Reactie op concept begroting 2019

Op de eerste plaats wil PVOJ-GroenLinks dank en waardering uiten over deze begroting. Een nieuwe opzet, duidelijk en overzichtelijk. Meer nadruk op de inhoud van het beleid. Verfrissend!

We zien een flink aantal onderwerpen terugkomen die door ons aan de orde zijn gesteld. Wij zijn daar blij mee. Een begroting die sluit met een voordeel van € 40.000,00 is positief. Wel zijn wij  benieuwd hoe het college zijn verantwoording aan de raad geeft als er gedurende het begrotingsjaar wordt afgeweken van de inhoudelijke doelen en financiële kaders in de begroting.

In dit kader een vraag: Hoe kan in 2019 cofinanciering plaatsvinden ingeval in het IBP, het InterBestuurlijk Programma, nieuwe interessante projecten opduiken? Daarvoor zijn nog geen middelen gereserveerd.

We staan voor een aantal uitdagingen: de energietransitie, de transitie van het landelijk gebied, en, in het Sociaal Domein, het tegen-gaan van eenzaamheid van mensen. Dat vraagt de komende tijd extra aandacht. 

 

Ook de omgevingswet is aanstaande. Het implementeren van deze wet vraagt veel van onze ambtenaren, het college en de raad maar ook van onze burgers en bedrijven. Maximale inzet op het voorlichten en betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij deze belangrijke nieuwe manier van samenwerken is geboden. 

Wij willen u wijzen op ons eerdere voorstel voor aanpassing van het vergaderstelsel, met het doel belanghebbenden in een vroegtijdig stadium bij nieuw beleid te betrekken. In dit verband aan u de vraag om de al eerder in het presidium toegezegde actualisering van de lange termijnplanning ook daadwerkelijk uit te voeren.  

 

Goed dat in deze begroting aandacht voor duurzaamheid is. Neemt niet weg dat wij vinden dat er meer aandacht voor o.a. de energietransitie moet komen. Wij missen snelheid, ambitie en een proactieve houding. Waar blijft het toegezegde duurzaamheidsbeleid? Hoe wordt geïnvesteerd in de ambtelijke capaciteit voor uitvoering? Zonder een structureel en substantieel bedrag in de begroting, blijft het bij plannen. 

 

Dienstverlening en bestuur

Opgenomen is dat U burgers en bedrijven vroeg in het traject mee wilt nemen. Wij nemen aan dat dat een verschrijving is. Burgers en bedrijven dienen vanaf het begin in plannen mee genomen te worden.

Goed dat de rol van de gastvrouw zonder extra kosten al vanaf 2019 wordt geïntegreerd in de receptie. 

PvOJ-GroenLinks zou graag zien dat er meer transparantie komt in het proces “stip op de horizon”, de bestuurlijke toekomst van de gemeente Heeze-Leende. Onze inwoners hebben recht te weten hoe wij als raad daarover denken. En niet alleen dat: bij de raad zelf is momenteel ook geen sprake van transparante meningsvorming. Elders kan het kennelijk wel: kijk naar Cranendonk.

De invoering van een experimenteerbudget om initiatieven van burgers te ondersteunen steunen wij. De rol van de dorpsraden wordt steeds belangrijker. Te denken valt aan oa. leefbaarheid en veiligheid in de kernen. Hoe kunnen we in de kern Heeze invulling geven aan burgerparticipatie? Mogelijk dat wijkraden een oplossing zijn. In het verlengde van burgerparticipatie ligt het in de rede om het budget voor het succesvolle project ´kleine ergernissen´ te verhogen en de regeling te verbreden. In deze begroting stelt u: “zichtbare politie in onze dorpen, dit door daar voor structurele aandacht te vragen tijdens periodieke overleggen met de politie.” Mooi gezegd, maar hoe daadwerkelijk meer politie in de dorpen te krijgen voor aanpak verkeersproblematiek in de Weibossen of de centra van Leende en Heeze? Geen woorden maar daden!

 

Wonen , bedrijven, recreëren

PvOJ-GroenLinks wil de leefbaarheid in de 4 kernen behouden en verbeteren. Vergroting van de veiligheid in de kernen en verbetering van de bereikbaarheid zijn maatregelen die wij steunen. Ook is een onderzoek naar de mogelijkheden van centrummanagement  een goede zaak. Leegstand  moet immers effectiever aangepakt worden, ter verbetering van de leefbaarheid in het winkelgebied.

 

De haalbaarheid van de fietsverbinding tussen Weert en Eindhoven en Heeze en Waalre wordt terecht onderzocht. Uiteraard samen met o.a. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Ook zijn wij tevreden dat bij de flankerende maatregelen Randweg de inzet van gedragsbeïnvloeding wordt bekeken samen met VVN-Heeze. Bij de behandeling van de kadernota hebben wij een motie ingediend om daarvoor middelen te reserveren. 

 

Profilering van Heeze-Leende als toeristisch en recreatief gebied spreekt voor zich. Maatregelen voor passend woningaanbod voor jongeren, ouderen en huishoudens met een lager inkomen missen wij. Het opstellen van de woonvisie dient hierin meer duidelijkheid brengen. 

Na herhaald aandringen onzerzijds gaan de Oostrikkerstraat en Langstraat in Leende op de schop. Hier wel de opmerking dat de uitvoering in overleg moet gaan met bewoners en  met de carnavalsvereniging de Lindse Bloas. De carnavalsoptocht moet geen hinder ondervinden. 

