Openbare vergaderingen

De PvOJ – GroenLinks vergadert één keer per maand over de onderwerpen die op de komende gemeenteraadsagenda staan. Hebt u vragen, zorgen of een goed idee? Iedereen is welkom om aan te schuiven. Vergaderingen zijn op woensdagen in het gemeentehuis van Heeze in kamer 0.01 vanaf 20:00. Graag vooraf uw komst aanmelden door een e-mail te sturen naar post@pvoj-groenlinks.nl

Dit is de eerstvolgende datum van onze vergaderingen: Woensdag 21 november.

Duurzaamste Brabantse gemeente?

Uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018 kwam Heeze-Leende als duurzaamste gemeente van Noord-Brabant uit de bus. Trots vermeldde de gemeente het in de nieuwsbrief. De PVOJ – GroenLinks was natuurlijk benieuwd naar hoe deze score tot stand was gekomen. Want veel aandacht voor duurzaam beleid is er tot dit jaar in onze gemeente niet geweest.

Op de site van de opstellers van de monitor, Telos, kun je door klikken naar: sustainablecities.

Daar is de score te vinden op alle terreinen waar de totaalscore uit is voort gekomen (zie onder).

Hoog scoort Heeze-Leende op: Economische participatie, hinder & calamiteiten, ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, bodem- en waterkwaliteit. Prachtig natuurlijk!

 

De laagste scores van Heeze-Leende betreffen infrastructuur en bereikbaarheid, kunst en cultuur en luchtkwaliteit. De allerlaagste score betreft duurzame energie! Laat nu net de energietransitie de belangrijkste en meest complexe opgave zijn binnen onze hele duurzaamheidsagenda.

Tevreden achterover leunen is dus zeker niet wat we nu zouden moeten doen, integendeel.

 

Het rapport van Telos kan een nuttig instrument zijn, mits het goed gelezen wordt en de juiste conclusie wordt getrokken. Helaas is het volstrekt onduidelijk hoe deze scores totstandkomen. Wat betekent bijvoorbeeld een lage score op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid? En waar komt de hoge score op het gebied van hinder & calamiteiten vandaan? We dagen de gemeente graag uit, nu ze trots zijn op de hoge duurzaamheidsscore, ons te vertellen hoe deze scores totstandkomen en hoe we dus ook nog beter kunnen worden. Telos biedt gemeenten een gids aan: Gemeentelijke duurzaamheid, hoe organiseer je dat?

Laten we er ons voordeel mee doen.

Duurzaamheid in Heeze-Leende duurt lang

Tijdens de verkiezingscampagne waren alle partijen het erover eens: we moeten met duurzaamheid aan de slag. De ambitie in de partijprogramma’s stemde de PVOJ – GroenLinks hoopvol. Bij de behandeling van de begroting bleek die ambitie echter plaats gemaakt te hebben voor een afwachtende houding. De PVOJ – GroenLinks pleitte met een motie voor uitbreiding van ambtelijke capaciteit om plannen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en anticiperen op klimaatverandering ook tijdig uit te kunnen voeren. Noodzakelijk want die capaciteit is nu volstrekt onvoldoende.

 

Een meerderheid vond deze motie echter voorbarig omdat er een werkgroep duurzaamheid ingesteld zou gaan worden die het beleid in zou gaan vullen. Ook moties met betrekking tot zonneparken en groenbeheer vond men voorbarig want ook dit zou deze nog niet bestaande werkgroep op gaan pakken. Pas nadat er beleid zou zijn bepaald zou duidelijk worden of extra capaciteit wel nodig was. Maar was onvoldoende personeel nu juist geen oorzaak van het feit dat er tot nu toe weinig vaart is gemaakt? Mark Klerks (D66) wees er al op: dit is een cirkelredenering. 

