Persbericht 13 maart:

Laat de energietransitie in het voordeel van Heeze-Leende werken

 

De Partij voor Oud en Jong – GroenLinks plaatst duurzaamheid en energietransitie als één van de belangrijkste punten op haar programma. Daarom organiseerde zij op 7 maart een avond over dit thema met twee betrokken sprekers: Arno Uijlenhoet, lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor GroenLinks en Paul Smeulders, wethouder GroenLinks in Helmond. Hun boodschap: laat de energietransitie in het voordeel van Heeze-Leende werken door samen te werken met burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden. 

 

In zijn bijdrage schetste Arno Uijlenhoet de urgentie om werk te maken van energietransitie: “Als we ons klimaat niet uit de hand willen laten lopen, mogen we in 2030 niet meer dan 55% van de huidige hoeveelheid CO2 uitstoten en mogen we in 2050 helemaal geen CO2 meer uitstoten. Dat betekent dat we al in 2030 ons energiegebruik met de helft moeten beperken en voor 40% hernieuwbare energie moeten gaan opwekken. De teller voor energiebesparing staat in Brabant nog maar op een paar procent en het percentage duurzaam opgewekte energie bedraagt 9%”. Er is dus nog een hele weg te gaan. Maar er is ook goed nieuws. De provincie beschikt over forse financiële reserves waarmee gemeenten als Heeze-Leende hun voordeel kunnen doen. En Heeze-Leende kan gebruik maken van de kennis en ervaring van andere gemeenten.

 

Daarom vertelde Paul Smeulders, die onlangs nog werd verkozen tot lokale politicus van het jaar 2017, op inspirerende wijze hoe hij in Helmond een proces op gang heeft gebracht om op allerlei terreinen in Helmond duurzaamheid op de agenda te zetten. Dat was begonnen in 2015 met een conferentie waarbij bedrijven, woningcorporaties, onderwijs, gemeente, waterschap, Brabant Water en de ZLTO samen een zogeheten versnellingsagenda vaststelden. Daaruit ontstonden tal van projecten, variërend van gasloos bouwen en geothermie tot het energiehuis, waar iedereen gratis advies kan krijgen over hoe hij/zij kan bijdragen aan energietransitie en duurzaamheid. Waar duurzaamheid in Helmond vier jaar geleden nog werd gezien als een klein thema, is het nu een brede maatschappelijke beweging waaraan iedereen kan bijdragen. 

 

Een vergelijkbaar proces zou ook in onze gemeente mogelijk moeten zijn, rekening houdend met de eigen, lokale omstandigheden. Zo hebben in Heeze-Leende huishoudens en mobiliteit een relatief groot aandeel in het totale energieverbruik. Volgens Arno Uijlenhoet is het daarom logisch om aan besparing in deze sectoren prioriteit te geven. “Te denken valt aan projecten op het gebied van woningisolatie, gasloos bouwen en laadpalen in combinatie met de opwekking van lokale groene stroom via zonnedaken en windturbines. Gegeven de ondergrond is geothermie in Heeze-Leende geen optie”. Al met al ziet Arno Uijlenhoet voor Heeze-Leende een mooie uitdaging  om van de energietransitie samen met burgers, bedrijven en instellingen een succes te maken. Hij gaf aan graag bereid te zijn om daarover in de toekomst advies te geven.

 

Frans Maas, lijsttrekker van de Partij voor Oud en Jong – GroenLinks: “Hierin schuilt de kracht van deze combinatielijst: We hebben onze wortels in de lokale gemeenschap én kunnen profiteren van de kennis en het netwerk van iemand als Arno Uijlenhoet op het gebied van duurzaamheid en energietransitie”.

 

Presentatie: Een duurzame gemeente, hoe bereik je dat?

Duurzaamheid, we vinden het allemaal belangrijk, maar hoe pak je dat aan? Wat heeft de gemeente aan instrumenten om daarmee aan de slag te gaan? Rond deze vraag organiseert de Partij Voor Oud en Jong - GroenLinks op woensdag 7 maart een presentatie in 't Perron in Heeze.

U bent van harte uitgenodigd om u te laten informeren en inspireren door twee interessante sprekers: Arno Uijlenhoet, GroenLinkslid in de Provinciale Staten en Paul Smeulders, GroenLinks-wethouder in Helmond.

 

Paul Smeulders is onlangs tot beste lokale bestuurder van 2017 uitgeroepen door het magazine Binnenlands Bestuur. In zijn portefeuille heeft hij onder andere duurzaamheid (inclusief milieu en energie), financiën, vastgoed, grondbedrijf en afval.  Ook is hij voorzitter van afvalstoffendienst BLINK, waar Heeze sinds een jaar onderdeel van uitmaakt.

