Het uitgebreide programma:

Hoofdstuk 1 De sociale gemeente

PvOJ-GroenLinks kiest voor een gemeente waarin we eerlijk delen. In onze gemeente krijgt iedereen een eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. We streven naar vitale kernen en een leefbaar buitengebied. Wij zorgen ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en het allerbeste onderwijs.

Eerlijke kansen

Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom ook op zijn gericht om de achterstanden waarmee kinderen beginnen, weg te werken en zo de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Met de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn worden kinderen vanaf de kinderopvang tot aan de middelbare school en kunnen vroegtijdige leer- en ontwikkelingsachterstanden worden gesignaleerd. Via het overleg binnen de Lokaal Educatieve Agenda kan de gemeente aansturen op samenwerking en een goede overdracht tussen de organisaties binnen kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg.

Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school, of volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen.

Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. PvOJ-GroenLinks vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen optreden, omdat zo veel leed kan worden voorkomen. Wij vinden wachtlijsten echt onacceptabel. De zorg moet goed en snel aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing.

 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Omdat de overheveling van deze zorg naar de gemeente gepaard ging met een bezuiniging van 40% op het budget is het gevaar aanwezig om geld belangrijker te vinden dan de inhoud van de zorg, zeker als het gaat om specialistische en vaak duurdere jeugdzorg. Wij vinden dat geld geen struikelblok mag vormen. Het laten ontbreken van noodzakelijke zorg belemmert de ontwikkeling van de jeugdige en frustreert de omgeving van het kind of jongere. De kans bestaat dat de problemen dan nog groter worden en dat de samenleving op den duur toch duurder uit is. Wij vinden wel dat de kwaliteit van de zorg gemonitord moet worden en dat we daarin moeten samenwerken met andere gemeenten, zodat onnodige bureaucratie voorkomen wordt omdat iedere gemeente haar eigen regels heeft. 

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • willen dat Jeugdzorg voor ieder kind dat in de knel zit toegankelijk is, ook als er specialistische jeugdzorg nodig is. Er mogen geen wachtlijsten of financiële belemmeringen zijn. 

 • vinden dat de raad in staat moet worden gesteld de regionale afspraken met betrekking tot de jeugdzorg en de uitvoering ervan te monitoren. Mochten zich knelpunten voordoen dan dient de gemeente dit regionaal aan de orde te stellen.

 • het leerlingenvervoer willen vergoeden ook bij kinderen vanaf 11 jaar, bijvoorbeeld via de bijzondere bijstand.

 • dat het geld dat voor de zorg beschikbaar wordt gesteld ook aan de zorg wordt besteed en daarvoor ook gereserveerd blijft.

Iedereen doet mee

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan de samenleving. PvOJ-GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • willen dat de gemeente Heeze-Leende er werk van maakt om de norm te halen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.

 • willen dat de gemeente er werk van maakt om burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan te helpen.
 • willen dat afspraken met Cordaad over de ondersteuning van het welzijnswerk zoals vrijwilligerswerk, buurtwerk en vluchtelingenwerk regelmatig getoetst worden of ze effectief zijn.

Menselijke zorg

Ouderen en mensen met een beperking verdienen op de gehele mens gerichte zorg. PvOJ-GroenLinks wil dat als mensen dit willen ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Dit betekent dat de gemeente in zal zetten op zorg op maat in het belang van de oudere. Zorg die erop gericht is om de oudere de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat betekent hulp bij het huishouden als dat nodig is, aanpassing van de woning bij beperkingen en vervoer om aan het sociaal verkeer te kunnen blijven deelnemen. De gemeente moet (aan)bouw van kangoeroewoningen stimuleren en regelgeving aanpassen om dit mogelijk te maken.

In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Dát moet het uitgangspunt zijn, in plaats van de regels of financieel gewin van de gemeente door ouderen bijvoorbeeld voortijdig door te verwijzen naar de Wel Langdurige Zorg (opname in verpleeghuis) zodat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ontlast wordt.

 

Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, welzijn en gezondheid (waaronder jeugdzorg). Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, andere begeleiders, schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Van sociale wijkteams verwachten we een ‘eropaf-mentaliteit’: als mensen zich bij het loket melden omdat het water hen aan de lippen staat, wordt er geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar word je meteen geholpen. Daarnaast zou het accent moeten liggen op preventie: het voorkomen van (gezondheids) problemen of het voorkomen dat problemen zich opstappelen. Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te voorkomen.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • bij contracten met zorgaanbieders op de eerste plaats willen kijken naar de kwaliteit van de zorg en daarna naar de financiën.

 • willen dat er meer werk wordt gemaakt van preventie en vroegsignalering om problemen in een vroegtijdig stadium te voorkomen. Dit kan en mag leiden tot professionele `bemoeizorg´. Wij willen de maatschappelijk (opbouw) werker terug in de wijk.

 • ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dat de gemeente daarbij passende zorg biedt vanuit de WMO.
 • samen met de gemeente Geldrop-Mierlo willen betalen voor de exploitatie van het zwembad de Smelen, opdat deze op beweging gerichte voorziening voor inwoners uit Heeze-Leende behouden blijft.

 • de mogelijkheden willen onderzoeken om vormen van dagbesteding te koppelen aan andere maatschappelijke activiteiten op bijvoorbeeld cultureel gebied en de landbouw (zorgboerderij).

Onderwijs

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • het aanbod van volwasseneducatie in de gemeente Heeze-Leende willen vergroten (bijvoorbeeld door een dependance van de volksuniversiteit). Hierbij gebruik maken van subsidies (zogenaamde WEB gelden).

 • de gemeente er op aanspreken om de kwaliteit van het basisonderwijs in de gemeente bij de tijd te houden en te zorgen voor goede onderwijsvoorzieningen (gebouwen). Bijvoorbeeld een adequate vervanging van de gymzaal aan de Spoorlaan en ruime schoolpleinen.

 • stimuleren dat er binnen het onderwijs aandacht is voor cultuureducatie. Dit bevordert de ontwikkeling van de identiteit en creativiteit.
 • de gemeente een makelaarsrol willen geven om nog meer verbinding te zoeken tussen de basisscholen en hun omgeving, bijvoorbeeld door gastlessen op allerlei terreinen (duurzaamheid, verschillende beroepsgroepen, natuur).

 • zwemonderwijs terug willen op de scholen en het muziekonderwijs een impuls willen geven. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar.

Wonen

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. PvOJ-GroenLinks wil dat het aanbod van sociale huurwoningen overeenkomt met de vraag. Voor ouderen moet er een gevarieerd aanbod zijn en er moeten voldoende woningen zijn voor starters, mensen met een beperking en de middeninkomens. Ook een goede doorstroming is relevant. Daarvoor moet het aanbod aan betaalbare koopwoningen op peil zijn. Wij zullen de gemeentelijke inzet op dit punt monitoren.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • willen bouwen naar behoefte met een goede mix van koop- en betaalbare huurwoningen. Hierbij hebben we met name oog voor sociale woningbouw, woningen voor starters en singles en voor mensen met een beperking.

 • willen dat er verschillende woonvormen voor ouderen beschikbaar komen (o.a. aanleunwoningen, zorgwoningen) en dat de gemeente zich soepel opstelt (bijvoorbeeld geen onnodige vergunningseisen) bij de realisatie van mantelzorg- en kangoeroewoningen. Dit ter compensatie van het verdwijnen van de verpleeg- en verzorgingshuizen en om eenzaamheidsproblematiek tegen te gaan.

 • meer spreiding willen van woningbouw over de verschillende kernen. Er mag nu vrijwel alleen in de Bulders gebouwd worden.

 • energieneutrale woningen willen bouwen. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van de bewoners, maar ook voor het klimaat.

Economie en Bedrijvigheid

Bedrijvigheid moet aansluiten op de sterke punten, de schaal en de ambities van Heeze-Leende.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 

 • willen dat er een herijkte beleidsvisie komt (op regionale schaal) om aan te geven welke bedrijvigheid wel en niet past in onze gemeente. Wij kiezen ervoor om grootschalige, milieubelastende en verkeer-intensieve bedrijvigheid te weren uit onze gemeente en te kiezen voor kleinschalige industrie en kleinschalige initiatieven in onze buurten en wijken.

 • leegstand van winkelruimtes tegen willen gaan door in gesprek te gaan met vastgoedeigenaren en deze aan te sporen om deze faciliteiten in te zetten voor startende ondernemers (win-winsituatie). Een andere mogelijkheid is het stimuleren van het zogenaamde shop-in-shop concept.

 • bedrijvigheid stimuleren die te maken heeft met de verduurzaming van onze gemeente (energieneutraal, asbestvrij, CO2-neutraal, transitie landbouw).

 • het coöperatieve ondernemingsmodel willen stimuleren en faciliteren. Dit op basis van de ervaringen die we op dit moment al hebben binnen de gemeente (HSLnet, Zorgcoöperatie, Energiecoöperatie, winkel in Sterksel).

 • een platform willen creëren waarin alle ondernemers in Heeze–Leende zijn vertegenwoordigd en waarmee de gemeente regelmatig overleg heeft. Dit in tegenstelling tot het versnipperde overleg dat er tot nu toe gevoerd wordt.

 • minder regels willen voor uitbreiding/aanpassing van bedrijvigheid. Dit laatste vanzelfsprekend binnen de geldende milieugrenzen.