 

De raad neemt genoegen met volledige onduidelijkheid over hoeveel extra fte's via de werkgroep duurzaamheid op uitvoering van duurzaamheidsbeleid gezet gaan worden. Meer uren zijn essentieel om te voorkomen dat het nog te lang bij mooie plannen blijft. Dit terwijl met name de energietransitie de grootste opgave is waar Nederland zich voor gesteld ziet sinds de wederopbouw. 

 

De houding van ons college staat in schril contrast met die van de vijf Kempengemeenten: die zijn afgelopen zomer al tot actie overgegaan. Uit onderzoek bleek dat er 186 windmolens en 2250 hectare zonnecollectoren nodig zijn om in 2025 energieneutraal te zijn. Een technisch en sociaal complexe opgave. Naast een haalbaarheidsonderzoek en milieueffectrapportage moeten alle inwoners en organisaties betrokken worden. Door dit tijdig te doen behouden de Kempengemeenten de regie. Dat zou Heeze-Leende ook moeten nastreven.

 

De gemeente zou lokale initiatieven die met verduurzaming aan de gang willen, of al zijn, actief moeten ondersteunen, zoals de energiecoöperatie Opgewekt Heeze- Leende, Buurkracht en het IVN. Daar zullen wij ons voor inzetten.

Men kiest voor doorschuiven in plaats van doorpakken. Ambitieus kunnen we het niet noemen. De begroting is bij uitstek het moment om budget toe te kennen aan ambities, maar nu de portemonnee getrokken moet worden kan het blijkbaar nog wel even wachten. De PVOJ – GroenLinks laat zich hierdoor niet ontmoedigen en gaat zich inzetten voor een spoedige start van de Werkgroep Duurzaamheid. 

Reactie op concept begroting 2019

Op de eerste plaats wil PVOJ-GroenLinks dank en waardering uiten over deze begroting. Een nieuwe opzet, duidelijk en overzichtelijk. Meer nadruk op de inhoud van het beleid. Verfrissend!

We zien een flink aantal onderwerpen terugkomen die door ons aan de orde zijn gesteld. Wij zijn daar blij mee. Een begroting die sluit met een voordeel van € 40.000,00 is positief. Wel zijn wij  benieuwd hoe het college zijn verantwoording aan de raad geeft als er gedurende het begrotingsjaar wordt afgeweken van de inhoudelijke doelen en financiële kaders in de begroting.

In dit kader een vraag: Hoe kan in 2019 cofinanciering plaatsvinden ingeval in het IBP, het InterBestuurlijk Programma, nieuwe interessante projecten opduiken? Daarvoor zijn nog geen middelen gereserveerd.

We staan voor een aantal uitdagingen: de energietransitie, de transitie van het landelijk gebied, en, in het Sociaal Domein, het tegen-gaan van eenzaamheid van mensen. Dat vraagt de komende tijd extra aandacht. 

 

Ook de omgevingswet is aanstaande. Het implementeren van deze wet vraagt veel van onze ambtenaren, het college en de raad maar ook van onze burgers en bedrijven. Maximale inzet op het voorlichten en betrekken van  burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij deze belangrijke nieuwe manier van samenwerken is geboden. 

Wij willen u wijzen op ons eerdere voorstel voor aanpassing van het vergaderstelsel, met het doel belanghebbenden in een vroegtijdig stadium bij nieuw beleid te betrekken. In dit verband aan u de vraag om de al eerder in het presidium toegezegde actualisering van de lange termijnplanning ook daadwerkelijk uit te voeren.  

 

Goed dat in deze begroting aandacht voor duurzaamheid is. Neemt niet weg dat wij vinden dat er meer aandacht voor o.a. de energietransitie moet komen. Wij missen snelheid, ambitie en een proactieve houding. Waar blijft het toegezegde duurzaamheidsbeleid? Hoe wordt geïnvesteerd in de ambtelijke capaciteit voor uitvoering? Zonder een structureel en substantieel bedrag in de begroting, blijft het bij plannen. 