Aangezien de kosten voor afval verwerking stijgen zal allicht de afvalstoffenheffing, die kosten dekkend moet zijn, worden verhoogd. Wat we echter niet begrijpen is dat deze kostenverhoging niet volledig verwerkt is in het variabele tarief voor de lediging van containers en bezoek aan de milieustraat, maar dat óók het vastrecht wordt verhoogd. Wij huldigen het principe “de vervuiler betaalt”. Gezien de extreme stijging van 50% roepen wij het college op om eens bij de regiogemeenten te kijken hoe deze de afvalproblematiek aanpakken.

 

Dan als laatste punt in dit programma het groenbeheer. We zien hier echt te weinig ambitie gelet op de uitspraak in het coalitieakkoord over verhoging van het niveau van het groen in de kernen en het buitengebied. Wij dringen er op aan dat er in 2019 een beleidsplan groenbeheer wordt opgesteld. 

 

Samen leven en participeren

Samenvoeging van Centrum Jeugd en Gezin, WMO en Participatie tot één Sociaal Team is een goed idee. Goed ook dat het budget sociaal domein in lijn is gebracht met de te verwachten uitgaven, en dat we de reserve Sociaal Domein intact laten om eventuele tegenvallers op te vangen. Graag zien wij op korte termijn maatregelen om de kosten verder te beheersen zonder dat het recht op zorg in gedrang komt. Vraag onzerzijds is: Is het budgetplafond per zorgaanbieder hiervoor wel het geëigend middel bij de schaalgrootte in Heeze-Leende? Immers: jeugd en de WMO zijn open-eind regelingen.

 

De wagenbouwers van de Brabantse Dag zijn inmiddels voorzien van een goede verharde bouwplaats en de Wifi aansluiting voor de beveiliging van de bouwplaatsen is aanstaande. Het is nu tijd om aandacht te besteden aan de wagenbouwers voor de carnavalsoptocht, in Leende, Leender-Strijp en Sterksel. PvOJ-GroenLinks ziet graag dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid voor het ondersteunen van deze, vaak jonge, bouwgroepen. 

 

Grote projecten

Verkeersproblematiek/Centrale as: in Heeze wordt de randweg tot aan de Leenderweg aangelegd. Nu is het snel doorpakken: de kern Leende mag niet de overlast krijgen van het ontbreken van de rest van de centrale as. Wij zijn in dit verband zeer benieuwd naar het ´no regret´- maatregelenpakket mbt de A2 waarvan sprake is in de bereikbaarheidsagenda Zuid Oost Brabant. 

HSL net: Project is bijna afgerond. Wij waren en zijn niet zo gelukkig met het project, gezien de financiële risico’s. Deze wethouder moet er nu voor zorgen dat alle bewoners van het buitengebied aangesloten worden.

Centrumplan Leende: In 2019 wordt gestart met de bouw van het MFA, voor de school, het gemeenschapshuis en de kinderopvang. De exploitatiebegroting van de MFA moet zo snel mogelijk openbaar worden, zodat gebruikers in gesprek kunnen gaan met het toekomstige MFA bestuur. Daarnaast vragen wij bij de bouw van de woningen in het centrum van Leende extra aandacht voor senioren koop- en huurwoningen.

 

Transitie buitengebied: wij pleiten er voor om deze transitie te zien als een groot project en hiervoor in de komende periode een samenhangende visie op te stellen, als onderdeel van de omgevingsvisie.

 

Overzicht motie/amendementen, deels ingediend met D66:

(ze zijn online hier terug te vinden)

  1. Uitbreiding ambtelijke capaciteit energietransitie en duurzaamheid
  2. Regie over ontwikkeling zonneparken in Heeze-Leende
  3. Opstellen samenhangende visie op het buitengebied en transitie Landbouw
  4. Opstellen beleidsplan groenbeheer
  5. Aanpassen budget en regeling kleine ergernissen
  6. Onderzoek naar ondersteuning jonge bouwgroepen carnaval

Reactie op coalitieakkoord en kadernota

PvOJ - GroenLinks heeft aan het verzoek van de coalitiepartijen om input te leveren voor het coalitieakkoord graag voldaan. Wij zagen namelijk veel belangrijke speerpunten van ons programma verwerkt in dit akkoord, zoals:

 

Duurzaamheid en klimaat, het streven naar een groenere gemeente, de aanpak van de verkeersproblematiek en de integrale benadering binnen het sociale domein.

 

In een prettig en constructief overleg hebben wij de voor ons belangrijke aanvullende punten kunnen bespreken en in kunnen brengen. Dit zijn o.a. ervaring opdoen met de omgevingswet, het opstellen van een cultuurnota en investeren in regionale samenwerking. Tevens het inrichten van een verblijf/winkelgebied in de kernen waar de (vracht) auto te gast is.

 

Daarmee kan PvOJ - GroenLinks dit akkoord op hoofdlijnen ondersteunen. Het moet wel duidelijk zijn dat de nadere uitwerking richting raadsvoorstellen door ons op inhoud en waarde zullen worden beoordeeld. Dit in relatie tot wat wij hierover in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen.