 • toerisme willen bevorderen door goede recreatieve fietspaden, verbetering van het wandelnet, parkeerplaats bij het kasteel, meer horecavoorzieningen.

 • willen dat ondernemers en burgers in het buitengebied op korte termijn gebruik kunnen maken van een eigentijdse internetverbinding.

Leefbare en vitale kernen

We vinden het van belang dat er in iedere kern (Heeze, Leende, Sterksel, Leenderstrijp) voldoende voorzieningen zijn om de leefbaarheid in stand te houden (vitale kernen). Daarnaast dienen er aantrekkelijke en verkeersluwe verblijfsgebieden te worden gecreëerd in de kernen. Dit met een levendig en bruisend dorpshart met evenementen, groen en horeca als resultaat.

 

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • willen dat de gemeente inspeelt op initiatieven uit de desbetreffende kernen en ze ondersteunt. Daar waar meer initiatief nodig is ze zelf te stimuleren in overleg met inwoners en andere partijen.

 • willen dat er voordat er onomkeerbare beslissingen genomen worden eerst een beleidsvisie /centrumplan voor het centrum van Heeze wordt opgesteld samen met de Horeca, de Winkeliersverenigingen, de betrokken bewoners en eventueel kleine ondernemers.

 • dat in Leende in 2018/ 2019 met de uitvoering van het centrumplan wordt gestart.

 • vinden dat de identiteit van de dorpskernen behouden moet blijven. Erfgoed is het visitekaartje van onze gemeente. Erfgoed is een magneet voor toerisme en recreatie. Daarin investeren levert geld op en het versterkt een fijne leefomgeving en het vestigingsklimaat. Erfgoed is niet alleen gebouwen, maar ook beeldbepalend openbaar groen, het landschap en verhalen en tradities die ons met elkaar verbinden. Bij herbestemming van monumentale panden moet een solide erfgoedbeleid richting geven. Samenwerking met de Heemkundekring, erfgoedcommissie, het IVN en de dorpsraden is daarvoor belangrijk.

 • het standpunt innemen dat er geen XL supermarkt komt op de Zuidzorg-locatie in Heeze. Wij zijn voorstander van de vestiging van een dergelijke winkel aan de rand van het winkelgebied.

 • de tuin van het gemeentehuis willen behouden, onder andere voor evenementen. In het Heezer dorpshart moet plaats blijven voor de Brabantsedag, Carnaval, Kermis en een groen verblijfsgebied.

 • we toerisme zien als een belangrijke economische motor en als een impuls om de kracht/identiteit van iedere kern te versterken. Daarvoor moeten we richting geven aan ons toeristisch aanbod en dat promoten.

 • kleinschalige bedrijvigheid en kleinschalig winkelaanbod willen stimuleren zowel in de kernen als in het buitengebied. Zo nodig willen wij bestaande regelgeving hierop aanpassen.

Leefbaar buitengebied

De noodzakelijke transitie van de intensieve veehouderij naar duurzame boerenbedrijven, zoals recent is afgesproken in de provincie Noord-Brabant, willen we gaan uitvoeren via een lokale dialoog met betrokkenen. We hebben hierbij oog voor de economische positie van de landbouw en zijn flexibel in het faciliteren van alternatieve activiteiten (bijvoorbeeld zorgboerderijen, verblijfsrecreatie, productverkoop, educatie, natuurbeheer).

Duurzame, diervriendelijke veehouderijen laten zien dat meer in harmonie werken met de omgeving mogelijk is. Hun toekomstperspectieven worden steeds beter. We stimuleren kringloopboerderijen. Die produceren niet meer mest dan de eigen grond op kan nemen en laten hun dieren in de wei. We willen multifunctionele landbouw stimuleren. Deze ‘brede boeren’ kunnen naast landbouwproducten ook andere diensten leveren, zoals toerisme (kamperen bij de boer, theetuin), productenverkoop, educatie, zorg, natuurbeheer en vergaderlocatie. We willen stimuleren dat boeren een deel van hun inkomen verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur en de opwekking van duurzame energie.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • vinden dat de negatieve invloed van intensieve veehouderij op natuur, milieu en de volksgezondheid gestopt moet worden.

 • de intensieve veehouderij willen terugdringen en de boeren willen helpen bij de transitie naar duurzamer vormen van landbouw die minder milieubelastend zijn en die de diversiteit van planten en dieren in het buitengebied bevorderen. Ook geven we ondersteuning bij transitie naar zorgboerderijen of naar toerisme door aanpassing van regels.

 • verloedering tegen willen gaan als stallen leeg komen te staan. Dat betekent ondersteuning van agrariërs hierbij. Indien nodig moet er gehandhaafd worden op tijdige afbraak van stallen wanneer die niet voor hergebruik (toerisme, andere bedrijvigheid) geschikt zijn te maken.