 

Dienstverlening en bestuur

Opgenomen is dat U burgers en bedrijven vroeg in het traject mee wilt nemen. Wij nemen aan dat dat een verschrijving is. Burgers en bedrijven dienen vanaf het begin in plannen mee genomen te worden.

Goed dat de rol van de gastvrouw zonder extra kosten al vanaf 2019 wordt geïntegreerd in de receptie. 

PvOJ-GroenLinks zou graag zien dat er meer transparantie komt in het proces “stip op de horizon”, de bestuurlijke toekomst van de gemeente Heeze-Leende. Onze inwoners hebben recht te weten hoe wij als raad daarover denken. En niet alleen dat: bij de raad zelf is momenteel ook geen sprake van transparante meningsvorming. Elders kan het kennelijk wel: kijk naar Cranendonk.

De invoering van een experimenteerbudget om initiatieven van burgers te ondersteunen steunen wij. De rol van de dorpsraden wordt steeds belangrijker. Te denken valt aan oa. leefbaarheid en veiligheid in de kernen. Hoe kunnen we in de kern Heeze invulling geven aan burgerparticipatie? Mogelijk dat wijkraden een oplossing zijn. In het verlengde van burgerparticipatie ligt het in de rede om het budget voor het succesvolle project ´kleine ergernissen´ te verhogen en de regeling te verbreden. In deze begroting stelt u: “zichtbare politie in onze dorpen, dit door daar voor structurele aandacht te vragen tijdens periodieke overleggen met de politie.” Mooi gezegd, maar hoe daadwerkelijk meer politie in de dorpen te krijgen voor aanpak verkeersproblematiek in de Weibossen of de centra van Leende en Heeze? Geen woorden maar daden!

 

Wonen , bedrijven, recreëren

PvOJ-GroenLinks wil de leefbaarheid in de 4 kernen behouden en verbeteren. Vergroting van de veiligheid in de kernen en verbetering van de bereikbaarheid zijn maatregelen die wij steunen. Ook is een onderzoek naar de mogelijkheden van centrummanagement  een goede zaak. Leegstand  moet immers effectiever aangepakt worden, ter verbetering van de leefbaarheid in het winkelgebied.

 

De haalbaarheid van de fietsverbinding tussen Weert en Eindhoven en Heeze en Waalre wordt terecht onderzocht. Uiteraard samen met o.a. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Ook zijn wij tevreden dat bij de flankerende maatregelen Randweg de inzet van gedragsbeïnvloeding wordt bekeken samen met VVN-Heeze. Bij de behandeling van de kadernota hebben wij een motie ingediend om daarvoor middelen te reserveren. 

 

Profilering van Heeze-Leende als toeristisch en recreatief gebied spreekt voor zich. Maatregelen voor passend woningaanbod voor jongeren, ouderen en huishoudens met een lager inkomen missen wij. Het opstellen van de woonvisie dient hierin meer duidelijkheid brengen. 

Na herhaald aandringen onzerzijds gaan de Oostrikkerstraat en Langstraat in Leende op de schop. Hier wel de opmerking dat de uitvoering in overleg moet gaan met bewoners en  met de carnavalsvereniging de Lindse Bloas. De carnavalsoptocht moet geen hinder ondervinden. 

Aangezien de kosten voor afval verwerking stijgen zal allicht de afvalstoffenheffing, die kosten dekkend moet zijn, worden verhoogd. Wat we echter niet begrijpen is dat deze kostenverhoging niet volledig verwerkt is in het variabele tarief voor de lediging van containers en bezoek aan de milieustraat, maar dat óók het vastrecht wordt verhoogd. Wij huldigen het principe “de vervuiler betaalt”. Gezien de extreme stijging van 50% roepen wij het college op om eens bij de regiogemeenten te kijken hoe deze de afvalproblematiek aanpakken.