 

Wij zouden hierover graag met de coalitie enkele gedragsregels willen afspreken:

- Gelijke informatiepositie (qua inhoud en qua timing) voor zowel raadsleden uit coalitiepartijen als uit niet-coalitie partijen.

- Bij de uitwerking van de voorstellen zouden wij graag tijdig betrokken willen worden, ruim voor de behandeling van de voorstellen in de raad.

- In raadsvoorstellen dienen verschillende opties te worden geschetst zodat er ook wat te kiezen valt. Hiertoe hebben een onlangs een voorstel tot een aangepast vergadermodel ingediend.

 

Tijdens de raadsvergadering van 18 juni hebben alle partijen gereageerd op de gepresenteerde kadernota 2019-2022. Wij constateren dat deze nota nog erg beperkt is qua uitwerking van het coalitieakkoord en weinig ambitie uitstraalt. Veel zaken worden doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling in het najaar en nieuw beleid staat nog in de kinderschoenen. Wij stellen voor om de Lange Termijn Planning te actualiseren zodat we als raad zicht krijgen op welk moment we beleidsvoorstellen op de verschillende beleidsterreinen kunnen verwachten.

Goed te kunnen constateren dat het meerjarenperspectief gunstig is. Met de technische uitgangspunten kunnen wij akkoord gaan.

 

Duurzaamheid is voor nu en de directe toekomst van essentieel belang, maar met het opstellen van beleid zijn we er nog niet. Er is snelheid geboden, zodat we daadwerkelijk aan de slag kunnen met de uitvoering. We vragen ons af of niet al in 2018 deze middelen ter beschikking gesteld moeten worden om tempo te maken en eind dit jaar het beleid op tafel te hebben. Hierbij willen we deze middelen ook graag inzetten voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. Wij stellen voor om zo spoedig mogelijk een raadswerkgroep duurzaamheid en klimaat in te stellen om dit beleidsproces mee vorm te geven. 

 

Wij zullen het voorstel om vanaf de begroting 2019 te gaan werken met één sociaal domein ondersteunen en wij vinden het een goed idee om voor de coalitieperiode 2019-2023 te gaan werken met een geïntegreerd beleidsplan Sociaal Domein, waarbij voldoende aandacht is voor preventieve aanpak. Hierbij vragen wij nadrukkelijk aandacht voor een doorkijk richting 2019 en verder met betrekking tot de kostenontwikkeling van het Sociaal Domein. Wij maken ons zorgen gezien de signalen die wij hierover ontvangen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van de kosten Huishoudelijke Ondersteuning en Jeugd).

  

Een gastvrouw draagt bij aan een goede dienstverlening, zeker voor de ouderen in onze gemeente. Vandaar dat wij mee kunnen gaan dat deze functie structureel wordt ingevuld, met de opmerking dat wij na 2 jaar graag nogmaals een evaluatie zien waaruit blijkt in welke mate er behoefte is aan een gastvrouw.

  

Voordat in 2019 en 2020 klanttevredenheidsonderzoeken worden gedaan zouden we graag vooraf vernemen op welke onderwerpen een onderzoek gewenst en noodzakelijk is.

 

Van extra taalondersteuning NT2-leerlingen zien we de noodzaak wel in. 

 

Een nieuw MFA in het centrum van Leende laat lang op zich wachten. Wij zijn benieuwd naar de reacties op het raadsvoorstel, bouwkostenstijging centrumplan Leende en gaan er vanuit dat dit college medio 2018 het startschot kan geven voor de bouw. Leende heeft al lang genoeg gewacht. Wij zijn bereid voor de duurzaamheidsmaatregelen en meerkosten van de bouw extra middelen ter beschikking te stellen.

 

Een geüpdatet accommodatiebeleid waarin mogelijk ook de oplossing voor Sportpark ’t Lambrek wordt betrokken, daar zien wij naar uit. Wij gaan er vanuit dat het beleid in samenspraak met de gebruikers plaats zal vinden.

 

Nu het economisch goed gaat komt er een voorstel om de grondprijzen opnieuw vast te stellen. In mindere goede economische tijden, die gelukkig achter ons liggen, was het college niet thuis op meerdere verzoeken onzerzijds om de grondprijzen te actualiseren. Wij wachten met belangstelling de nota grondprijzen af.

 

PvOJ - GroenLinks wil de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de kernen verbeteren en de leefbaarheid verhogen. Daarom is het positief dat er nu al middelen gereserveerd worden voor flankerende maatregelen. Wel hebben we graag duidelijkheid over hoe precies de invulling gaat plaatsvinden, ook financieel. Naast fysieke maatregelen pleiten wij er voor om tijdig aandacht te besteden aan maatregelen die het gedrag van de weggebruikers gaat beïnvloeden en hier dan ook middelen voor beschikbaar te stellen. Ook stellen wij vast dat de nadruk wel erg licht op Heeze. Ook voor Leende zijn middelen noodzakelijk om de kern verkeersluw te maken.

 

Bij de aanpak van de centra in onze kernen dienen voetgangers en fietsers meer aandacht te krijgen. Zoals ook in het coalitieakkoord is afgesproken is de (vracht)auto te gast. Bij de inrichting moet plaats zijn voor verblijfsgebieden. Bij de centrumontwikkeling van Heeze en Leende dient hiermee rekening te worden gehouden. Centrummanagement kan hier een belangrijke rol spelen.