Lees meer op https://www.helmond.nl/wethoudersmeulders

 

Arno Uijlenhoet is als Statenlid woordvoerder economie, energie, klimaat en financiën. Hij houdt zich bezig met energieprojecten (zon, wind en aardwarmte) waarvan omwonenden en omliggende bedrijven mede-eigenaar zijn. Zo is hij voorzitter van Energie Coöperatie 073 en penningmeester van de Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West.

Hij zet zich in voor een stevig en transparant Brabants klimaatbeleid, zodat we gericht op CO2-reductie kunnen sturen en we weer schone lucht kunnen inademen. Tevens is zijn doel: een eerlijke en schone lokale en regionale economie waar materiaal- en energiekringlopen worden gesloten en publieke investeringen ten goede komen aan versterking van de arbeidsmarkt.

Lees meer op: http://www.arnouijlenhoet.nl/

 

In Heeze-Leende valt nog veel winst te behalen. Hoe kan onze gemeente klimaatneutraal worden? Denk aan duurzaam (ver)bouwen, nieuwe bronnen van duurzame energie-opwekking, burgerinitiatieven op dit vlak steunen, duurzaam (openbaar) vervoer stimuleren, meer kringloopgericht denken en duurzamer inkopen. Nieuwbouw kan gasloos gerealiseerd worden en er wordt gewerkt aan synthetisch gas. Hoe kan onze regionale economie profiteren van verduurzaming? En niet te vergeten, wat kan de burger zelf doen?

 

Er zijn nog veel meer stappen te bedenken die onze gemeente duurzamer kunnen maken, bijvoorbeeld door recycling te verbeteren en zwerfvuil aan te pakken. De Partij Voor Oud en Jong - GroenLinks vindt daarom dat ook onze gemeente zich aan moet sluiten bij de Statiegeldalliantie. Die pleit voor invoering van statiegeld op blikjes en kleine PET-flesjes. Kom vooral mee denken! Na afloop van de twee presentaties is er ruimte voor vragen en discussie. De avond vindt plaats in zaal 1.03 van 't Perron, boven de bieb. Inloop is vanaf 19:30 uur met koffie en thee. Om 20:00 start de presentatie.

4 februari - Heeze-Leende moet aansluiten bij de Statiegeldalliantie.

Blikjes en plastic flesjes vervuilen ook in Heeze-Leende de bermen. Een rondje fietsen via Heezerenbosch en het Bels Lijntje leverde pas weer een forse oogst op. Vooral bier en energiedrankjes blijken in trek bij onze forensen, scholieren en recreanten. Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. Kun je hier iets tegen beginnen? Ja, dat kan. 

 

De Partij voor Oud en Jong - GroenLinks zou graag willen dat ook onze gemeente zich aansluit bij de Statiegeldalliantie. Dit initiatief roept de regering op om statiegeld in te voeren op alle PET-flessen en blikjes. Invoeren van statiegeld kan het zwerfvuil terugdringen. De gemeente draait nu op voor de kosten van het opruimen van het zwerfvuil, terwijl eigenlijk de verpakkingsindustrie dit zou moeten betalen. 

 

De Partij voor Oud en Jong – GroenLinks is nog niet in de Raad vertegenwoordigd maar de voorloper: De Partij voor Oud en Jong zal bij een komende raadsvergadering een   initiatiefvoorstel indienen, liefst samen met andere fracties. De partij roept daarin op om Heeze-Leende aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, waar reeds meer dan 100 Nederlandse en Vlaamse gemeenten bij zijn aangesloten.

 

15 januari - wijziging lijstvolgorde in de kopgroep

De lijsttrekker van de PVOJ-GroenLinks is Frans Maas, een ervaren en betrokken gemeenteraadslid. Op de tweede plaats stond Herman den Dulk, die om persoonlijke redenen af ziet van deze tweede plek op de kieslijst. Gelukkig zijn de nummers 3 en 4 van de lijst bereid een plaats op te schuiven. Nummer 2 van de lijst is nu Alide Hijmans. Zij is jurist en was rechter, advocaat en mediator. Dat laatste doet ze nog. Ze heeft ook ervaring in het lokaal bestuur opgedaan. Op plaats 3 staat nu Chris Jacobs. Hij werkt bij de gemeente Helmond als informatiemanager in het sociaal domein. Hij is bestuurslid van het Wagenbouwers platform van de Brabantse Dag.

Kortom, kandidaten waaraan u de toekomst van Heeze-Leende uitstekend kunt toevertrouwen!

