Speerpunten

 

De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) heeft samen met GroenLinks meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks doet voor het eerst in Heeze-Leende mee met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat een breed progressief geluid horen. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij.

Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Hier staan de twaalf speerpunten uit ons programma. Het volledige programma staat hier.

1. Klimaat, Energie en Duurzaamheid 

We willen dat de gemeente een plan maakt met maatregelen om Heeze-Leende zo snel mogelijk  energieneutraal te maken. Energieneutraal houdt in dat we binnen onze gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, wind en aardwarmte) opwekken als  we verbruiken. Alle huishoudens, bedrijven, woningcorporaties, scholen en zorginstellingen worden hierin meegenomen. Dit betekent o.a.:

 • dat we de Bulders en andere nieuwbouwplannen energieneutraal bouwen zonder gasaansluiting.
 • dat we energiecoöperaties gaan faciliteren voor het lokaal opwekken van energie.
 • de gemeente duurzaam moet gaan inkopen en al haar eigen vastgoed verder verduurzaamt.
 • dat we inwoners willen stimuleren om hiervoor passende initiatieven te nemen.

2. Verkeer 

Het oplossen van de verkeersoverlast in alle kernen door het  opstellen van een samenhangend verkeers- en vervoersbeleid  waarin zijn opgenomen o.a.:

 • na aanleg van de randweg in Heeze, instellen van een verblijfsgebied in de Kapelstraat en (doorgaand) autoverkeer sterk te beperken. Bevoorrading blijft mogelijk.
 • sluipverkeer door Leende, Heeze  en Sterksel tegengaan door de afzonderlijke plannen in samenhang te bekijken en op elkaar af te stemmen. Dit betreft de randweg Heeze, de nieuwe weg van de Poortmannen naar de A2 – Centrale As, verkeersproblematiek Sterksel -Samen op weg naar de A2, bevordering doorstroming A2 en A67.
 • het instellen van het verblijfsgebied in de kern van Leende (Dorpstraat ten zuiden van de kerk) waarbij de auto enkel nog te gast is.
 • het voorrang geven aan de fiets en verbetering van het fietsnetwerk voor scholieren, forensen en recreanten.
 • de snelheid op vrijwel alle wegen buiten de bebouwde kom tot 60 km/uur verlagen en
 • maximumsnelheden binnen en buiten de bebouwde kom daadwerkelijk handhaven

3. Zorg 

Ouderen en mensen met een beperking verdienen op de gehele mens gerichte zorg. Wij vinden dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, welzijn, gezondheid (waaronder jeugdzorg). Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt. Dat betekent wat ons betreft:

 • dat Jeugdzorg voor ieder kind dat in de knel zit toegankelijk is. Er mogen geen wachtlijsten zijn. We ondersteunen van harte de rol van de jeugdwerker.
 • dat bij contracten met zorgaanbieders op de eerste plaats gekeken wordt naar de kwaliteit van de zorg en daarna naar de financiën.
 • dat er meer werk wordt gemaakt van preventie en vroegsignalering om problemen in een vroegtijdig stadium te voorkomen. Dit kan en mag leiden tot professionele `bemoeizorg´. Wij willen de maatschappelijk (opbouw)werker terug in de wijk.
 • dat het geld dat voor de zorg beschikbaar wordt gesteld ook aan de zorg wordt besteed.

4. Wonen   

We willen meer spreiding van woningbouw over de verschillende kernen. Er mag nu vrijwel alleen in de Bulders in Heeze gebouwd worden. Bij de bouw van woningen:

 • willen we bouwen naar behoefte met een goede mix van koop- en betaalbare huurwoningen (geen hoogbouw). Hierbij hebben we met name oog voor sociale woningbouw, woningen voor starters en singles en voor mensen met een beperking.
 • willen we dat er verschillende woonvormen voor ouderen beschikbaar komen (o.a. aanleunwoningen, zorgwoningen) en dat de gemeente zich soepel opstelt bij de realisatie van mantelzorg-  en kangoeroewoningen. Kortom, levensloopbestendig bouwen en geen onnodige vergunningseisen.