  

Een uitwerkingsplan bomen is welkom. Belangrijker vinden wij de uitvoering van dit plan. Wij zouden graag meer middelen voor onderhoud en verbetering van groen in deze kadernota zien. Tijdens een van de campagnebijeenkomsten in de Kapellerput bleek dat hiervoor raadsbreed een meerderheid is.

 

Extra middelen opnemen voor de veiligheid van de BrabantseDag en het duurzaam inrichten van de wagenbouwplaatsen is voor ons geen probleem. De vraag is wel: als wagenbouwers van Carnavalsverenigingen met een verzoek komen m.b.t. veiligheid, hoe wordt daar mee omgegaan?

 

Alles overziend kunnen wij in grote lijnen de kader nota onderschrijven waarbij wij overwegen om moties en/of amendementen in te dienen op de volgende onderwerpen:

  • Instellen raadswerkgroep duurzaamheid en klimaat
  • Uitvoeren klimaatstresstest als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid
  • Middelen reserveren voor gedragsverandering als onderdeel van de geplande flankerende maatregelen m.b.t. verkeer 
  • Procesvoorstel m.b.t. betrekken raad bij voorbereiding begroting 2018 inclusief ingevulde lange termijn planning 

Gemeente geeft zeggenschap weg over bospad de Sandermannen

BrabantWater heeft de gemeente verzocht een deel van het pad de Sandermannen aan de openbaarheid te onttrekken. Bijna alle partijen stemden hier 23 april mee in. Alide Hijmans legt uit waarom PvOJ – GroenLinks tegen dit voorstel stemde.

Ik ga beginnen met u een historisch plaatje te schetsen, en daarna kom ik concreet uit bij de Sandermannen. Dat plaatje is essentieel voor begrip van mijn standpunt, daarom heb ik het ook nog eens allemaal voor u uitgeschreven. Er was eens in Nederland, en dus ook hier in Heeze, een tijd dat de grond eigendom was van de heeren (met dubbel ee), en dat de pachters en dergelijken alleen met toestemming over de grond van de heer mochten gaan. En dus ook alleen met toestemming, of met tolbetaling, over de wegen op  die grond mochten gaan. Die tijd is allang voorbij.

Er zijn – ik bespaar een paar eeuwen geschiedenis, en komt meteen op het heden –Er zijn in het heden staatkundige verenigingen van burgers, die men noemt: parlement, provinciale staten, gemeenteraad. Wat dat zijn wij: vertegenwoordiging van de burgers van Heeze leende Sterksel, en wij houden het belang van die burgers in het oog. Van de burgers die in het verleden weinig te vertellen hadden tegenover grootgrondbezitters.

Die burgers hebben er belang bij dat zij vrij over de wegen mogen gaan, over zoveel mogelijk wegen. De Sandermannen, zo begrijpt u, is er daar een van. Wij mogen van die vrijheid niet zomaar een stukje weggeven. En als wij dat wel doen, dan moeten wij een verrekt goed verhaal erbij hebben. Een verhaal dat uitlegt dat wij niet anders konden. Dat het niet anders kon, dan dat wij een openbare weg, de Sandermannen, weggaven. Want wij kunnen geen verstoppertje spelen en net doen alsof we niet in de gaten hebben dat het ook anders kan. Het besturen is aan het college, maar wij hoeven niet te tekenen bij het kruisje als we een beter verhaal hebben.

Ik had het net over de oude Heeren. En nu, zijn er dan nu geen heren meer?  Er is in Heeze een openluchtmuseum van culturele en geschiedkundige waarde, dat bijdraagt aan de schoonheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Kasteel heet dat. Maar dat bedoel ik hier niet.
Er zijn allang Nieuwe Heren, maar dan onder de naam NV of BV.  Een daarvan heet BrabantWater.
De oude heeren toen en de nieuwe heren nu: de verbindende schakel is dat daar het kapitaal is.

Ik begon met er was eens in nederland een tijd.  Dat is een plaatje vanuit de helicoptervisie. Nu ga ik verder met er was eens een Naamloze Vennootschap in Den Bosch. En die is er nog steeds, en ik hoop dat die lang zal blijven bestaan. Die NV heet BrabantWater. Die Naamloze Vennootschap doet in Water. In haar doelstellingen, dat noemen ze ´missie statement´, staat:

Goed drinkwater uit de beste bronnen. Duurzaamheid, gezondheid, veiligheid. Goede zorg  voor onze waterwingebieden. Maatschappelijke waarden van water.

BrabantWater heeft er daarom belang bij dat zij zo volledig mogelijke zeggenschap heeft over haar eigendom, het waterwingebied binnen onze gemeentegrenzen. Dat belang is gericht op schoon drinkwater, niet op recreatieve waarden. En ook niet op rechten van burgers op vrije doorgang, overigens.

In de stukken vind ik een verwijzing naar openstellingsregels van de Groote Heide, opgesteld door Brabants Landschap, de gemeente en Brabantwater. Daarin wordt BrabantWater a.h.w. op een lijn gesteld met Brabants landschap en de gemeente. Dat klopt niet, want het grote verschil is dat de gemeente het Algemeen Belang q.q. voorop dient te stellen, dat Brabants Landschap een ANBI is, een algemeen nut beogende instelling met de missie heeft de natuur beschermen én de natuur beleefbaar maken, en dat deze twee de belangen van de recreant (mede) dienen. BrabantWater daarentegen, ik zei het al, heeft in haar doelstellingen primair water, en het woord recreant komt er niet in voor. Als de gemeente zich wil beroepen op belangen van recreanten tegenover BrabantWater, kan dié zich altijd nog beroepen op haar doelstellingen. Water en winst.
En dan zijn niet formeel vastgelegde afspraken met BrabantWater lucht. Gebakken Lucht. Geen recreant kan zich beroepen op opmerkingen in een collegevoorstel, als dat niet is opgenomen is in regel die bestemd is om te gelden tussen de burger en BrabantWater.