 • vinden dat er meer capaciteit voor toezicht in het buitengebied moet komen, door bijvoorbeeld meer BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in het buitengebied. Dit om overtredingen van milieuvergunningen en criminele activiteiten (bijvoorbeeld productie van drugs en dumping van drugsafval) tegen te gaan, vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Hoofdstuk 2 De groene gemeente

PvOJ-GroenLinks wil de gezonde balans in onze omgeving herstellen. Het effect van aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen dat anders! GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. En energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven.

GroenLinks kiest voor een schone gemeente, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Samen met lokale energiecoöperaties, groene doe-het–zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie en schone gemeente gaan we daarvoor aan de slag.

 

Groene wijken en kernen

In een groene wijk is het leven prettiger. Onze kinderen kunnen lekker buiten spelen en wij zelf kunnen dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil PvOJ-GroenLinks het groen in onze gemeenten beschermen en zelfs uitbreiden. We sieren onze wijken met lommerrijk groen van bomen, met sportveldjes en met mooie en bloemrijke plantsoenen. We houden onze straten en pleinen, onze parken en plantsoenen schoon! Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op, dat is ons principe. We zijn blij dat de gemeente zich heeft aangesloten bij Operatie Steenbreek en zullen de uitwerking van dit ontstenings-initiatief steunen. 

 

Gezonde lucht 

Als onze kinderen buitenspelen of wij door onze omgeving fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht van levensbelang. Binnen de gemeente willen we dat je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsen. Maar we geven ook prioriteit aan de fiets, door betere fietspaden aan te leggen, fietssnelwegen naar steden in de buurt te maken en handige plekken aan te wijzen voor het parkeren van je fiets. Voor elektrische auto’s verbeteren we bovendien de infrastructuur (o.a. meer laadpalen).

 

Een kleurrijk buitengebied

PvOJ-GroenLinks kiest voor een duurzame landbouwsector. Geen vestiging van megastallen in Heeze-Leende. We zullen boeren helpen bij deze transitie. We zullen de boeren stimuleren om de akkers en graslanden zo in te richten dat er weer bloemrijke en insectenrijke velden komen waar weidevogels in willen leven en die een lust zijn voor het oog. Het aantal bloemrijke, ruige akkerranden zal sterk moeten toenemen om wilde planten en dieren effectief vooruit te helpen. Bomenkap in buitengebieden moet tegen gegaan worden. Wij willen meer steun voor projecten die bedreigde soorten helpen; waar mogelijk samen met boeren. Bewoners en belangengroepen moeten in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij beleid en vergunningverlening waar natuur en milieu een rol spelen. Aan verpachten van gemeentelijke gronden moeten duurzame voorwaarden gesteld worden. Het landschap moet de leidende factor zijn in nieuwe omgevingsplannen.

Gezond klimaat

PvOJ-GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Een gezonde leefomgeving reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. We moeten doen wat we kunnen, op internationaal, nationaal, regionaal maar óók op lokaal niveau. De wereldwijde afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we natuurlijk toe in onze gemeente. In huizen die nieuw gebouwd worden willen we niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming of om mee te koken. Woningen in Heeze-Leende moeten beter worden geïsoleerd. En we gaan onze eigen energie opwekken. Want behalve een gezondere leefomgeving zorgen deze maatregelen ook voor werk en bovendien voor een lagere energierekening.

 

Schone en gezonde leefomgeving

Schone lucht, water en bodem zijn van levensbelang voor mensen, planten en dieren. Dit betekent:

 • jaarlijks monitoren van resultaten van de regionale omgevingsdienst inzake toezicht op milieubelastende bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij het bedrijventerrein Poort 43 in Sterksel. Dit inclusief transparante communicatie van de resultaten naar de burgers in Sterksel.

 • daadwerkelijk handhaven van regels ter bevordering van schone lucht, water en bodem. Dit bijvoorbeeld door plaatsing van meetpalen voor fijnstof en gassen bij Poort43.

Minder geluidsoverlast, lichthinder en zwerfafval. Dit betekent:

 • géén doorgaand vrachtverkeer door de kernen, wel laden en lossen.

 • actief beleid t.a.v. vermindering van zwerfafval door o.a. voorlichting op scholen.

 • vermindering van overlast door uitwerpselen van honden en paarden op voet- en fietspaden en in plantsoenen. Denk aan voorlichting bij maneges en het aanwijzen van uitlaatroutes voor honden (in plaats van verbodsborden).

Verkeer en vervoer

Wij willen prioriteit voor de fiets. Dit betekent:

 • dat gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het stimuleren van het gebruik van de fiets in plaats van de auto. Daartoe hebben we verkeersdeskundigen nodig die kijken door het oog van een fietser.