5. Leefbaarheid kernen 

We willen dat er voordat er onomkeerbare beslissingen genomen worden eerst een beleidsvisie/ centrumplan voor het centrum van Heeze wordt opgesteld samen met de Horeca, de Winkeliersverenigingen, omwonenden en eventueel kleine ondernemers. Dat in Leende in 2018/ 2019 met de uitvoering van het centrumplan wordt gestart. Hierbij neemt PvOJ-Groenlinks het standpunt in:

 • dat iedere kern zijn eigen identiteit moet kunnen blijven behouden.
 • dat er geen XL supermarkt komt op de Zuidzorg locatie in Heeze. Wij zijn voorstander van de vestiging van een dergelijke winkel aan de rand van het winkelgebied.  
 • dat we de tuin van het gemeentehuis willen behouden, o.a. voor evenementen.

6. Landbouw en leefbaarheid buitengebied 

We vinden dat de negatieve invloed van intensieve veehouderij op natuur, milieu en de volksgezondheid beperkt moet worden (geen nieuwe megastallen). We willen:

 • de dialoog voeren met de agrariërs om hen te ondersteunen bij de transitie naar duurzamere vormen van landbouw die minder  milieubelastend zijn.
 • de landbouw faciliteren bij de overgang naar alternatieve activiteiten (bijvoorbeeld zorgboerderijen, verblijfsrecreatie, productverkoop, educatie, natuurbeheer).
 • dat er stappen worden gezet om de leefomstandigheden voor wilde planten, insecten, vogels en andere dieren in het buitengebied te verbeteren door minder te maaien en het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Er zijn meer bloeiende akkerranden, houtwallen en struiken nodig op zowel gemeentegrond als op landbouwgebied om hen te helpen.
 • dat capaciteit en effectiviteit van het toezicht in het buitengebied moeten verbeteren. Onder andere de aandacht voor criminaliteit in het buitengebied heeft hoge prioriteit. Dit om overtredingen van milieuvergunningen en criminele activiteiten (bijvoorbeeld productie van drugs en dumping van drugsafval)  tegen te gaan, vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

7. Economie en Bedrijvigheid 

Deze moet aansluiten op de sterke punten, de schaal en de ambities van Heeze-Leende. Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks mee willen werken aan de totstandkoming van een regionale visie waarin duidelijkheid wordt verschaft over wat wel en niet past aan bedrijvigheid binnen onze gemeente. Wij kiezen voor kleinschalige industrie op onze industrieterreinen en kleinschalige initiatieven in onze buurten en wijken. Dat betekent:

 • het verplaatsen van milieubelastende en/of verkeer-intensieve bedrijven van de Poortmannnen en Poort43 naar een gebied dicht bij bestaande op- en afritten van de snelwegen. Er is dan geen verbinding met de A2 meer nodig.
 • het tegengaan van leegstand van winkelruimtes door in gesprek te gaan met vastgoedeigenaren en deze aan te sporen deze faciliteiten in te zetten voor startende ondernemers (win-winsituatie).  
 • het stimuleren van bedrijvigheid die te maken heeft met verduurzaming van onze gemeente (energieneutraal, asbestneutraal, CO2-neutraal, transitie landbouw).
 • het bevorderen van toerisme door goede recreatieve fietspaden, verbetering van het wandelnet en meer horecavoorzieningen.
 • dat ondernemers en burgers in het buitengebied op korte termijn gebruik kunnen maken van een eigentijdse internetverbinding.

8. Natuur, Milieu en Gezondheid 

Natuurontwikkeling, milieuhandhaving en gezondheid gaan wat ons betreft hand in hand. Dat betekent dat wij:

 • meer, maar vooral ook kwalitatief beter groen willen binnen en buiten de dorpskernen: bloemrijke bermen en plantsoenen. Natura 2000-gebieden moeten worden beschermd en bijbehorende wetgeving moet consequent worden nageleefd.
 • karakteristiek groen behouden voor de toekomst, zoals de pastorietuin in Heeze. Het aantal op de gemeentelijke lijst staande beschermwaardige bomen moet vergroot worden om ongewenste kap te voorkomen.
 • daadwerkelijk handhaven van regels ter bevordering van schone lucht, water en bodem.  Dit betekent verscherping en intensivering van het toezicht op milieubelastende bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de mestvergister op het bedrijventerrein Poort 43.