Ik kom nu specifiek op de redenering die door het college is aangevoerd om de zienswijze van de fietsersbond ongegrond te verklaren. De fietsersbond die, op zichzelf juist, stelt dat het resultaat van een verkeersbesluit (met daarin ook een verkeersmaatregel) ogv de Wegenverkeerswet, dezelfde waarborgen geeft wat betreft het afsluiten van de hoofdrijbaan en het weren van ongewenste gebruikers, afvaldumpers en wat dies meer zij. Let wel: zo´n verkeersbesluit kan genomen worden t.a.v. openbare wegen én t.a.v. andere wegen. (En bovendien is er al een provinciale verordening die het parkeren op waterwingebied, d.w.z. de noordelijke berm van de Sandermannen, verbiedt.)
Het college stelt: dat het ook anders kan, is geen reden dit voorstel af te wijzen.

Klopt. Dat is op zich de reden niet. De reden om af te wijzen is, dat het belang van de burger bij openbaarheid vóórop moet staan. Een uitzondering daarop kan gemaakt worden als voor het weren van, kort gezegd, ongewenste bezoekers  nodig is de weg aan de openbaarheid te onttrekken. Is die uitzondering nodig? Nee, die uitzondering is niet nodig.


Het wordt een beetje flauw om te redeneren dat een verzoek voor een verkeersbesluit er immers niet ligt. Het college en/of BrabantWater zijn mans genoeg om daar wat aan te doen. De fietsersbond heeft met recht en reden uitgelegd waarom voor fietsers – recreanten én forenzen – dit tracé aantrekkelijk is, en dat het de moeite loont om zeggenschap te houden in de toekomst.

Daarbij komt nog nadrukkelijk dat zowat iedere partij duurzaamheid in zijn programma heeft staan. Maar het gaat niet alleen om het programma, het gaat om wat je er mee doet.
PvOJ GroenLinks realiseert zich dat de toekomst ligt in het terugdringen van autogebruik, en het bevorderen van fietsen voor woon-werkverkeer. Heeze ligt op fietsafstand van Eindhoven, en de forens rekent gewoon uit hoeveel minuten sneller hij op zijn werk is als hij op de fiets gaat. Houdt de mogelijkheden open, maak je niet afhankelijk van de vriendelijke medewerking van BrabantWater, dat lijkt mij de juiste koers. Dit alles  is reden genoeg om tegen het voorstel tot onttrekking aan de openbaarheid van de Sandermannen te stemmen

foto: de Fietsersbond
foto: de Fietsersbond

Persbericht 13 maart:

Laat de energietransitie in het voordeel van Heeze-Leende werken

 

De Partij voor Oud en Jong – GroenLinks plaatst duurzaamheid en energietransitie als één van de belangrijkste punten op haar programma. Daarom organiseerde zij op 7 maart een avond over dit thema met twee betrokken sprekers: Arno Uijlenhoet, lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor GroenLinks en Paul Smeulders, wethouder GroenLinks in Helmond. Hun boodschap: laat de energietransitie in het voordeel van Heeze-Leende werken door samen te werken met burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden. 

 

In zijn bijdrage schetste Arno Uijlenhoet de urgentie om werk te maken van energietransitie: “Als we ons klimaat niet uit de hand willen laten lopen, mogen we in 2030 niet meer dan 55% van de huidige hoeveelheid CO2 uitstoten en mogen we in 2050 helemaal geen CO2 meer uitstoten. Dat betekent dat we al in 2030 ons energiegebruik met de helft moeten beperken en voor 40% hernieuwbare energie moeten gaan opwekken. De teller voor energiebesparing staat in Brabant nog maar op een paar procent en het percentage duurzaam opgewekte energie bedraagt 9%”. Er is dus nog een hele weg te gaan. Maar er is ook goed nieuws. De provincie beschikt over forse financiële reserves waarmee gemeenten als Heeze-Leende hun voordeel kunnen doen. En Heeze-Leende kan gebruik maken van de kennis en ervaring van andere gemeenten.

 

Daarom vertelde Paul Smeulders, die onlangs nog werd verkozen tot lokale politicus van het jaar 2017, op inspirerende wijze hoe hij in Helmond een proces op gang heeft gebracht om op allerlei terreinen in Helmond duurzaamheid op de agenda te zetten. Dat was begonnen in 2015 met een conferentie waarbij bedrijven, woningcorporaties, onderwijs, gemeente, waterschap, Brabant Water en de ZLTO samen een zogeheten versnellingsagenda vaststelden. Daaruit ontstonden tal van projecten, variërend van gasloos bouwen en geothermie tot het energiehuis, waar iedereen gratis advies kan krijgen over hoe hij/zij kan bijdragen aan energietransitie en duurzaamheid. Waar duurzaamheid in Helmond vier jaar geleden nog werd gezien als een klein thema, is het nu een brede maatschappelijke beweging waaraan iedereen kan bijdragen. 