 

Dan als laatste punt in dit programma het groenbeheer. We zien hier echt te weinig ambitie gelet op de uitspraak in het coalitieakkoord over verhoging van het niveau van het groen in de kernen en het buitengebied. Wij dringen er op aan dat er in 2019 een beleidsplan groenbeheer wordt opgesteld. 

 

Samen leven en participeren

Samenvoeging van Centrum Jeugd en Gezin, WMO en Participatie tot één Sociaal Team is een goed idee. Goed ook dat het budget sociaal domein in lijn is gebracht met de te verwachten uitgaven, en dat we de reserve Sociaal Domein intact laten om eventuele tegenvallers op te vangen. Graag zien wij op korte termijn maatregelen om de kosten verder te beheersen zonder dat het recht op zorg in gedrang komt. Vraag onzerzijds is: Is het budgetplafond per zorgaanbieder hiervoor wel het geëigend middel bij de schaalgrootte in Heeze-Leende? Immers: jeugd en de WMO zijn open-eind regelingen.

 

De wagenbouwers van de Brabantse Dag zijn inmiddels voorzien van een goede verharde bouwplaats en de Wifi aansluiting voor de beveiliging van de bouwplaatsen is aanstaande. Het is nu tijd om aandacht te besteden aan de wagenbouwers voor de carnavalsoptocht, in Leende, Leender-Strijp en Sterksel. PvOJ-GroenLinks ziet graag dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid voor het ondersteunen van deze, vaak jonge, bouwgroepen. 

 

Grote projecten

Verkeersproblematiek/Centrale as: in Heeze wordt de randweg tot aan de Leenderweg aangelegd. Nu is het snel doorpakken: de kern Leende mag niet de overlast krijgen van het ontbreken van de rest van de centrale as. Wij zijn in dit verband zeer benieuwd naar het ´no regret´- maatregelenpakket mbt de A2 waarvan sprake is in de bereikbaarheidsagenda Zuid Oost Brabant. 

HSL net: Project is bijna afgerond. Wij waren en zijn niet zo gelukkig met het project, gezien de financiële risico’s. Deze wethouder moet er nu voor zorgen dat alle bewoners van het buitengebied aangesloten worden.

Centrumplan Leende: In 2019 wordt gestart met de bouw van het MFA, voor de school, het gemeenschapshuis en de kinderopvang. De exploitatiebegroting van de MFA moet zo snel mogelijk openbaar worden, zodat gebruikers in gesprek kunnen gaan met het toekomstige MFA bestuur. Daarnaast vragen wij bij de bouw van de woningen in het centrum van Leende extra aandacht voor senioren koop- en huurwoningen.

 

Transitie buitengebied: wij pleiten er voor om deze transitie te zien als een groot project en hiervoor in de komende periode een samenhangende visie op te stellen, als onderdeel van de omgevingsvisie.

 

Overzicht motie/amendementen, deels ingediend met D66:

(ze zijn online hier terug te vinden)

  1. Uitbreiding ambtelijke capaciteit energietransitie en duurzaamheid
  2. Regie over ontwikkeling zonneparken in Heeze-Leende
  3. Opstellen samenhangende visie op het buitengebied en transitie Landbouw
  4. Opstellen beleidsplan groenbeheer
  5. Aanpassen budget en regeling kleine ergernissen
  6. Onderzoek naar ondersteuning jonge bouwgroepen carnaval

Reactie op coalitieakkoord en kadernota

PvOJ - GroenLinks heeft aan het verzoek van de coalitiepartijen om input te leveren voor het coalitieakkoord graag voldaan. Wij zagen namelijk veel belangrijke speerpunten van ons programma verwerkt in dit akkoord, zoals:

 

Duurzaamheid en klimaat, het streven naar een groenere gemeente, de aanpak van de verkeersproblematiek en de integrale benadering binnen het sociale domein.

 

In een prettig en constructief overleg hebben wij de voor ons belangrijke aanvullende punten kunnen bespreken en in kunnen brengen. Dit zijn o.a. ervaring opdoen met de omgevingswet, het opstellen van een cultuurnota en investeren in regionale samenwerking. Tevens het inrichten van een verblijf/winkelgebied in de kernen waar de (vracht) auto te gast is.