 • het bestaande fietsrouteplan aanvullen (o.a. met wijk De Bulders), een uitvoeringsplan maken, en ook daadwerkelijk uitvoeren!

 • fietsveilige kernen. Fietsonveilige situaties dienen samen met inwoners in kaart te worden gebracht. Op grond van deze inventarisatie wordt er een meerjaren uitvoeringsplan gemaakt. Met name de Kapelstraat in Heeze is zeer onveilig. Dit moet met de hoogste prioriteit worden aangepakt.

 • snelle fietsverbindingen van Heeze naar Eindhoven door het verbreden van toeristische fietspaden vanaf de Sandermannen naar Aalst (voor Eindhoven-Zuid, o.a. de High-Tech Campus) en naar Genoenhuis/ Geldrop (voor Eindhoven-Centrum en Woensel).

 • dat bestaande schoolroutes getoetst moeten worden op veiligheid. Met gemeente Valkenswaard afspreken dat het fietspad aan de Noordzijde van de weg Leende-Valkenswaard tussen De Oude Baan en de rotonde John F. Kennedylaan twee-richtingen wordt.

Veilig te voet of op de fiets. Dit betekent:

 • 30 km zones handhaven! Nu is de snelheid van de auto’s in de woonwijken en op de Kapelstraat nog veel te hoog. Drempels zoals in De Nieuwe Hoeven werken absoluut niet: voor fietsers zijn ze vervelend en auto’s kunnen er hard overheen rijden. Ook publiekscampagnes zijn nodig. De weginrichting moet aangepast worden op manieren die wél werken. Kortom: eerst goed onderzoeken en geen experimenten meer, waarvan vooraf de effectiviteit onbekend is.

 • 30 km zone instellen in de Dorpstraat in Leende en op de Heezerenbosch.

 • 60 km-zones instellen op vrijwel alle buitenwegen in de gemeente. Dit inclusief de weg Heeze- Geldrop totdat de gevaarlijke situatie met het niet vrij liggende fietspad is opgelost.

 • dat de kernwinkelgebieden in Heeze en Leende echte verblijfsgebieden moeten worden waar de auto enkel nog te gast is. In Heeze kan dit na de aanleg van de Randweg/ Buldersweg. In Leende gaat het om het deel van de Dorpstraat (na kruising met Valkenswaardseweg) en de Kerkstraat. Dit hangt samen met de totstandkoming van de nieuwe MultiFunctionele Accommodatie (MFA).

 • veilige zones instellen rond de scholen. Het stoppen van auto’s bij de ingangen van de school moet verboden worden. Kiss-and-ride zones verder van de ingang van de school plannen.

De auto als het moet. Dit betekent:

 • dat vooral de Kapelstraat en de Dorpstraat veiliger moeten worden. Er is meer handhaving nodig om hard rijden tegen te gaan.

 • De verkeersproblemen hebben een regiobreed verkeersplan nodig. Wij willen geen ad hoc deeloplossingen waarvan de effectiviteit niet vast staat.

 • sluipverkeer door Leende, Heeze en Sterksel tegengaan door de afzonderlijke plannen in samenhang te bekijken en op elkaar af te stemmen. 

 • na aanleg van de Randweg/ Buldersweg moeten we zorgen dat deze weg de gangbare weg wordt voor het doorgaande verkeer in plaats van de Kapelstraat.

 • dat nieuw onderzoek naar verkeersstromen in Heeze en Leende noodzakelijk is. Dit is nodig om het effect van afsluiting van de Kapelstraat in te schatten en eventueel extra maatregelen te nemen.

Schoon vrachtvervoer en slimme bevoorrading. 

Dit betekent:

 • dat er gekoppeld aan het instellen van een verblijfsgebied in het centrum van Heeze er afspraken gemaakt worden ten aanzien van de bevoorrading van de winkels en bedrijven in de Kapelstraat.

 • minder vrachtvervoer door de kernen. In plaats van het aanleggen van nieuwe wegen, tunnels, extra spoorwegovergang in het kader van de zogenaamde Centrale As (nieuwe weg van de poortmannen naar de A2) kunnen we onze energie beter richten op het verplaatsten van de verkeer-intensieve zware industrie van De Poortmannen naar een industrieterrein dicht bij een autosnelweg. Dit zou ook voorkomen dat er een besloten moet worden om de spoorwegovergang bij de Schoolstraat te sluiten. Wij maken de keuze om deze overgang voor fietsers en voetgangers open te houden.

Natuur en groen. Dit betekent

 • meer, maar vooral ook kwalitatief beter groen in de gemeente met bloemrijke bermen en plantsoenen. Aanbevelingen uit het in opdracht gemaakte bomenbeleidsplan zo veel mogelijk uitvoeren.