9. Cultuur

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Daarom vinden we het van belang dat er een gemeentelijke cultuurnota komt. Hierin maken we zichtbaar wat we onder cultuur verstaan en welke ondersteuning (subsidie, garantstelling, bijdrage in natura, soepele vergunningverlening) we vanuit de gemeente kunnen bieden om het aanwezige cultuuraanbod in onze gemeente (o.a. Brabantsedag, Carnaval, muziekgezelschappen, bibliotheekwerk, KunstSmullen en ons erfgoed) te versterken en waar mogelijk uit te breiden.

10. Transparant en integer bestuur 

Een democratisch gemeentebestuur is een belangrijke waarborg van onze vrijheid. Goed bestuur is integer, toegankelijk, transparant en controleerbaar. Dat betekent  dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • geen gesloten coalitie willen, zoals de afgelopen periode, maar een raadsbrede coalitie waarbij collegevoorstellen niet vooraf dichtgetimmerd zijn door de coalitiepartijen maar open besproken worden met de raad.  
 • geen besloten raadsvergaderingen meer, met uitzondering van situaties die betrekking hebben op personen en voorstellen waar grote financiële gevolgen voor de gemeente aan vast zitten (bijvoorbeeld grondverkopen en grondaankopen).
 • een integere en betrouwbare gemeente willen waarbij de transparantie in het besluitvormingsproces voorop staat (geen “verrassingen”, geen ”spelletjes”).

11. Een gemeente die luistert naar burgers 

PvOJ-GroenLinks wil dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • de transitie willen maken van “traditionele” inspraak, waarbij de gemeente de plannen maakt en bewoners vraagt wat ze hiervan vinden, naar samenwerking met initiatiefnemers, die gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun plannen te realiseren (van “nee tenzij”, naar “ja mits”). Dit betekent dat we op alle terreinen in co-creatie tussen gemeente en inwoners beleid willen maken.
 • burgers vanaf het begin willen betrekken bij plannen in hun omgeving, van de gemeente maar juist ook van andere initiatiefnemers, en de inbreng van burgers ook serieus nemen. De mensen moeten ervaren dat er naar ze wordt geluisterd. Informatie, een randvoorwaarde om mee te kunnen praten, dient compleet en makkelijk toegankelijk te zijn (ook digitaal).
 • de eindbeslissing over ruimtelijke plannen wel bij de gemeente (gemeenteraad en college) laten liggen. Dit vanwege de afweging van alle belangen en omdat de gemeenteraad immers democratisch gekozen is.

12. Bestuurlijke toekomst gemeente Heeze-Leende 

We zijn van mening dat we niet in staat zijn om als gemeente alleen (zonder samenwerking met ander gemeenten)  invulling te geven aan de opgaven die in de komende jaren op ons afkomen. Zeker als we kijken naar de landelijke verplichtingen zoals de verdere transformatie van de zorg, de invoering van de omgevingswet en de lokale taken waarvoor we als gemeente staan op het gebied van verkeer, duurzaamheid, leefbaarheid kernen/ buitengebied, wonen en verkeer, economie en bedrijvigheid. We willen dan ook de volgende raadsperiode:

 • met een open houding komen tot intensievere samenwerking met andere gemeenten.
 • er ons voor inspannen dat de democratische controle van de gemeenteraad op de verschillende samenwerkingsverbanden wordt verbeterd.
 • dat de discussie over de verdere (bestuurlijke) toekomst van Heeze-Leende op een open en transparante manier wordt gevoerd waarbij iedereen kan meepraten.
 • dat bij de discussie over de toekomst van de gemeente de identiteit van de kernen centraal staat.  We willen deze identiteit versterken door aandacht te geven aan de vorming van een dorpsraad in Heeze (Heeze heeft nog geen dorpsraad) en de doorontwikkeling te ondersteunen van de bestaande dorpsraden van Leende, Sterksel en de kernraad van Strijp.