 

Een vergelijkbaar proces zou ook in onze gemeente mogelijk moeten zijn, rekening houdend met de eigen, lokale omstandigheden. Zo hebben in Heeze-Leende huishoudens en mobiliteit een relatief groot aandeel in het totale energieverbruik. Volgens Arno Uijlenhoet is het daarom logisch om aan besparing in deze sectoren prioriteit te geven. “Te denken valt aan projecten op het gebied van woningisolatie, gasloos bouwen en laadpalen in combinatie met de opwekking van lokale groene stroom via zonnedaken en windturbines. Gegeven de ondergrond is geothermie in Heeze-Leende geen optie”. Al met al ziet Arno Uijlenhoet voor Heeze-Leende een mooie uitdaging  om van de energietransitie samen met burgers, bedrijven en instellingen een succes te maken. Hij gaf aan graag bereid te zijn om daarover in de toekomst advies te geven.

 

Frans Maas, lijsttrekker van de Partij voor Oud en Jong – GroenLinks: “Hierin schuilt de kracht van deze combinatielijst: We hebben onze wortels in de lokale gemeenschap én kunnen profiteren van de kennis en het netwerk van iemand als Arno Uijlenhoet op het gebied van duurzaamheid en energietransitie”.

 

Presentatie: Een duurzame gemeente, hoe bereik je dat?

Duurzaamheid, we vinden het allemaal belangrijk, maar hoe pak je dat aan? Wat heeft de gemeente aan instrumenten om daarmee aan de slag te gaan? Rond deze vraag organiseert de Partij Voor Oud en Jong - GroenLinks op woensdag 7 maart een presentatie in 't Perron in Heeze.

U bent van harte uitgenodigd om u te laten informeren en inspireren door twee interessante sprekers: Arno Uijlenhoet, GroenLinkslid in de Provinciale Staten en Paul Smeulders, GroenLinks-wethouder in Helmond.

 

Paul Smeulders is onlangs tot beste lokale bestuurder van 2017 uitgeroepen door het magazine Binnenlands Bestuur. In zijn portefeuille heeft hij onder andere duurzaamheid (inclusief milieu en energie), financiën, vastgoed, grondbedrijf en afval.  Ook is hij voorzitter van afvalstoffendienst BLINK, waar Heeze sinds een jaar onderdeel van uitmaakt.

Lees meer op https://www.helmond.nl/wethoudersmeulders

 

Arno Uijlenhoet is als Statenlid woordvoerder economie, energie, klimaat en financiën. Hij houdt zich bezig met energieprojecten (zon, wind en aardwarmte) waarvan omwonenden en omliggende bedrijven mede-eigenaar zijn. Zo is hij voorzitter van Energie Coöperatie 073 en penningmeester van de Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West.

Hij zet zich in voor een stevig en transparant Brabants klimaatbeleid, zodat we gericht op CO2-reductie kunnen sturen en we weer schone lucht kunnen inademen. Tevens is zijn doel: een eerlijke en schone lokale en regionale economie waar materiaal- en energiekringlopen worden gesloten en publieke investeringen ten goede komen aan versterking van de arbeidsmarkt.

Lees meer op: http://www.arnouijlenhoet.nl/

 

In Heeze-Leende valt nog veel winst te behalen. Hoe kan onze gemeente klimaatneutraal worden? Denk aan duurzaam (ver)bouwen, nieuwe bronnen van duurzame energie-opwekking, burgerinitiatieven op dit vlak steunen, duurzaam (openbaar) vervoer stimuleren, meer kringloopgericht denken en duurzamer inkopen. Nieuwbouw kan gasloos gerealiseerd worden en er wordt gewerkt aan synthetisch gas. Hoe kan onze regionale economie profiteren van verduurzaming? En niet te vergeten, wat kan de burger zelf doen?

 

Er zijn nog veel meer stappen te bedenken die onze gemeente duurzamer kunnen maken, bijvoorbeeld door recycling te verbeteren en zwerfvuil aan te pakken. De Partij Voor Oud en Jong - GroenLinks vindt daarom dat ook onze gemeente zich aan moet sluiten bij de Statiegeldalliantie. Die pleit voor invoering van statiegeld op blikjes en kleine PET-flesjes. Kom vooral mee denken! Na afloop van de twee presentaties is er ruimte voor vragen en discussie. De avond vindt plaats in zaal 1.03 van 't Perron, boven de bieb. Inloop is vanaf 19:30 uur met koffie en thee. Om 20:00 start de presentatie.

4 februari - Heeze-Leende moet aansluiten bij de Statiegeldalliantie.

Blikjes en plastic flesjes vervuilen ook in Heeze-Leende de bermen. Een rondje fietsen via Heezerenbosch en het Bels Lijntje leverde pas weer een forse oogst op. Vooral bier en energiedrankjes blijken in trek bij onze forensen, scholieren en recreanten. Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. Kun je hier iets tegen beginnen? Ja, dat kan. 

 

De Partij voor Oud en Jong - GroenLinks zou graag willen dat ook onze gemeente zich aansluit bij de Statiegeldalliantie. Dit initiatief roept de regering op om statiegeld in te voeren op alle PET-flessen en blikjes. Invoeren van statiegeld kan het zwerfvuil terugdringen. De gemeente draait nu op voor de kosten van het opruimen van het zwerfvuil, terwijl eigenlijk de verpakkingsindustrie dit zou moeten betalen. 

