijven, recreëren

PvOJ-GroenLinks wil de leefbaarheid in de 4 kernen behouden en verbeteren. Vergroting van de veiligheid in de kernen en verbetering van de bereikbaarheid zijn maatregelen die wij steunen. Ook is een onderzoek naar de mogelijkheden van centrummanagement  een goede zaak. Leegstand  moet immers effectiever aangepakt worden, ter verbetering van de leefbaarheid in het winkelgebied.

 

De haalbaarheid van de fietsverbinding tussen Weert en Eindhoven en Heeze en Waalre wordt terecht onderzocht. Uiteraard samen met o.a. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Ook zijn wij tevreden dat bij de flankerende maatregelen Randweg de inzet van gedragsbeïnvloeding wordt bekeken samen met VVN-Heeze. Bij de behandeling van de kadernota hebben wij een motie ingediend om daarvoor middelen te reserveren. 

 

Profilering van Heeze-Leende als toeristisch en recreatief gebied spreekt voor zich. Maatregelen voor passend woningaanbod voor jongeren, ouderen en huishoudens met een lager inkomen missen wij. Het opstellen van de woonvisie dient hierin meer duidelijkheid brengen. 

Na herhaald aandringen onzerzijds gaan de Oostrikkerstraat en Langstraat in Leende op de schop. Hier wel de opmerking dat de uitvoering in overleg moet gaan met bewoners en  met de carnavalsvereniging de Lindse Bloas. De carnavalsoptocht moet geen hinder ondervinden. 

Aangezien de kosten voor afval verwerking stijgen zal allicht de afvalstoffenheffing, die kosten dekkend moet zijn, worden verhoogd. Wat we echter niet begrijpen is dat deze kostenverhoging niet volledig verwerkt is in het variabele tarief voor de lediging van containers en bezoek aan de milieustraat, maar dat óók het vastrecht wordt verhoogd. Wij huldigen het principe “de vervuiler betaalt”. Gezien de extreme stijging van 50% roepen wij het college op om eens bij de regiogemeenten te kijken hoe deze de afvalproblematiek aanpakken.

 

Dan als laatste punt in dit programma het groenbeheer. We zien hier echt te weinig ambitie gelet op de uitspraak in het coalitieakkoord over verhoging van het niveau van het groen in de kernen en het buitengebied. Wij dringen er op aan dat er in 2019 een beleidsplan groenbeheer wordt opgesteld. 

 

Samen leven en participeren

Samenvoeging van Centrum Jeugd en Gezin, WMO en Participatie tot één Sociaal Team is een goed idee. Goed ook dat het budget sociaal domein in lijn is gebracht met de te verwachten uitgaven, en dat we de reserve Sociaal Domein intact laten om eventuele tegenvallers op te vangen. Graag zien wij op korte termijn maatregelen om de kosten verder te beheersen zonder dat het recht op zorg in gedrang komt. Vraag onzerzijds is: Is het budgetplafond per zorgaanbieder hiervoor wel het geëigend middel bij de schaalgrootte in Heeze-Leende? Immers: jeugd en de WMO zijn open-eind regelingen.

 

De wagenbouwers van de Brabantse Dag zijn inmiddels voorzien van een goede verharde bouwplaats en de Wifi aansluiting voor de beveiliging van de bouwplaatsen is aanstaande. Het is nu tijd om aandacht te besteden aan de wagenbouwers voor de carnavalsoptocht, in Leende, Leender-Strijp en Sterksel. PvOJ-GroenLinks ziet graag dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid voor het ondersteunen van deze, vaak jonge, bouwgroepen. 

 

Grote projecten

Verkeersproblematiek/Centrale as: in Heeze wordt de randweg tot aan de Leenderweg aangelegd. Nu is het snel doorpakken: de kern Leende mag niet de overlast krijgen van het ontbreken van de rest van de centrale as. Wij zijn in dit verband zeer benieuwd naar het ´no regret´- maatregelenpakket mbt de A2 waarvan sprake is in de bereikbaarheidsagenda Zuid Oost Brabant. 

HSL net: Project is bijna afgerond. Wij waren en zijn niet zo gelukkig met het project, gezien de financiële risico’s. Deze wethouder moet er nu voor zorgen dat alle bewoners van het buitengebied aangesloten worden.

Centrumplan Leende: In 2019 wordt gestart met de bouw van het MFA, voor de school, het gemeenschapshuis en de kinderopvang. De exploitatiebegroting van de MFA moet zo snel mogelijk openbaar worden, zodat gebruikers in gesprek kunnen gaan met het toekomstige MFA bestuur. Daarnaast vragen wij bij de bouw van de woningen in het centrum van Leende extra aandacht voor senioren koop- en huurwoningen.

 

Transitie buitengebied: wij pleiten er voor om deze transitie te zien als een groot project en hiervoor in de komende periode een samenhangende visie op te stellen, als onderdeel van de omgevingsvisie.

 

Overzicht motie/amendementen, deels ingediend met D66:

(ze zijn online hier terug te vinden)

 1. Uitbreiding ambtelijke capaciteit energietransitie en duurzaamheid
 2. Regie over ontwikkeling zonneparken in Heeze-Leende
 3. Opstellen samenhangende visie op het buitengebied en transitie Landbouw
 4. Opstellen beleidsplan groenbeheer
 5. Aanpassen budget en regeling kleine ergernissen
 6. Onderzoek naar ondersteuning jonge bouwgroepen carnaval

PvOJ en GroenLinks

De Partij voor Oud en Jong deed samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks wil voor het eerst in Heeze-Leende meedoen met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a. op het gebied van natuur en milieu. Gesprekken resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij. Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Ons programma kunt u hier lezen. Bovendien kunt u het programma downloaden:

 

Download
Verkiezingsprogramma PvoJ-GroenLinks ver
Adobe Acrobat document 750.5 KB