 • dat het beleid ten aanzien van bomen en plantsoenen zoveel mogelijk in samenwerking met inwoners en betrokken partijen zoals IVN en Heemkundekring tot stand komt.

 • karakteristiek groen behouden blijft voor de toekomst, zoals de pastorietuin in Heeze.    Het aantal op de gemeentelijke lijst staande beschermwaardige bomen moet vergroot worden om ongewenste kap te voorkomen.

 • stimuleren dat inwoners hun tuinen niet verstenen. Dit middels publiekscampagnes en acties waarbij inwoners worden beloond voor hun groene gedrag. Gebruik van milieuvriendelijke onkruidbestrijding (in plaats van RoundUp/ glyfosaat) promoten, bij particulieren én ondernemers.

 • gebruik halfopen grasbetontegels op parkeerterreinen.

 • geen verharding van zandpaden of nieuw asfalt door Natura 2000-gebied. Zandpaden mogen niet verwijderd worden: ze zijn belangrijk voor dieren, planten en recreanten.

 • dat er stappen worden gezet om de leefomstandigheden voor wilde planten, insecten, vogels en andere dieren in het buitengebied te verbeteren door minder te maaien en het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Er zijn meer bloeiende akkerranden, houtwallen en struiken nodig op zowel gemeentegrond als op landbouwgebied om hen te helpen.

Klimaat en energie

Duurzaam wonen en bouwen: energie neutrale wijken.

Dit betekent:

 • de Bulders en andere nieuwbouwplannen energieneutraal bouwen zonder gasaansluiting.

 • dat we met de maatschappelijke partners (woningbouwcorporaties, Brabant Water, Enexis) afspraken maken over het energieneutraal maken van bestaande woningen en bedrijven.
 • bij woningcorporaties aandringen op energiebesparende maatregelen.

 • een plan maken met maatregelen om Heeze-Leende zo snel mogelijk energieneutraal te maken. Energieneutraal houdt in dat we binnen onze gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, wind en aardwarmte) opwekken als we verbruiken. Alle huishoudens, bedrijven, woningcorporaties, scholen en zorginstellingen worden hierin meegenomen.

Duurzame maatregelen vanuit de gemeente. Dit betekent:

 • stimuleren van energiecoöperaties.

 • dat de gemeente duurzaam moet gaan inkopen en aan de bedrijven die goederen en/of diensten leveren aan de gemeente eisen stelt ten aanzien van duurzaamheidsbeleid.

 • dat de gemeente haar eigen vastgoed verder moet verduurzamen: warmte-isolatie, zonnepanelen.

 • dat de gemeente in 2022 asbestvrij moet zijn. De gemeente moet actief particuliere initiatieven ondersteunen die hieraan werken.

 • Dat er een loket moet komen voor inwoners en andere partijen voor advies op het terrein van duurzaamheid.

Dierenwelzijn

Het hoge aantal wildaanrijdingen op de Somerenseweg moet omlaag door de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/u. Dit is beter voor mens en dier! Wij stellen voor om twee wildoversteekplaatsen te maken met wegversmallingen, waar een max. snelheid van 50 km/u is. Langs de weg moet een afrastering komen die open is bij de wildoversteekplaatsen.

Deze afrastering moet gerealiseerd worden door de terreineigenaren.

 

Hoofdstuk 3 De open gemeente

PvOJ-GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: we geven elkaar een kans. Altijd. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons állemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven.

Een gemeente die luistert naar burgers

In onze gemeente wonen vrije, autonome en mondige burgers. PvOJ-GroenLinks wil dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in onze gemeente. Iedereen wordt gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. De Gemeente Heeze-Leende werkt ook actief mee aan nieuwe initiatieven van burgers ter verbetering van hun eigen buurt. De gemeente moet kansrijke initiatieven uit de samenleving faciliteren. Dit is eigenlijk vernieuwing en verdieping van de democratie op lokaal niveau.

Dat betekent dat we als PvOJ-GroenLinks:

 • de transitie willen maken van “traditionele” inspraak, waarbij de gemeente de plannen maakt en bewoners vraagt wat ze hiervan vinden, naar samenwerking met initiatiefnemers die gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun plannen te realiseren (van “nee tenzij”, naar “ja mits”). Dit betekent dat we op alle terreinen in co-creatie tussen gemeente en inwoners beleid willen maken.

 • burgers en bedrijven vanaf het begin betrekken bij plannen in hun omgeving (van gemeente maar juist ook van andere initiatiefnemers) en de inbreng van burgers ook serieus nemen. De mensen moeten ervaren dat er naar ze wordt geluisterd. Informatie, een randvoorwaarde om mee te kunnen praten, dient compleet en makkelijk en toegankelijk te zijn, ook digitaal.