 

De Partij voor Oud en Jong – GroenLinks is nog niet in de Raad vertegenwoordigd maar de voorloper: De Partij voor Oud en Jong zal bij een komende raadsvergadering een   initiatiefvoorstel indienen, liefst samen met andere fracties. De partij roept daarin op om Heeze-Leende aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, waar reeds meer dan 100 Nederlandse en Vlaamse gemeenten bij zijn aangesloten.

 

15 januari - wijziging lijstvolgorde in de kopgroep

De lijsttrekker van de PVOJ-GroenLinks is Frans Maas, een ervaren en betrokken gemeenteraadslid. Op de tweede plaats stond Herman den Dulk, die om persoonlijke redenen af ziet van deze tweede plek op de kieslijst. Gelukkig zijn de nummers 3 en 4 van de lijst bereid een plaats op te schuiven. Nummer 2 van de lijst is nu Alide Hijmans. Zij is jurist en was rechter, advocaat en mediator. Dat laatste doet ze nog. Ze heeft ook ervaring in het lokaal bestuur opgedaan. Op plaats 3 staat nu Chris Jacobs. Hij werkt bij de gemeente Helmond als informatiemanager in het sociaal domein. Hij is bestuurslid van het Wagenbouwers platform van de Brabantse Dag.

Kortom, kandidaten waaraan u de toekomst van Heeze-Leende uitstekend kunt toevertrouwen!

 

8 juli - De Brabantse veehouderij zal versneld moeten verduurzamen 

Daar heeft GroenLinks Brabant met D66, SP, VVD en PvdA nu voor gezorgd. Oude, vervuilende stallen zullen 6 jaar eerder, in 2022, gemoderniseerd moeten zijn. Daartoe hebben Provinciale Staten 7 juli besloten na een lang, emotioneel debat. Decennia is vooral het boerenbelang gediend, ten koste van natuur, milieu en het woonklimaat van burgers. De Wijziging Verordening Ruimte is met 31 stemmen tegen 22 aangenomen. Dat is cruciaal voor natuur en milieu, de volksgezondheid, het woongenot van Brabanders en ook voor de ontwikkelruimte van andere ondernemers.

Er is ook afgesproken dat binnen enkele maanden het 'flankerend beleid' vastgesteld zal moeten zijn: het financiële vangnet voor boeren die nu sneller moeten investeren in schonere stallen of eerder willen stoppen. 
De burgergroepen en natuurorganisaties zijn niet alleen gehoord, maar er is ook echt iets gedaan met hun argumenten. De flora en fauna kwijnen weg onder een deken van stikstof en het oppervlaktewater is vervuild met mest. Dat daar snel iets aan moet gebeuren wordt nu erkend en er wordt naar gehandeld. Hagar Roijackers (GroenLinks): “De provincie is verplicht haar natuur te beschermen”. De GroenLinks-motie voor vaststelling van een gezondheidskader bij mestverwerking is met ruime meerderheid aangenomen. Ook mogen er tot 2020 geen nieuwe geitenstallen meer bij komen. Dit betekent niet dat de Brabantse veehouderij op slot gaat. Er blijft juist wel ruimte voor duurzamere (o.a. biologische) bedrijven. Ook voor natuurinclusief boeren komt meer ruimte, zie HIER voor uitleg.
Ondernemers die een overlastsituatie opruimen, kunnen aanspraak maken op een groter bouwblok dan normaal.

 

We zijn er nog niet, maar dit is wel de eerste grote stap naar een verbetering van de leefomgeving. De stalderingsregeling zorgt (op termijn) voor een stop op de groei van de veestapel in veedichte gebieden. Voor iedere 10 m² nieuwe stal moet 11 m² bestaande stal gesloopt worden, al geldt dit niet voor melkvee. Lees meer op de SITE van de provincie.

 

Persbericht 15 mei 2017:

Partij Voor Oud en Jong en GroenLinks bundelen krachten in Heeze-Leende.

 

De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) doet samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks wil voor het eerst in Heeze-Leende meedoen met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a.  op het gebied van groen en milieu. Gesprekken tussen beide groeperingen resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen in Heeze-Leende. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij. Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Hier volgen een aantal speerpunten.

 

Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp zijn parels in het groen. Voor een fijn leefklimaat zijn aantrekkelijke, groene dorpskernen net zo belangrijk als winkels, scholen, zorg en andere voorzieningen. Groen is ook goed voor de economie, want met onze historische gebouwen en ons groen lokken we de zo gewenste toeristen en ondernemers de dorpskernen in. Voorzieningen, bedrijvigheid en bereikbaarheid zijn van levensbelang. Helaas gaan nieuwbouw en verbetering van het wegennet soms slecht samen met het behoud van die groene parels. De geschiedenis leert hoe makkelijk het mis kan gaan. Veel erfgoed is verdwenen. Het centrum van Leende versteent steeds meer. Bij uitvoering van het centrumplan Leende moet ook aandacht zijn voor groen. De gemeentehuistuin te Heeze mag niet opgeofferd worden aan een verhuizing van Albert Heijn met 156 parkeerplaatsen. In een bruisend dorpshart horen de Brabantsedag, carnaval, kermis, bomen en bankjes en wie weet ooit een horecaplein. De bouw van het enorme appartementencomplex Toversnest heeft de pastorietuin en ons dorpsgezicht fors aangetast. Wij willen deze unieke tuin voor de toekomst behouden.