 

Daarmee kan PvOJ - GroenLinks dit akkoord op hoofdlijnen ondersteunen. Het moet wel duidelijk zijn dat de nadere uitwerking richting raadsvoorstellen door ons op inhoud en waarde zullen worden beoordeeld. Dit in relatie tot wat wij hierover in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen.

 

Wij zouden hierover graag met de coalitie enkele gedragsregels willen afspreken:

- Gelijke informatiepositie (qua inhoud en qua timing) voor zowel raadsleden uit coalitiepartijen als uit niet-coalitie partijen.

- Bij de uitwerking van de voorstellen zouden wij graag tijdig betrokken willen worden, ruim voor de behandeling van de voorstellen in de raad.

- In raadsvoorstellen dienen verschillende opties te worden geschetst zodat er ook wat te kiezen valt. Hiertoe hebben een onlangs een voorstel tot een aangepast vergadermodel ingediend.

 

Tijdens de raadsvergadering van 18 juni hebben alle partijen gereageerd op de gepresenteerde kadernota 2019-2022. Wij constateren dat deze nota nog erg beperkt is qua uitwerking van het coalitieakkoord en weinig ambitie uitstraalt. Veel zaken worden doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling in het najaar en nieuw beleid staat nog in de kinderschoenen. Wij stellen voor om de Lange Termijn Planning te actualiseren zodat we als raad zicht krijgen op welk moment we beleidsvoorstellen op de verschillende beleidsterreinen kunnen verwachten.

Goed te kunnen constateren dat het meerjarenperspectief gunstig is. Met de technische uitgangspunten kunnen wij akkoord gaan.

 

Duurzaamheid is voor nu en de directe toekomst van essentieel belang, maar met het opstellen van beleid zijn we er nog niet. Er is snelheid geboden, zodat we daadwerkelijk aan de slag kunnen met de uitvoering. We vragen ons af of niet al in 2018 deze middelen ter beschikking gesteld moeten worden om tempo te maken en eind dit jaar het beleid op tafel te hebben. Hierbij willen we deze middelen ook graag inzetten voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. Wij stellen voor om zo spoedig mogelijk een raadswerkgroep duurzaamheid en klimaat in te stellen om dit beleidsproces mee vorm te geven. 

 

Wij zullen het voorstel om vanaf de begroting 2019 te gaan werken met één sociaal domein ondersteunen en wij vinden het een goed idee om voor de coalitieperiode 2019-2023 te gaan werken met een geïntegreerd beleidsplan Sociaal Domein, waarbij voldoende aandacht is voor preventieve aanpak. Hierbij vragen wij nadrukkelijk aandacht voor een doorkijk richting 2019 en verder met betrekking tot de kostenontwikkeling van het Sociaal Domein. Wij maken ons zorgen gezien de signalen die wij hierover ontvangen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van de kosten Huishoudelijke Ondersteuning en Jeugd).

  

Een gastvrouw draagt bij aan een goede dienstverlening, zeker voor de ouderen in onze gemeente. Vandaar dat wij mee kunnen gaan dat deze functie structureel wordt ingevuld, met de opmerking dat wij na 2 jaar graag nogmaals een evaluatie zien waaruit blijkt in welke mate er behoefte is aan een gastvrouw.

  

Voordat in 2019 en 2020 klanttevredenheidsonderzoeken worden gedaan zouden we graag vooraf vernemen op welke onderwerpen een onderzoek gewenst en noodzakelijk is.

 

Van extra taalondersteuning NT2-leerlingen zien we de noodzaak wel in. 