 • de eindbeslissing over ruimtelijke plannen wel bij de gemeente (gemeenteraad en college) laten liggen. Dit vanwege de afweging van alle belangen en omdat de gemeenteraad immers democratisch gekozen is.

Een transparant en integer gemeentebestuur

Een democratisch gemeentebestuur is een belangrijke waarborg van onze vrijheid. Goed bestuur is integer, toegankelijk, transparant en controleerbaar.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • geen gesloten coalitie willen zoals de afgelopen periode maar een raadsbrede samenwerking waarbij college voorstellen niet vooraf dichtgetimmerd zijn met de coalitiepartijen maar open besproken worden met de raad. Niet de macht van de spreker, maar de kracht van de argumenten moet doorslaggevend zijn.

 • geen besloten raadsvergaderingen meer willen hebben, met uitzondering van situaties die betrekking hebben op personen en voorstellen waar grote financiële gevolgen voor de gemeente aan vast zitten (bijvoorbeeld grondverkopen en grondaankopen).

 • een integere en betrouwbare gemeente willen waarbij de transparantie in het besluitvormingsproces voorop staat (geen “verrassingen”, geen “spelletjes”).

 • we willen dat bestuurders zelf de vraag stellen: hoe willen we dat onze omgeving eruit ziet, ook al zijn andere organen verantwoordelijk voor het afgeven van de vergunningen.

Goede Dienstverlening

De gemeente biedt dienstverlening zoveel mogelijk digitaal en telefonisch aan. Mensen die behoefte hebben aan rechtstreeks contact en/of niet om kunnen gaan met de digitale dienstverlening blijven we natuurlijk helpen aan het loket of we komen bij u thuis (keukentafelgesprek in de zorg).

Dat betekent dat we als PvOJ-GroenLinks:

 • de elektronische dienstverlening verder willen ontwikkelen waar dit kan, maar wel met oog voor de menselijke maat en persoonlijk contact (bijvoorbeeld in de zorg).

 • burgers hierbij willen helpen en stimuleren zodat ze bij kunnen blijven. Dit in de vorm van bijvoorbeeld een cursus digitale vaardigheden bij de bibliotheek.

 • burgers beter willen informeren en betrekken bij het bomen- en groenbeleid door het digitaal toegankelijk maken van kaarten en bijbehorende informatie. Dit is nu niet mogelijk, in tegenstelling tot bestemmingsplannen die wel digitaal beschikbaar zijn.

Aantrekkelijke gemeente met veel cultuur

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open gemeente hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, muziek maken, schilderles nemen of dansen in een groep. PvOJ-GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.

Dat betekent dat we als PvOJ-GroenLinks:

 • het van belang vinden dat er een gemeentelijke cultuurnota komt waarin we zichtbaar maken wat we onder cultuur verstaan en welke ondersteuning we vanuit de gemeente kunnen bieden (subsidie, garantstelling, bijdrage in natura, soepele vergunningverlening) om het aanwezige cultuuraanbod in onze gemeente (o.a. Brabantsedag, Carnaval, KunstSmullen, muziekgezelschappen, bibliotheekwerk en ons erfgoed) te versterken en waar mogelijk uit te breiden.

 • de rol van de cultuurcoach van harte ondersteunen.

 • vinden dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de bibliotheek in alle kernen (niet alleen in Heeze, maar ook in Leende en Sterksel) een uitgebreider takenpakket op educatief, cultureel en sociaal gebied goed kan invullen. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld het taalcafé, cursussen voor laaggeletterden, ontmoeting en debat over actuele thema’s.

 • de dorpshuizen (MFA Leende, ’t Perron Heeze, Valentijn Sterksel) financieel willen blijven ondersteunen ter ondersteuning van hun maatschappelijke en culturele functie. Wel moet er een nota accomodatiebeleid komen t.a.v. subsidiëring van de dorpshuizen en de subsidiëring van de oragnisaties die van de dorpshuizen gebruik maken. We moeten voorkomen dat er concurrentie ontstaat door verschillen in subsidiëring.

 • via het basisonderwijs de jeugd betrekken bij culturele activiteiten in de verschillende kernen (versterking cultuur in het onderwijs).

 • het muziekonderwijs in het basisonderwijs willen stimuleren. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar.

 • van de gemeentehuis tuin het kloppend hart van Heeze te maken door onder andere:

  • Ruimte voor een muziekkiosk te creëren.

  • De brandweerkazerne naast de kunstateliers die er zijn een museumfunctie te geven (bijvoorbeeld voor de Brabantsedag, de Heemkundekring). 