 

8 juli - De Brabantse veehouderij zal versneld moeten verduurzamen 

Daar heeft GroenLinks Brabant met D66, SP, VVD en PvdA nu voor gezorgd. Oude, vervuilende stallen zullen 6 jaar eerder, in 2022, gemoderniseerd moeten zijn. Daartoe hebben Provinciale Staten 7 juli besloten na een lang, emotioneel debat. Decennia is vooral het boerenbelang gediend, ten koste van natuur, milieu en het woonklimaat van burgers. De Wijziging Verordening Ruimte is met 31 stemmen tegen 22 aangenomen. Dat is cruciaal voor natuur en milieu, de volksgezondheid, het woongenot van Brabanders en ook voor de ontwikkelruimte van andere ondernemers.

Er is ook afgesproken dat binnen enkele maanden het 'flankerend beleid' vastgesteld zal moeten zijn: het financiële vangnet voor boeren die nu sneller moeten investeren in schonere stallen of eerder willen stoppen. 
De burgergroepen en natuurorganisaties zijn niet alleen gehoord, maar er is ook echt iets gedaan met hun argumenten. De flora en fauna kwijnen weg onder een deken van stikstof en het oppervlaktewater is vervuild met mest. Dat daar snel iets aan moet gebeuren wordt nu erkend en er wordt naar gehandeld. Hagar Roijackers (GroenLinks): “De provincie is verplicht haar natuur te beschermen”. De GroenLinks-motie voor vaststelling van een gezondheidskader bij mestverwerking is met ruime meerderheid aangenomen. Ook mogen er tot 2020 geen nieuwe geitenstallen meer bij komen. Dit betekent niet dat de Brabantse veehouderij op slot gaat. Er blijft juist wel ruimte voor duurzamere (o.a. biologische) bedrijven. Ook voor natuurinclusief boeren komt meer ruimte, zie HIER voor uitleg.
Ondernemers die een overlastsituatie opruimen, kunnen aanspraak maken op een groter bouwblok dan normaal.

 

We zijn er nog niet, maar dit is wel de eerste grote stap naar een verbetering van de leefomgeving. De stalderingsregeling zorgt (op termijn) voor een stop op de groei van de veestapel in veedichte gebieden. Voor iedere 10 m² nieuwe stal moet 11 m² bestaande stal gesloopt worden, al geldt dit niet voor melkvee. Lees meer op de SITE van de provincie.

 

Persbericht 15 mei 2017:

Partij Voor Oud en Jong en GroenLinks bundelen krachten in Heeze-Leende.

 

De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) doet samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks wil voor het eerst in Heeze-Leende meedoen met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a.  op het gebied van groen en milieu. Gesprekken tussen beide groeperingen resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen in Heeze-Leende. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij. Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Hier volgen een aantal speerpunten.

 

Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp zijn parels in het groen. Voor een fijn leefklimaat zijn aantrekkelijke, groene dorpskernen net zo belangrijk als winkels, scholen, zorg en andere voorzieningen. Groen is ook goed voor de economie, want met onze historische gebouwen en ons groen lokken we de zo gewenste toeristen en ondernemers de dorpskernen in. Voorzieningen, bedrijvigheid en bereikbaarheid zijn van levensbelang. Helaas gaan nieuwbouw en verbetering van het wegennet soms slecht samen met het behoud van die groene parels. De geschiedenis leert hoe makkelijk het mis kan gaan. Veel erfgoed is verdwenen. Het centrum van Leende versteent steeds meer. Bij uitvoering van het centrumplan Leende moet ook aandacht zijn voor groen. De gemeentehuistuin te Heeze mag niet opgeofferd worden aan een verhuizing van Albert Heijn met 156 parkeerplaatsen. In een bruisend dorpshart horen de Brabantsedag, carnaval, kermis, bomen en bankjes en wie weet ooit een horecaplein. De bouw van het enorme appartementencomplex Toversnest heeft de pastorietuin en ons dorpsgezicht fors aangetast. Wij willen deze unieke tuin voor de toekomst behouden.

 

De verkeersproblemen in de dorpskernen hebben een regiobreed verkeersplan nodig, geen ad hoc deeloplossingen waarvan de effectiviteit niet vast staat. Onderzoek naar regionale verkeersstromen is nodig om te voorkomen dat er geld verspild wordt aan verkeerde beslissingen. De randweg wordt gefinancierd uit de woningbouw in de Bulders. Wat als er minder huizen komen door tegenvallende verkoop en verhuur? Daar moet nu al over nagedacht worden. De aanleg van de randweg zal het centrum van Heeze niet verkeersluw maken zo lang dit niet samen gaat met extra maatregelen, zoals het onaantrekkelijk maken van de Kapelstraat voor doorgaand verkeer. De nadelen van de aanleg van de randweg om Heeze zijn onvoldoende bekeken, zoals toenemend sluipverkeer door Leende. Voor het fileleed in Leende moet een oplossing komen.