 

Een nieuw MFA in het centrum van Leende laat lang op zich wachten. Wij zijn benieuwd naar de reacties op het raadsvoorstel, bouwkostenstijging centrumplan Leende en gaan er vanuit dat dit college medio 2018 het startschot kan geven voor de bouw. Leende heeft al lang genoeg gewacht. Wij zijn bereid voor de duurzaamheidsmaatregelen en meerkosten van de bouw extra middelen ter beschikking te stellen.

 

Een geüpdatet accommodatiebeleid waarin mogelijk ook de oplossing voor Sportpark ’t Lambrek wordt betrokken, daar zien wij naar uit. Wij gaan er vanuit dat het beleid in samenspraak met de gebruikers plaats zal vinden.

 

Nu het economisch goed gaat komt er een voorstel om de grondprijzen opnieuw vast te stellen. In mindere goede economische tijden, die gelukkig achter ons liggen, was het college niet thuis op meerdere verzoeken onzerzijds om de grondprijzen te actualiseren. Wij wachten met belangstelling de nota grondprijzen af.

 

PvOJ - GroenLinks wil de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de kernen verbeteren en de leefbaarheid verhogen. Daarom is het positief dat er nu al middelen gereserveerd worden voor flankerende maatregelen. Wel hebben we graag duidelijkheid over hoe precies de invulling gaat plaatsvinden, ook financieel. Naast fysieke maatregelen pleiten wij er voor om tijdig aandacht te besteden aan maatregelen die het gedrag van de weggebruikers gaat beïnvloeden en hier dan ook middelen voor beschikbaar te stellen. Ook stellen wij vast dat de nadruk wel erg licht op Heeze. Ook voor Leende zijn middelen noodzakelijk om de kern verkeersluw te maken.

 

Bij de aanpak van de centra in onze kernen dienen voetgangers en fietsers meer aandacht te krijgen. Zoals ook in het coalitieakkoord is afgesproken is de (vracht)auto te gast. Bij de inrichting moet plaats zijn voor verblijfsgebieden. Bij de centrumontwikkeling van Heeze en Leende dient hiermee rekening te worden gehouden. Centrummanagement kan hier een belangrijke rol spelen.

  

Een uitwerkingsplan bomen is welkom. Belangrijker vinden wij de uitvoering van dit plan. Wij zouden graag meer middelen voor onderhoud en verbetering van groen in deze kadernota zien. Tijdens een van de campagnebijeenkomsten in de Kapellerput bleek dat hiervoor raadsbreed een meerderheid is.

 

Extra middelen opnemen voor de veiligheid van de BrabantseDag en het duurzaam inrichten van de wagenbouwplaatsen is voor ons geen probleem. De vraag is wel: als wagenbouwers van Carnavalsverenigingen met een verzoek komen m.b.t. veiligheid, hoe wordt daar mee omgegaan?

 

Alles overziend kunnen wij in grote lijnen de kader nota onderschrijven waarbij wij overwegen om moties en/of amendementen in te dienen op de volgende onderwerpen:

  • Instellen raadswerkgroep duurzaamheid en klimaat
  • Uitvoeren klimaatstresstest als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid
  • Middelen reserveren voor gedragsverandering als onderdeel van de geplande flankerende maatregelen m.b.t. verkeer 
  • Procesvoorstel m.b.t. betrekken raad bij voorbereiding begroting 2018 inclusief ingevulde lange termijn planning 

Gemeente geeft zeggenschap weg over bospad de Sandermannen

BrabantWater heeft de gemeente verzocht een deel van het pad de Sandermannen aan de openbaarheid te onttrekken. Bijna alle partijen stemden hier 23 april mee in. Alide Hijmans legt uit waarom PvOJ – GroenLinks tegen dit voorstel stemde.

Ik ga beginnen met u een historisch plaatje te schetsen, en daarna kom ik concreet uit bij de Sandermannen. Dat plaatje is essentieel voor begrip van mijn standpunt, daarom heb ik het ook nog eens allemaal voor u uitgeschreven. Er was eens in Nederland, en dus ook hier in Heeze, een tijd dat de grond eigendom was van de heeren (met dubbel ee), en dat de pachters en dergelijken alleen met toestemming over de grond van de heer mochten gaan. En dus ook alleen met toestemming, of met tolbetaling, over de wegen op  die grond mochten gaan. Die tijd is allang voorbij.