Gastvrije gemeente

Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. De gemeente heeft een taakstelling om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Een statushouder heeft de asielprocedure afgerond en heeft een verblijfsstatus voor 5 jaar. Een statushouder moet net als een Nederlander aan het werk en meedoen in onze samenleving. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving.

 

PvOJ-GroenLinks wil burgers actief betrekken bij de vestiging van statushouders in onze gemeente. Heldere communicatie als het gaat over de plek van huisvesting en het stimuleren van de burgers om een bijdrage te leveren aan de integratie zijn daarbij belangrijk.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

 • statushouders helpen we waar we kunnen om te zorgen dat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen door hen te helpen met het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk. Ook door bijvoorbeeld de bestaande financiële regeling om lid te worden van een van onze sportverengingen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en hen te betrekken bij culturele activiteiten.

 • stelling zullen nemen, daar waar sprake is van racisme of discriminatie.
 • Cordaad aanspreken op de bureaucratische procedures met betrekking tot bijvoorbeeld het organiseren van stageplekken. Hierbij moet meer ruimte komen voor laagdrempelige initiatieven en inbreng van vrijwilligers.

 • onderzoek doen (in A2 verband) naar de mogelijkheden van passend onderwijs voor jonge asielzoekers (12 tot 17) dichter bij huis, in plaats van Eindhoven-noord bijvoorbeeld bij Were Di in Valkenswaard.


Bestuurlijke toekomst gemeente Heeze-Leende

We zijn van mening dat we niet in staat zijn om als gemeente alleen (zonder samenwerking met ander gemeenten) invulling te geven aan de opgaven die in de komende jaren op ons afkomen. Zeker als we kijken naar de landelijke verplichtingen zoals de verdere transformatie van de zorg, de invoering van de omgevingswet en de lokale taken waarvoor we staan op het gebied van verkeer, duurzaamheid, leefbaarheid kernen/buitengebied, wonen en verkeer, economie en bedrijvigheid.

Dat betekent dat we als PvOJ-GroenLinks:

 • een open houding hebben om te komen tot intensievere samenwerking en versterking van de samenwerking met andere gemeenten en partners in de regio, zoals de bestaande A2 samenwerking met Valkenswaard en Cranendonck, Geldrop-Mierlo, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Brainport.

 • er ons voor inspannen dat de democratische controle van de gemeenteraad op de verschillende samenwerkingsverbanden wordt verbeterd. Niet alleen controle achteraf, maar ook invloed aan de voorkant op het beleid dat wordt gevoerd door de betreffende samenwerkingsconstructie, zoals gemeenschappelijke regelingen en bestuursovereenkomsten.

 • ons richten op die samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor het realiseren van onze speerpunten. Bijvoorbeeld:

  • de Omgevings Dienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) in verband met de handhaving van milieuvergunningen

  • regionale afspraken met betrekking tot de inkoop van jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (op het niveau van de jeugdzorg-regio)

  • het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)/Metropool Regio Eindhoven (MRE) als het gaat om spreiding van bedrijvigheid en de planning van de woningbouw in de regio.

 • willen dat de discussie over de bestuurlijke toekomst van Heeze – Leende op een open en transparante manier gevoerd wordt, waarbij iedereen (burgers en bedrijven) kan meepraten. Een goed voorbeeld is hoe de gemeente Asten dit heeft gedaan. Daarnaast is het van belang dat het proces qua voorbereiding en besluitvorming afgestemd wordt met de andere A2 gemeenten (Cranendonck en Valkenswaard).

 • dat bij de discussie over de toekomst van de gemeente de identiteit van de kernen in onze gemeente centraal staat. We willen deze identiteit versterken door aandacht te geven aan de vorming van een dorpsraad in Heeze (Heeze heeft nog geen dorpsraad) en de doorontwikkeling te ondersteunen van de bestaande dorpsraden van Leende, Sterksel en de kernraad van Strijp.

Financiën gemeente Heeze-Leende

PVOJ-GroenLinks staat voor een degelijk financieel beleid met een sluitende meerjarenbegroting. 

Als wij in de loop van de komende raadsperiode keuzes gaan maken in het kader van de realisatie van onze speerpunten zullen wij als vanzelfsprekend ook de financiële consequenties in meenemen.

Bijvoorbeeld: bewoners met een energieneutrale woning of woning met een A- ef B-label zouden een korting moeten krijgen op de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook willen we voorkomen dat er onnodig reserves worden opgepot. Wij willen deze 'overbodige' reserves inzetten voor investeringsprojecten op het gebied van duurzaamheid of op sociaal en cultureel gebied.

 

Heeft u vragen of suggesties voor bijdragen aan ons programma, neem dan contact op via post@pvoj-groenlinks.nl. Wij horen graag van u!