 

De verkeersproblemen in de dorpskernen hebben een regiobreed verkeersplan nodig, geen ad hoc deeloplossingen waarvan de effectiviteit niet vast staat. Onderzoek naar regionale verkeersstromen is nodig om te voorkomen dat er geld verspild wordt aan verkeerde beslissingen. De randweg wordt gefinancierd uit de woningbouw in de Bulders. Wat als er minder huizen komen door tegenvallende verkoop en verhuur? Daar moet nu al over nagedacht worden. De aanleg van de randweg zal het centrum van Heeze niet verkeersluw maken zo lang dit niet samen gaat met extra maatregelen, zoals het onaantrekkelijk maken van de Kapelstraat voor doorgaand verkeer. De nadelen van de aanleg van de randweg om Heeze zijn onvoldoende bekeken, zoals toenemend sluipverkeer door Leende. Voor het fileleed in Leende moet een oplossing komen.

 

Het gebruik van de fiets moet worden gestimuleerd. Er is wel een fietsplan, maar geen uitvoerings-plan en dus gebeurt er nauwelijks iets aan het veiliger maken van fietspaden en de aanleg van betere fietsverbindingen. Woon-werkverkeer per fiets moet aantrekkelijker worden, o.a. door het verbeteren van recreatieve fietspaden naar Geldrop en Eindhoven. 

Verkeersveiligheid moet worden verbeterd door extra maatregelen in woongebieden en dorps-kernen. Hierbij hoort o.a. het aanpakken van te hard rijdende auto's en verbetering van de weginrichting. De Kapelstraat in Heeze moet veiliger. De Dorpsstraat in Leende moet ook een 30 km.-zone worden. Er moet beter gecontroleerd worden op handhaving van 30 km.

 

Het woningaanbod in onze gemeente sluit niet goed aan op de vraag. Starters, singles en nieuwkomers kunnen nauwelijks een betaalbare woning vinden. Er moeten voldoende levensloop-bestendige woningen voor ouderen en voor mensen met een beperking zijn. De woonwensen van onze inwoners moeten leidend zijn, niet de winst van projectontwikkelaars en gemeente.

 

Iedereen doet mee in Heeze-Leende, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, status-houders en laaggeletterden. Meedoen kan door betaald werk maar ook door vrijwilligerswerk. De bibliotheek moet maximaal gesteund worden want met een breed aanbod aan cursussen kan de bieb hier een belangrijke rol spelen.

 

Zorg moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Mensen met een beperking moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

 

Een open en betrouwbare gemeente is belangrijk. Inwoners moeten zich gehoord voelen als er vragen, ideeën of zorgen zijn. De gemeente is er voor de burger en niet andersom. Inspraak is daar-voor onmisbaar. Mensen moeten zo vroeg mogelijk betrokken worden bij plannen die hun directe omgeving raken. Communicatie is niet alleen informeren, maar vooral ook luisteren. De betrokken burger die merkt dat er slecht geluisterd wordt naar zijn of haar mening haakt af.

Er wordt regelmatig gekozen voor het regelen van zaken binnen besloten raadsbijeenkomsten. Dat past niet in een open gemeente en zou alleen mogen gebeuren als dat vooraf goed is onderbouwd. Betrouwbaar zijn is ook ingrijpen als regels worden overtreden, ongeacht wie de overtreder is.

 

Industrie en veehouderij zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar in sommige gebieden ook voor fijnstof, stank en verkeersoverlast. Mest en stikstof schaden de natuur waar we juist zo trots op zijn. Om het milieu en onze gezondheid beter te beschermen zouden de huidige emissienormen en bestemmingsplannen kritisch bekeken moeten worden. Weidevogels en insecten hebben het moeilijk. In onze buitengebieden moet ook plaats zijn voor wilde planten en dieren, prettig wonen, sport en recreatie. De omgevingsdienst moet goed controleren of bedrijven, zoals die op industrie-terrein Poort43, zich aan de afspraken houden. Omwonenden die melding doen van overlast moeten serieus genomen worden. Wij streven naar een gemeente die verantwoordelijkheden niet over laat aan hogere overheden, maar hardop de vraag stelt: hoe willen we dat onze omgeving eruit ziet? En hoe kunnen we dat bereiken?

 

Om (drugs)afvaldumping in buitengebieden tegen te gaan moet er meer toezicht komen. Bospaden moeten afgesloten worden voor verkeer dat daar niets te zoeken heeft. 

 

We streven naar een duurzame gemeente die groene energie, energieneutraal bouwen en hergebruik stimuleert. Wateroverlast komt steeds vaker voor. Droge voeten houden is niet alleen een taak van het waterschap. Wij kunnen allemaal bijdragen door verstening van bijvoorbeeld tuinen tegen te gaan. Acties zoals 'Tegel eruit, plant erin' kunnen daarbij helpen.

 

 

Dit is een greep uit de onderwerpen die in het verkiezingsprogramma verder uitgewerkt zullen worden. Wilt u ook dat een links geluid in de gemeenteraad meer gehoord wordt en overweegt u politiek actief te worden? Neem dan contact op met Herman den Dulk.