Er zijn – ik bespaar een paar eeuwen geschiedenis, en komt meteen op het heden –Er zijn in het heden staatkundige verenigingen van burgers, die men noemt: parlement, provinciale staten, gemeenteraad. Wat dat zijn wij: vertegenwoordiging van de burgers van Heeze leende Sterksel, en wij houden het belang van die burgers in het oog. Van de burgers die in het verleden weinig te vertellen hadden tegenover grootgrondbezitters.

Die burgers hebben er belang bij dat zij vrij over de wegen mogen gaan, over zoveel mogelijk wegen. De Sandermannen, zo begrijpt u, is er daar een van. Wij mogen van die vrijheid niet zomaar een stukje weggeven. En als wij dat wel doen, dan moeten wij een verrekt goed verhaal erbij hebben. Een verhaal dat uitlegt dat wij niet anders konden. Dat het niet anders kon, dan dat wij een openbare weg, de Sandermannen, weggaven. Want wij kunnen geen verstoppertje spelen en net doen alsof we niet in de gaten hebben dat het ook anders kan. Het besturen is aan het college, maar wij hoeven niet te tekenen bij het kruisje als we een beter verhaal hebben.

Ik had het net over de oude Heeren. En nu, zijn er dan nu geen heren meer?  Er is in Heeze een openluchtmuseum van culturele en geschiedkundige waarde, dat bijdraagt aan de schoonheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Kasteel heet dat. Maar dat bedoel ik hier niet.
Er zijn allang Nieuwe Heren, maar dan onder de naam NV of BV.  Een daarvan heet BrabantWater.
De oude heeren toen en de nieuwe heren nu: de verbindende schakel is dat daar het kapitaal is.

Ik begon met er was eens in nederland een tijd.  Dat is een plaatje vanuit de helicoptervisie. Nu ga ik verder met er was eens een Naamloze Vennootschap in Den Bosch. En die is er nog steeds, en ik hoop dat die lang zal blijven bestaan. Die NV heet BrabantWater. Die Naamloze Vennootschap doet in Water. In haar doelstellingen, dat noemen ze ´missie statement´, staat:

Goed drinkwater uit de beste bronnen. Duurzaamheid, gezondheid, veiligheid. Goede zorg  voor onze waterwingebieden. Maatschappelijke waarden van water.

BrabantWater heeft er daarom belang bij dat zij zo volledig mogelijke zeggenschap heeft over haar eigendom, het waterwingebied binnen onze gemeentegrenzen. Dat belang is gericht op schoon drinkwater, niet op recreatieve waarden. En ook niet op rechten van burgers op vrije doorgang, overigens.

In de stukken vind ik een verwijzing naar openstellingsregels van de Groote Heide, opgesteld door Brabants Landschap, de gemeente en Brabantwater. Daarin wordt BrabantWater a.h.w. op een lijn gesteld met Brabants landschap en de gemeente. Dat klopt niet, want het grote verschil is dat de gemeente het Algemeen Belang q.q. voorop dient te stellen, dat Brabants Landschap een ANBI is, een algemeen nut beogende instelling met de missie heeft de natuur beschermen én de natuur beleefbaar maken, en dat deze twee de belangen van de recreant (mede) dienen. BrabantWater daarentegen, ik zei het al, heeft in haar doelstellingen primair water, en het woord recreant komt er niet in voor. Als de gemeente zich wil beroepen op belangen van recreanten tegenover BrabantWater, kan dié zich altijd nog beroepen op haar doelstellingen. Water en winst.
En dan zijn niet formeel vastgelegde afspraken met BrabantWater lucht. Gebakken Lucht. Geen recreant kan zich beroepen op opmerkingen in een collegevoorstel, als dat niet is opgenomen is in regel die bestemd is om te gelden tussen de burger en BrabantWater.