 

Het gebruik van de fiets moet worden gestimuleerd. Er is wel een fietsplan, maar geen uitvoerings-plan en dus gebeurt er nauwelijks iets aan het veiliger maken van fietspaden en de aanleg van betere fietsverbindingen. Woon-werkverkeer per fiets moet aantrekkelijker worden, o.a. door het verbeteren van recreatieve fietspaden naar Geldrop en Eindhoven. 

Verkeersveiligheid moet worden verbeterd door extra maatregelen in woongebieden en dorps-kernen. Hierbij hoort o.a. het aanpakken van te hard rijdende auto's en verbetering van de weginrichting. De Kapelstraat in Heeze moet veiliger. De Dorpsstraat in Leende moet ook een 30 km.-zone worden. Er moet beter gecontroleerd worden op handhaving van 30 km.

 

Het woningaanbod in onze gemeente sluit niet goed aan op de vraag. Starters, singles en nieuwkomers kunnen nauwelijks een betaalbare woning vinden. Er moeten voldoende levensloop-bestendige woningen voor ouderen en voor mensen met een beperking zijn. De woonwensen van onze inwoners moeten leidend zijn, niet de winst van projectontwikkelaars en gemeente.

 

Iedereen doet mee in Heeze-Leende, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, status-houders en laaggeletterden. Meedoen kan door betaald werk maar ook door vrijwilligerswerk. De bibliotheek moet maximaal gesteund worden want met een breed aanbod aan cursussen kan de bieb hier een belangrijke rol spelen.

 

Zorg moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Mensen met een beperking moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

 

Een open en betrouwbare gemeente is belangrijk. Inwoners moeten zich gehoord voelen als er vragen, ideeën of zorgen zijn. De gemeente is er voor de burger en niet andersom. Inspraak is daar-voor onmisbaar. Mensen moeten zo vroeg mogelijk betrokken worden bij plannen die hun directe omgeving raken. Communicatie is niet alleen informeren, maar vooral ook luisteren. De betrokken burger die merkt dat er slecht geluisterd wordt naar zijn of haar mening haakt af.

Er wordt regelmatig gekozen voor het regelen van zaken binnen besloten raadsbijeenkomsten. Dat past niet in een open gemeente en zou alleen mogen gebeuren als dat vooraf goed is onderbouwd. Betrouwbaar zijn is ook ingrijpen als regels worden overtreden, ongeacht wie de overtreder is.

 

Industrie en veehouderij zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar in sommige gebieden ook voor fijnstof, stank en verkeersoverlast. Mest en stikstof schaden de natuur waar we juist zo trots op zijn. Om het milieu en onze gezondheid beter te beschermen zouden de huidige emissienormen en bestemmingsplannen kritisch bekeken moeten worden. Weidevogels en insecten hebben het moeilijk. In onze buitengebieden moet ook plaats zijn voor wilde planten en dieren, prettig wonen, sport en recreatie. De omgevingsdienst moet goed controleren of bedrijven, zoals die op industrie-terrein Poort43, zich aan de afspraken houden. Omwonenden die melding doen van overlast moeten serieus genomen worden. Wij streven naar een gemeente die verantwoordelijkheden niet over laat aan hogere overheden, maar hardop de vraag stelt: hoe willen we dat onze omgeving eruit ziet? En hoe kunnen we dat bereiken?

 

Om (drugs)afvaldumping in buitengebieden tegen te gaan moet er meer toezicht komen. Bospaden moeten afgesloten worden voor verkeer dat daar niets te zoeken heeft. 

 

We streven naar een duurzame gemeente die groene energie, energieneutraal bouwen en hergebruik stimuleert. Wateroverlast komt steeds vaker voor. Droge voeten houden is niet alleen een taak van het waterschap. Wij kunnen allemaal bijdragen door verstening van bijvoorbeeld tuinen tegen te gaan. Acties zoals 'Tegel eruit, plant erin' kunnen daarbij helpen.

 

 

Dit is een greep uit de onderwerpen die in het verkiezingsprogramma verder uitgewerkt zullen worden. Wilt u ook dat een links geluid in de gemeenteraad meer gehoord wordt en overweegt u politiek actief te worden? Neem dan contact op met Herman den Dulk.