Ik kom nu specifiek op de redenering die door het college is aangevoerd om de zienswijze van de fietsersbond ongegrond te verklaren. De fietsersbond die, op zichzelf juist, stelt dat het resultaat van een verkeersbesluit (met daarin ook een verkeersmaatregel) ogv de Wegenverkeerswet, dezelfde waarborgen geeft wat betreft het afsluiten van de hoofdrijbaan en het weren van ongewenste gebruikers, afvaldumpers en wat dies meer zij. Let wel: zo´n verkeersbesluit kan genomen worden t.a.v. openbare wegen én t.a.v. andere wegen. (En bovendien is er al een provinciale verordening die het parkeren op waterwingebied, d.w.z. de noordelijke berm van de Sandermannen, verbiedt.)
Het college stelt: dat het ook anders kan, is geen reden dit voorstel af te wijzen.

Klopt. Dat is op zich de reden niet. De reden om af te wijzen is, dat het belang van de burger bij openbaarheid vóórop moet staan. Een uitzondering daarop kan gemaakt worden als voor het weren van, kort gezegd, ongewenste bezoekers  nodig is de weg aan de openbaarheid te onttrekken. Is die uitzondering nodig? Nee, die uitzondering is niet nodig.


Het wordt een beetje flauw om te redeneren dat een verzoek voor een verkeersbesluit er immers niet ligt. Het college en/of BrabantWater zijn mans genoeg om daar wat aan te doen. De fietsersbond heeft met recht en reden uitgelegd waarom voor fietsers – recreanten én forenzen – dit tracé aantrekkelijk is, en dat het de moeite loont om zeggenschap te houden in de toekomst.

Daarbij komt nog nadrukkelijk dat zowat iedere partij duurzaamheid in zijn programma heeft staan. Maar het gaat niet alleen om het programma, het gaat om wat je er mee doet.
PvOJ GroenLinks realiseert zich dat de toekomst ligt in het terugdringen van autogebruik, en het bevorderen van fietsen voor woon-werkverkeer. Heeze ligt op fietsafstand van Eindhoven, en de forens rekent gewoon uit hoeveel minuten sneller hij op zijn werk is als hij op de fiets gaat. Houdt de mogelijkheden open, maak je niet afhankelijk van de vriendelijke medewerking van BrabantWater, dat lijkt mij de juiste koers. Dit alles  is reden genoeg om tegen het voorstel tot onttrekking aan de openbaarheid van de Sandermannen te stemmen.

(foto: de Fietsersbond)
(foto: de Fietsersbond)

Met twee zetels in de gemeenteraad

 De gemeenteraadsverkiezingen hebben ons twee zetels opgeleverd. Daar zijn we heel bij mee.

We behaalden met 1035 stemmen 13,7% van het totale aantal stemmen. Vier jaar geleden behaalden we 810 stemmen. Naast Frans Maas zal voor het eerst een GroenLinks-lid aan tafel zitten: Alide Hijmans. Zij haalde opvallend veel voorkeursstemmen: 224.

ABHL heeft met 8,7% van de stemmen twee zetels, net als wij met 13,7%, terwijl de VVD met 14,4% drie zetels heeft. U ziet: de verschillen zijn klein. We gaan ons inzetten voor een goede samenwerking. De kiezer verwacht vast ook niet minder dan dat van ons!

  

PvOJ en GroenLinks

De Partij voor Oud en Jong doet samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks wil voor het eerst in Heeze-Leende meedoen met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a. op het gebied van natuur en milieu. Gesprekken resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij. Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Ons programma kunt u hier lezen. Bovendien kunt u het programma downloaden:

 

Download
Verkiezingsprogramma PvoJ-GroenLinks ver
Adobe Acrobat document 750.5 KB